KILGISAL USLAMLAMA MODELİ ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEME: YEREL SEÇİMDE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BAŞKAN ADAYLARI TARAFINDAN KULLANILAN SAVLAR

Author :  

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 83
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-09 11:17:55.0
Language : Türkçe
Konu : Dilbilim
Number of pages: 219-236
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Politika, kılgılarının söylemsel olarak gerçekleştirildiği toplumsal alanlardan biridir. Bu toplumsal alanda, politika aktörleri olarak politikacılar, seslendikleri kitleleri kendi ideolojileri ve görüşleri doğrultusunda ikna etmeye çalışmaktadır. Politika söylemi bu yönüyle, Eleştirel Söylem Çözümlemesi’nin inceleme alanlarından biridir. Bireyleri ikna etme temeline dayanan politika söyleminde politikacılar, kendi görüşlerini haklı çıkarmak ya da karşıt görüşleri yalanlamak amacıyla sıklıkla savlama stratejilerine başvurmaktadır. Bu nedenle politika söylemi savlayıcıdır. Fairclough ve Fairclough’a göre politika, temelde koşullara ve hedeflere yanıt olarak nasıl davranılacağına ilişkin seçimler yapmakla ilgilidir ve politika söylemi, kılgısal savlama çözümlemesine odaklanmalıdır. Bu doğrultuda, Fairclough ve Fairclough (2012) kılgısal savların yapısının çözümlenmesini amaçlayan “Kılgısal Uslamlama Modeli” adında bir çerçeve ileri sürmüştür. Bu çalışmanın amacı, 2019 Yerel Seçimleri öncesi Cumhur ve Millet İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının kullandıkları kılgısal savları içeren kılgısal uslamlama yapılarını belirlemektir. Bu amaçla, iki adayın TV görüşmeleri, Fairclough ve Fairclough (2012) tarafından şu araştırma sorularını cevaplamak için “Kılgısal Uslamlama Modeli” kullanılarak çözümlenmiştir: “Türk politika söyleminde yerel seçimler bağlamında ne tür kılgısal uslamlama yapıları kullanılmaktadır?”, “İki ittifakın adayları tarafından kullanılan yapılar birbirlerinden farklılaşmakta mıdır?”. Veritabanının çözümlenmesiyle elde edilen bulgular doğrultusunda, İzmir çerçevesinde yerel seçimler bağlamında genel politikaya, yerel sorunlara ve projelere, seçmene ve belediye yönetimine ilişkin kılgısal uslamlama yapılarının kullanıldığını sonucuna ulaşılmıştır. Her iki ittifak adayı tarafından genel politikaya ve yerel sorunlara ve projelere ilişkin savlar ileri sürülürken seçmene ilişkin savlar Cumhur İttifakı adayı, belediye yönetimine ilişkin savlar Millet İttifakı adayı tarafından ileri sürülmüştür. Bununla birlikte her iki ittifakın adayı tarafından ileri sürülen kılgısal savlar yerel sorunlar ve projeler açısından benzerlik göstermesine karşın adayların genel politikaya ilişkin savları içerikleri açısından farklılaşmaktadır.

Keywords

Abstract

Politics is a social domain whose practices are discursively realized. In this social domain, politicians, as political actors, try to persuade the masses they appeal in line with their own ideologies and opinions. In this respect, political discourse is one of the research areas of Critical Discourse Analysis. In political discourse based on persuading people, politicians often use argumentation strategies to justify their views or refute opposing views to persuade their voters. For this reason, political discourse is argumentative. According to Fairclough and Fairclough, politics is mainly about making choices about how to act in response to circumstances and goals, and political discourse should focus on the analysis of practical argumentation. Accordingly, Fairclough and Fairclough (2012) proposed a framework called “Practical Reasoning Model” aimed at analyzing the structure of practical arguments. This study aims to determine the practical argumentation structures that include the practical arguments used by the Izmir Metropolitan Mayor candidates of the Republic and Nation Alliances before the 2019 Local Elections. To this end, the TV interviews of the two candidates were analyzed by Fairclough and Fairclough (2012) using the Practical Reasoning Model to answer the following research questions: “What kind of practical argumentation structures are used in Turkish political discourse in the context of local elections?”, “Do the structures used by the candidates of the two alliances differ from each other?”. The findings obtained as a result of the analysis of the database show that practical argumentation structures regarding general politics, local issues, and projects, voters, and municipal administration are used in the context of local elections within the Izmir context. While arguments about general politics and local problems and projects were put forward by both candidates of alliances, the arguments about the voters were put forward by the candidate of the Public Alliance and the arguments about the municipal administration by the candidate of the Nation Alliance.

