OKUL YÖNETİCİLERİNİN YETKİ KULLANIMI, YETKİ DEVRİ VE YETKİ GASPINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 84
Number of pages: 37-55
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı okul yöneticilerinin yetki kullanımı, yetki devri ve yetki gaspı konuları hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır.

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden bütüncül tek durum deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu bütüncül tek durum desenine uygun olarak, maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemine ve gönüllülük esasına göre seçilmiştir. Antalya ili merkez ilçelerinde bulunan 9 okulun müdürü ile yarı yapılandırılmış bireysel görüşme formu kullanılarak görüşülmüştür. Toplanan verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Verilerin kodlanması ve kategorilendirilmesi aşamasında NVivo 9.2 paket programı kullanılmıştır.

Araştırma sonucunda okul müdürleri yetkilerini yetersiz olarak algılamakta, kimi durumlarda dirençle karşılaşmamak için yetki kullanmak yerine ilişkileri kullanmaktadırlar. Okul müdürlerinin tamamı personel seçme yetkisi ile bütçe sağlama ve harcama yetkisine sahip olduklarında okulu daha etkili hale getireceklerini söylemişlerdir. Bazı durumlarda üstlerin, siyasilerin ve sendikaların müdahaleleri nedeniyle yetki kullanımında güçlük çektikleri, müdahaleye uğradıklarını belirtmişlerdir. Yetki devrinin, takım çalışmasını olumlu etkilemesi, kişileri motive eden bir unsur olması nedeniyle gerekli bir uygulama olarak algılandığı ortaya çıkmıştır. Yetki devrinde adalet, liyakat, uzmanlık ve yazılı tebliğ önemli ilkeler olarak çıkmıştır. Yetki devrini güçleştiren en önemli unsurun astlara güvensizlik olduğu, okul müdürlerinin yetki devredecekleri astları arasında kendilerinin önerdikleri müdür yardımcılarına daha fazla güvendikleri görülmüştür. Yetki devrini güçleştiren en önemli unsurun astlara güvensizlik, yönetmeliklerin bu konuda çok açık olmaması ve gücü elinde tutma isteği olarak sayılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to remark the principals’ opinions about the use of authority, delegation of authority and seize of authority.

In this research, holistic single case design, one of the qualitative research methods, has been used. The study group of this research has been selected, in appliance with the integrated single case pattern, by using the maximum diversity sampling method and voluntary basis. School principals of 9 schools in the center municipalities of the city of Antalya have been contacted by using semi structured personal interview forms. For the analysis of the collected data, content analysis has been used. NVivo 9.2 package program was used to encode and categorize the data.

The results of the research show that the principals’ conceive their authorities as insufficient and in some cases, in order not to witness resistance, instead of using their authority they use their relations. All of the 9 principals stated that, if they have the power of selecting personnel, creating funds and the freedom of using their funds for the school, they would make the school a more efficient place. In some instances, they experienced difficulties in using their authorities and they were intruded by the intervention of their superiors, politicians and unionists. It has been found out that delegation of authority is perceived as a necessary practice as it positively affects teamwork and motivates people. In the delegation of authority, fairness, merit, specialization and written announcement appear to be the main principles. It has been observed that the most important factor that makes the transfer of authority difficult is the distrust of subordinates, and school principals trust the vice principals they recommend more among their subordinates to whom they will delegate authority. The major factors that make the delegation of authority difficult are found to be; the distrust to the subordinates, the regulations not being clear and the will of holding power.

Keywords