GIS BASED LANDSLIDE SENSITIVITY ANALYSIS OF BABADAG DISTRICT (DENIZLI/TURKEY) LANDSLIDE AREAS

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 85
Yayımlanma Tarihi: 2021-03-30 01:16:56.0
Language : İngilizce
Konu : Coğrafya
Number of pages: 289-308
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ege Bölgesinde, Denizli Babadağ ilçesi aktif bir heyelan sahasıdır. Babadağ, 1941 yılından beri kamu kuruluşlarınca “afet bölgesi” olarak bilinmektedir. Babadağ’ın Gündoğdu Mahallesi ise Bakanlar Kurulunun 06/02/2007 gün ve 11684 sayılı kararı ile “Afete Maruz Bölge” ilan edilmiştir. Bu nedenle Babadağ ilçesinin hem mevcut heyelan durumu hem de heyelan duyarlılığını ortaya koymak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Heyelan duyarlılığını tespit edebilmek için 12 parametre esas alınmış ve bunlardan yola çıkılarak CBS tabanlı haritalar oluşturulmuştur. SCB Associates Ltd. tarafından geliştirilen AHP Template yazılımı ile parametrelerin ağırlık ve duyarlılık formülleri kullanılarak Babadağ ilçesinin heyelan duyarlılık analizi gerçekleştirilmiştir. Heyelan analizinin sonucunda çok düşük, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek duyarlı heyelan alanları tespit edilmiştir. Tespit neticesinde; Babadağ ilçesinin toplam alanın %46,02’sı (56,47 km2) “orta duyarlılıkta” iken yerleşim birimleri “yüksek duyarlık” derecesine sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu nedenle Babadağ heyelanı doğrudan ilçe merkezi yerleşim alanında gerçekleştiği için sonraki heyelanlarda da yerleşim alanları tehlike altındadır. Heyelana uygun fiziki coğrafya özellikleri nedeniyle yerleşim alanlarında ve alt yapı çalışmalarında, heyelan tehlike ve riskine yönelik çalışmaların devam ettirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

In the Aegean Region, Denizli Babadağ district is an active landslide site. Babadağ has been known as a "disaster zone" by public institutions since 1941. Babadağ's Gündoğdu District was declared a "Disaster Exposed Zone" by the decision of the Council of Ministers on 06/02/2007 and numbered 11684. For this reason, this study was carried out in order to reveal both the current landslide situation and landslide sensitivity of Babadağ district. In order to detect landslide sensitivity, 12 parameters were based and GIS-based maps were created based on them. With AHP Template software developed by SCB Associates Ltd, landslide sensitivity analysis of Babadağ district was carried out using weight and sensitivity formulas of parameters. As a result of landslide analysis, very low, low, medium, high and very high sensitive landslide areas were detected. As a result of the determination; Babadağ district, 46.02% of the total area (56.47 km2) "medium sensitivity" while the settlements were found to have a "high sensitivity" rating. For this reason, due to Babadağ landslide directly occur in county town settlement, in next landslide, settlement areas are in danger of landslide. Due to the physical geography characteristics suitable for landslides, it has been revealed that work on landslide hazards and risks should be continued in residential areas and infrastructure works.

Keywords