ÖZGECAN ASLAN CİNAYETİ SONRASI SOSYAL MEDYADA DAYANIŞMA OLGUSU

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 86
Yayımlanma Tarihi: 2021-09-22 10:57:31.0
Language : Türkçe
Konu : İletişim Bilimleri
Number of pages: 389-420
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İletişim çağı olarak adlandırılan 21. yüzyılda teknoloji ve internet gelişimine büyük ivme katmıştır. Bu gelişmeler bireyi ve toplumu büyük oranda etkilemiş, geliştirmiş ve dönüştürmüştür. Gelişmeler bireyin iletişim kurma şeklini, yaşamını ve toplumsal bakışını değiştirmiştir. Dünyayı daha küçük bir yapıya dönüştürürken, toplumsal olaylara bakış açısına da yenilikler getirmiştir.

Günümüzde iletişim şekilleri, sunulan imkânlar doğrultusunda gelişmeye devam ederken bireylerin toplumsal olaylara katılması ve tepki yöntemleri de değişmektedir. Sosyal medyanın altın çağını yaşadığı bugünlerde, insanlar toplumsal olaylara bu mecradan katılmakta ve tepki göstermektedir.

Bu çalışma Özgecan Aslan cinayeti sonrası sosyal medyadaki dayanışma olgusunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada karma yöntem kullanılmıştır. Facebook kullanan 500 kişiye online anket uygulanmıştır ve Özgecan Aslan adına açılan Facebook hesabı içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. Sonuç olarak Özgecan Aslan cinayeti sonrasında sosyal medyada dayanışmanın gerçekleştiği, olaya yönelik tepki ve taleplerin sosyal medya üzerinden dile getirildiği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

In the 21st century, which is called the communication age, technology and internet development have accelerated. These developments have greatly influenced, developed and transformed the individual and society. Developments have changed the way the individual communicates, his life and social outlook. While transforming the world into a smaller structure, it also brought innovations in the perspective of social events.

Today, while communication styles continue to develop in line with the opportunities offered, individuals' participation in social events and reaction methods are also changing. Nowadays, when social media is in its golden age, people participate and react to social events from this channel.

This study aims to reveal the solidarity phenomenon in social media after Özgecan Aslan's murder. Mixed method was used in the study. An online survey was applied to 500 people using Facebook and the Facebook account opened in the name of Özgecan Aslan was analyzed by content analysis technique. As a result, it was determined that after the murder of Özgecan Aslan, solidarity took place on social media, and reactions and demands against the incident were expressed through social media.

Keywords