SALGIN SÜRESİNCE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA VERİLEN UZAKTAN EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 85
Yayımlanma Tarihi: 2021-03-30 14:32:28.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 263-274
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Covid-19 salgını 2020 yılı Mart ayının başlarından itibaren Türkiye’de de görülmeye başlanmış, tüm dünyada olduğu gibi sosyal yaşam ve iş yaşamının yanında, eğitim-öğretim hayatını da derinden etkilemiş ve birçok yükseköğretim kurumu uzaktan eğitime geçmiştir. Türkiye’de sanayinin ihtiyaç duyduğu, yeterli bilgi ve beceriye sahip nitelikli eleman yetiştirme misyonu endüstri meslek liseleri ile beraber meslek yüksekokullarına yüklenmiştir. Yükseköğretim temel göstergelerine göre Türkiye’de 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibariyle 907’si devlet, 112’si vakıf üniversitelerine bağlı olmak üzere 1019 meslek yüksekokulu bulunmakta, bu okullarda 22.391 öğretim elamanı görev alırken, 975.435 öğrenci de öğrenim görmektedir. Ülke sanayisinin ana insan gücünü yetiştirme noktasında kritik bir öneme sahip olan meslek yüksekokullarında verilen eğitimin kalitesi her zaman önemli bir tartışma konusu olmuştur. Salgın ile birlikte, meslek yüksekokullarında uzaktan eğitime geçilmesinin, uygulama ağırlıklı olan bu okulların eğitimini nasıl etkilediği sorusu doğmuştur. Salgınla beraber zorunlu olarak eğitimin uzaktan yapılıyor olması, öğrencilerin daha çok kendi kendilerine öğrenmek durumunda olmaları ve sınavların uzaktan yapılıyor olması, verilen eğitimin kalitesini daha da tartışmalı hale getirmiştir. Bu çalışmada, Covid-19 salgınıyla uzaktan eğitime geçen meslek yüksekokullarında, uzaktan eğitimin, verilen eğitimi nasıl etkilediği ve öğrencilerin örgün eğitime kıyasla uzaktan eğitime olan memnuniyetleri araştırılmıştır. Anket olarak hazırlanan çalışmada, çevrimiçi ve e-posta listesi örnekleme ile Kırıkkale Üniversitesi öğrencilerinden 193 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Bu amaçla 28 sorudan oluşan bir anket hazırlanmış ve Kırıkkale Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören öğrencilere uygulanmıştır. Genel olarak uzaktan eğitim ile birlikte, öğrencilerin eğitim öğretim masraflarındaki değişim, uzaktan eğitimden memnuniyetleri, uzaktan eğitim materyallerinin yeterliliği ve sınavlarla ilgili düşünceleri araştırılmıştır. Sonuçlara göre, en yüksek memnuniyet uzaktan eğitimde öğrencinin öğretici ile iletişiminde gerçekleşmiştir. En yüksek memnuniyetsizlik ise uygulamalı derslerin uzaktan eğitimi ile ilgili olmuştur.

 

Keywords

Abstract

Covid-19 pandemic has begun to affect the people in Turkey in the start of March and affected the public, educational and commercial life in Turkey as well as in the whole world. Because of pandemic, many higher education institutes decided to use distance educational methods. In Turkish educational system, vocational schools and vocational high schools are responsible for the training qualified persons for the industry. According to council of higher education, there are 1019 vocational schools, 907 of which are affiliated to state and 112 to private universities. Totally there are 22.391 lecturers, and 975.435 students are studying in these schools. The quality of the education in these schools is still a debate because of their high importance on commercial and industrial sectors. As a result of precautions against Covid-19 pandemic, vocational schools have also decided to use web based distance education methods. Distance education methods make practical trainings impossible which is crucial for vocational schools. It is a debate topic how the distance education affected the quality of the education in this schools. The aim of this study investigates on the effect of distance education on education quality and the satisfaction of the students. The survey with 28 questions was employed in the study, and it was carried out on 193 students studying at Kırıkkale University through e-mail sampling. In general, the changes in the educational expenditures, satisfaction with distance education, competences of the educational materials and the opinions of the students about the exams were investigated. According to the results, the highest contentment was about the communication of the students with the lecturer. The lowest pleasure was about the practical lessons in distance education.

Keywords