SIĞINAK FARKINDALIĞI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 85
Number of pages: 275-287
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Trabzon il merkezinde bulunan kamu kurumlarında çalışan personeller ile gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı; kamu çalışanlarının sığınak, afet ve uyarı işaretleri konusunda farkındalıklarının araştırılmasıdır. Literatürde yer alan çalışmalar incelenmiş ve araştırmacı tarafından veri toplama aracı geliştirilmiştir. Veriler araştırmacı tarafından yüz yüze anket çalışması yöntemiyle toplanmıştır. Araştırma kapsamında Trabzon İl Valiliği’nden ve Gümüşhane Üniversitesi Bilim Etik Kurulu Başkanlığı’ndan 30.04.2015 tarihli ve 2015/1 sayılı bilim etik kurul izni alınmıştır. Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesinde veri toplama formundan elde edilen sayısal veriler; frekans, yüzde ve ki kare testleri uygulanarak IBM SPSS Statistics 22 programı ile istatistiksel olarak çözümlenmiş ve bulgular değerlendirilerek sonuca ulaşılmıştır. Verilerin analiz sonuçlarına göre; katılımcıların %18,1’inin sığınak bilgisini yeterli bulduğu, %8,9’unun afet bilgi düzeyi yeterli bulduğu, %11,8’inin uyarı işaretleri bilgilerini yeterli bulduğu, %29,3’ünün kurumlarında sığınak olduğunu bildiklerini, %3,6’sının kurumlarında sığınak donanımlarını yeterli bulduklarını, %19,2’sinin kurumlarda sığınak yerini gösteren işaretlerin farkında olduğunu ve %42,6’sının kurumlardaki sığınakların depo-arşiv olarak kullanıldığını sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilen “afet denilince aklınıza ilk olarak ne gelmektedir” sorusuna yönelik %56,2’lik oranla deprem olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak; katılımcıların sığınak, afet ve uyarı işaretleri konusunda yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Sığınakların büyük çoğunluğunun amaçları dışında kullanıldığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study, which is carried out with personnel working in public institutions in the city center of Trabzon; the awareness of public employees about shelter, disaster and warning signs. Studies in the literature were examined and a data collection tool was developed by the researcher. The data were collected by the researcher using face-to-face survey method. Within the scope of the research, the permission of the science ethics committee dated 30.04.2015 and numbered 2015/1 was obtained from Trabzon Provincial Governorship and Gümüşhane University Scientific Ethics Committee. The numerical data obtained from the data collection form in the evaluation of the research results; By applying frequency, percentage and chi-square tests, they were analyzed statistically with IBM SPSS Statistics 22 program, and the results were evaluated and the result was reached. According to the analysis results of the data; 18.1% of the participants found the shelter knowledge sufficient, 8.9% found the disaster information level sufficient, 11.8% found the warning signs information sufficient, 29.3% knew that there were shelters in their institutions, 3%, It was concluded that 6 of them found the shelter equipment sufficient in their institutions, 19.2% were aware of the signs indicating the shelter location in the institutions, and 42.6% of the shelters in the institutions were used as storage-archives. Within the scope of the research, it was concluded that there was an earthquake with a rate of 56.2% regarding the question of "what comes to mind first when you think of disaster". As a result; it was determined that the participants were insufficient in terms of shelter, disaster and warning signs. It has been observed that most of the shelters are used for purposes other than theirs.

 

Keywords