ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM DOYUMLARININ SOSYOTROPİK-OTONOMİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE VE BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 85
Yayımlanma Tarihi: 2021-05-22 23:52:46.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 49-61
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyotropik kişilik özelliği, kişilerarası etkileşimlerde samimiyet, paylaşım, empati, anlayış, kabul etme, bağlılık, koruma, rehberlik ve yardım etmeye önem vermesiyle karakterize bir kişilik özelliğidir. Sosyotropik kişilik özellikleri başkalarını memnun etme kaygısı, onaylanmama kaygısı ve ayrılık kaygısı boyutlarından oluşmaktadır. Otonomik kişilik özelliği ise bireyin kendi aktivitelerini yönlendirmekten, hedeflerine ulaşmaktan, çevrelerinde olup bitenleri kontrol etmekten ve başarılı olmaktan mutluluk duyması ile karakterize bir kişilik özelliğidir. Otonomik kişilik özellikleri kişisel başarı, özgürlük ve yalnızlıktan hoşlanma boyutlarından oluşmaktadır. Bu araştırmada üniversite öğrencilerinde cinsiyetin, algılanan sosyoekonomik düzeyin, sosyotropinin alt boyutları olan onaylanmama kaygısının, ayrılık kaygısının, başkalarını memnun etmenin; otonominin alt boyutları olan kişisel başarının, özgürlüğün ve yalnızlıktan hoşlanmanın yaşam doyumunu anlamlı bir biçimde yordayıp yordamadığı incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu iki farklı devlet üniversitesine devam eden ve gelişigüzel örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 310 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada gerekli verileri elde etmek için “Yaşam Doyumu Ölçeği”, “Sosyotropi- Otonomi Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda cinsiyetin, algılanan sosyoekonomik düzeyin, sosyotropinin alt boyutları olan onaylanmama kaygısının, ayrılık kaygısının, başkalarını memnun etmenin üniversite öğrencilerinin yaşam doyumu düzeylerini anlamlı düzeyde yordadığı bulunmuştur. Otonominin alt boyutları olan kişisel başarının, özgürlüğün, yalnızlıktan hoşlanmanın üniversite öğrencilerinin yaşam doyumu düzeylerini anlamlı düzeyde yordamadığı bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Sociotropic personality trait is a personality trait characterized by an emphasis on sincerity, sharing, empathy, understanding, acceptance, commitment, protection, guidance and helping in interpersonal interactions. Sociotropic personality traits are considered in three dimensions, which are concern about disapproval, concern over separation, and pleasing others. Autonomic personality trait is a personality trait characterized by the individual's happiness of directing her own activities, reaching her/his goals, controlling what is happening around her/his and being successful. Autonomous personality characteristics involve three dimensions, which are individual achievement, freedom from control, and preference for solitude.  The study examines whether life satisfaction in university students is significantly predicted by gender; perceived socioeconomic level; concern about disapproval, concern over separation, and pleasing others as subfactors of sociotropy; and individual achievement, freedom from control, and preference for solitude as subfactors of autonomy. The study group consists of a total of 310 university students who are studying in two different public universities, were selected using the random sampling method, and voluntarily participated in the research. The “Satisfaction with Life Scale”, the “Sociotropy-Autonomy Scale”, and a “Personal Information Form” were employed to obtain the study data. Multilinear Regression Analysis was used for data analysis. The study found that life satisfaction levels of university students is significantly predicted by gender, perceived socioeconomic level; concern about disapproval, concern over separation, and pleasing others as subfactors of sociotropy. On the other hand, it was also found that individual achievement, freedom from control, and preference for solitude as subfactors of autonomy do not significantly predict life satisfaction levels of university students.

Keywords