Keywords


 • Bal, H. (2016). Nitel Araştırma Yöntem ve Teknikleri. İstanbul: Sentez Yayınları.

 • Barry, V. E. ve Rudinov, J. (2007). Invitation to Critical Thinking. USA: Thomson Wadsworth.

 • Berg, K. E. ve Latin, R. W. (2008). Essentials of Research Methods in Health, Physical Education, Exercise Science and Recreation (3. Baskı). Philadelphia, PA: Lippincott, Williams Wilkins.

 • Büyükkantarcıoğlu, N. ve Yarar, E. (2006). Dil ve İkna: Türk Politika Söyleminin İkna Edici Boyutları. Dilbilim Araştırmaları 2006: 91-113.

 • Chilton, P. (2004). Analysing Political Discourse. London: Routledge.

 • Chilton, P. ve Schäffner, C. (2002). Themes and Principles in the Analysis of Political Discourse. (Editörler: Chilton ve Schäffner). Politics as Text and Talk: Analytical Approaches to Politica Discourse İçinde (s. 1-41). Amsterdam: John Benjamins Publishing.

 • Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, (4. Baskı). United States: Pearson Education.

 • Fairclough, I. ve Fairclough, N. (2011). Practical Reasoning in Political Discourse: the UK Government’s Response to the Economic Crisis in the 2008 Pre-Budget Report. Discourse and Society, 22(3): 243-268.

 • Fairclough, I. ve Fairclough, N. (2012). Political Discourse Analysis: A Method of Advanced Students. London: Routledge.

 • Gökçe, O. (2006). İçerik Analizi. Ankara: Siyasal Kitabevi.

 • Heywood, A. (2013). Politics. London: Palgrave Macmillan.

 • Johnson, D. D. ve Vanderstoep, S. W. (2009). Research Methods for Everyday Life. San Francisco: Jossey-Bass.

 • Jucker, A. H. (1997). Persuasion by Inference: Analysis of a Party Political Broadcast. Belgian Journal of Linguistics, 0(11): 121-137.

 • Kumar, R. (2011). Research Methodology a Step-By-Step Guide for Beginners. London: Sage Publications.

 • Lune, H. ve Berg, B. L. (2017). Qualitative Research Methods for the Social Sciences, (9. Baskı). Essex: Pearson.

 • Rubinelli, S. 2012. Rhetoric as a Civic Art From Antiquity to the Beginning of Modernity. (Editörler:

 • Uncu, B. A. (2018). KONDA Seçme Kümeleri: AK Parti Seçmen Kümeleri. https://konda.com.tr/tr/rapor/secmen-kumeleri-ak-parti-secmenleri/ adresinden 10.09.2020 tarihinde erişildi.

 • Van Dijk, T. A. (1997). What is Political Discourse Analysis?. Belgian Journal of Linguistics, 11(1): 11-52.

 • Van Dijk, T. A. (2006). Politics, Ideolgy and Discourse. Elsevier Journal, 728-740.

 • Van Eemeren, F.; Grootendorst, R. ve Henkemas, F. S. (2002). Argumentation: Analysis, Evaluation, Presentation. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

 • Wodak, R. (2009). The Discourse of Politics in Action: Politics as Usual. Hampshire: Palgrave Macmillan.

                                                                                                    
 • Article Statistics