POSTA TELGRAF TEŞKİLATI AŞ.’DE ÇALIŞAN KADIN PERSONELLERİN KARİYER ENGELLERİ VE CAM TAVAN SENDROMU ALGISI

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 86
Yayımlanma Tarihi: 2021-09-26 12:58:53.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler( İnsan ve Toplum)
Number of pages: 581-603
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kariyer engelleri ve cam tavan sendromu kavramları, batı çevirisi olmakla birlikte iş yaşamında sıkça karşılaşılan olgulardandır. Tarih boyunca kadınlar iş yaşamının her safhasında belirli roller üstlenmiştir. Zamanla, toplumsal yapıda değişimler yaşanmış ve kadınlar hızlı bir biçimde işgücü piyasasına dâhil olmuştur. Toplumsal farklılaşmaya bağlı olarak ortaya çıkan gelişmeler, bazı problemleri de beraberinde getirmiştir. Bu araştırmanın amacı, Posta Telgraf Teşkilatı AŞ’de çalışan kadın personellerin, kariyer engelleri ve cam tavan sendromu algısı hakkındaki görüşlerini belirlemeye çalışmaktır. Bu çalışma nicel araştırma yöntemleri üzerinden yürütülmüştür. Literatür araştırması için doküman analizi yapılmış ve kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Anket tekniği üzerinden oluşturulan istatistiki çalışmada ise kesitsel tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin toplanması, bizzat araştırmacının kontrolünde (dijital platformda) gerçekleştirilmiştir. Bunun için Google Docs formatında sorular oluşturulmuş ve dijital ortama aktarılmıştır. Konunun daha iyi anlaşılması için de ayrıca tanıtıcı bilgilendirmelere de yer verilmiştir. Daha sonra araştırmaya katkı sunan gönüllülerden bilgiler toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul İlinin Avrupa Yakasına bağlı PTT merkezlerinde görevli olan 242 kadın çalışan oluşturmaktadır. Elde edilen bulgulara göre, “Kadınlara rol model olabilecek yeteri sayıda kadın yönetici yoktur.” Yargısı (3,81), “Kurumda İş yaşamı erkeklerin kurallarıyla yönetilmektedir.” Yargısı (3,55), “Kariyer ilerlemelerinde erkeklere daha çok fırsat ve kolaylıkların sunulduğu.” Yargısı (3,78), bu nedenle “Kadın çalışanlar mesleklerinde ilerleme konusunda, erkeklere göre daha çok çalışmakta ve daha uzun süre beklemektedir.” (3,78), yargısı gelişmiştir. İş yaşamında sık karşılaşılan ve kadınların kariyer planlarını negatif yönde etkileyen, aşılması güç ve sabır gerektiren kompleks uygulamaların tamamında cam tavan sendromu kavramının etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Although the concepts of career barriers and glass ceiling syndrome have been translated from western languages, it is a phenomenon frequently encountered in business life. Throughout history, women have assumed certain roles at every stage of business life. Over time, changes occurred in the social structure and women were quickly included in the labor market. The developments that have arisen due to social differentiation have brought some problems with them. The aim of this research is to try to determine the views of the female personnel working in Posta Telgraf Teşkilatı A.Ş. about career barriers and the perception of glass ceiling syndrome. This study was carried out with quantitative research methods. For the literature research, a document review was made and a conceptual framework was created. In the statistical study based on the questionnaire technique, the cross-sectional survey model was used. Data collection was carried out under the control of the researcher (on a digital platform). For this, questions were created in Google Docs format and transferred to digital media. Introductory information is also included in order to better understand the subject. Then, information was collected from volunteers who contributed to the research. The sample of the research consists of 242 female employees working in PTT centers on the European Side of Istanbul. According to the findings, “There are not enough women managers to be role models for women.” Judgment (3.81), “Business life in the institution is governed by the rules of men.” Judgment (3.55), "Men are offered more opportunities and possibilities in their career advancement." For this reason, Rule (3.78) states that "Female employees work harder than men and wait longer to advance in their profession". (3.78), his reasoning improved. It has been concluded that the concept of glass ceiling syndrome is effective in all complex applications that are frequently encountered in business life and that negatively affect women's career plans, which are difficult to overcome and require patience.

Keywords