BERNHARD SCHLİNK’İN ‘OKUYUCU’ ADLI ESERİNDE EĞİTİM VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ

Author :  

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 83
Yayımlanma Tarihi: 2021-01-15 16:45:06.0
Language : Türkçe
Konu : Alman Edebiyatı
Number of pages: 457-467
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişten günümüze eğitimin bireylerin toplum içerisindeki rollerine yön verdiği tartışmasız bir gerçektir. Bu bağlamda bireylerin toplum içerisindeki diğer bireylerle iletişim kurmaları için de önem taşımaktadır. Herhangi bir ülkede sunulan eğitimin o ülkenin kültürünü de yansıtan bir yönü de bulunmaktadır. Dolayısıyla eğitim ve kültür ilişkisi bireyin topluma uyum sağlamasına yön veren önemli etkenlerdendir.  Eğitim ve kültür olguları da hiç kuşkusuz, toplumlar ve toplumların içerisinde yaşayan bireylerle bir bütün oluşturur. Hatta bu bütünlüğün nesiller boyu farklı yöntemler ve fikirler doğrultusunda devam ettiği söylenebilir. Ancak nesiller boyu devam eden bu etkileşim içinde savaş olgusuna ayrıca değinmek gerekir. Çünkü savaş gerek eğitim sürecine gerekse de bireylerin ve toplumların kültür serüvenine kendi acımasız damgasını her dönemde vurmuştur. Bu bağlamda İkinci Dünya Savaşı sonrası Alman edebiyatın önemli yazarlarından olan Bernhard Schlink’in ‘Okuyucu’ adlı eserinde söz konusu dönemin şartlarının insan yaşamına nasıl yön verdiği açıkça gözler önüne serilmektedir. Bernhard Schlink’in ‘Okuyucu’ adlı eserinde bu durumun sadece karakterlerin yaşamlarına ve sosyo-ekonomik durumlarına değil aynı zamanda toplum içerisinde yaşayan bireylerin iletişimine, insani ilişkilerine ve de toplumun bireye olan bakış açılarına da etki ettiği söylenebilir.

Bu çalışmada Bernhard Schlink’in ‘Okuyucu’ adlı eserinde eğitim ve kültür olgularının toplum üzerindeki yansımasının ve toplumu oluşturan bireylerin yaşantılarına ve tercihlerine yönelik etkilerinin örnekler çerçevesinde incelenmesi amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

It is an indisputable fact that education has guided the roles of individuals in society from past to present. In this context, it is also important for individuals to communicate with other individuals in the society. The education offered in any country also has an aspect that reflects the culture of that country. Therefore, the relationship between education and culture is one of the important factors that direct an individual's adaptation to society. Education and culture, without a doubt, form a whole with societies and individuals living within societies. It can even be said that this integrity has continued for generations in the direction of different methods and ideas. However, it is necessary to address the phenomenon of war in this interaction that has been going on for generations. War has made its brutal mark on the educational process and the cultural adventure of individuals and societies in every period. In this context, Bernhard Schlink's ‘The Reader’, one of the most important authors of German literature after World War II, reveals clearly how the conditions of this period lead human life. In Bernhard Schlink's "The Reader", it can be said that this situation affects not only the lives and socio-economic conditions of the characters, but also the communication, human relations of individuals living in society and the perspective of the society towards the individual.

In this study, it is aimed to examine the reflection of educational and cultural phenomena on society and its effects on the lives and preferences of the individuals who make up the society within the framework of examples in Bernhard Schlink’s book ‘The Reader’.

Keywords


 • Akyüz, H. (1991). Eğitim Sosyolojisinin Temel Kavram ve Alanları Üzerine Bir Araştırma. İstanbul: MEB Yayınları.

 • Alpaydın, Y. (2008). Tu rkiye’de Yoksulluk ve Eg itim İlis kileri. I LEM Yıllık, C./S. 3 (3): 49-64.

 • Çağlar, A. ve Gülel, F. E. (2017). Eğitimin Toplumsal Fayda Üzerine Etkisi. Asos Journal-Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, C./S. 5 (52): 317-339.

 • Çetin, H. (2001). Devlet, İdeoloji ve Eğitim. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C./S. 25 (2): 201-211.

 • Demirbilek, T. (1992). Verimlilik Yaratılması ve Geliştirilmesinde Yüksek Öğretim Kurumlarının İşlevleri. Anahtar Gazetesi. Ankara: MPM Yayınları (Temmuz sayısı). S.8.

 • Erdentuğ, N. (1982). Kişiliğin Oluşması ve Türk Kimliği. D.T.C.F Atatürk’ün 100. Doğum Yılına Armağan Dergisi, C./S. 323: 373-377.

 • Erdoğan, İ. (1995). Çağdaş Eğitim Sistemleri. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

 • Ertürk, S. (1972). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.

 • Güvenç, B. (2007). Kültürün ABC’si. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • Krause, T. (1999). In Berlin Fehlt es an Bürgersinn. Die Welt. 14.10.1999

 • Lull, J. (2001). Medya, İletişim, Kültür. Ankara: Vadi Yayınları.

 • Önder, N. K. (1992). Öğretimde Program, İlke ve Yöntemler, (4. Baskı). İstanbul: Kendi Yayını.

 • Schlink, B. (2013). Okuyucu. İstanbul: İletişim Yayınları.

 • Ülken, H. Z. (1967). Eğitim Felsefesi. İstanbul: Ülken Yayınları.

 • Ültanır, G. (2003). Eğitim ve Kültür I lis kisi - Eğitimde Kültürün Hangi Boyutlarının Genç Kuşaklara Aktarılacağı Kaygısı. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C./S. 23 (3): 291-309.

                                                                                                    
 • Article Statistics