LİSEDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERDE YALNIZLIK VE DİNDARLIK KAVRAMLARININ BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (MERSİN ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 85
Number of pages: 249-262
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma lise öğrencilerinde yalnızlık ve dindarlık kavramlarını bazı değişkenler açısından araştırmayı amaçlamıştır. Bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçişini sağlayan diğer gelişim dönemlerinden farklı bir evre olan lise çağı, gencin kendisini, hayatı ve toplumu sorgulayarak eskisinden daha farklı bir biçimde dünyayı algıladığı bir dönemdir. Zira lise döneminde biyolojik anlamda vücut organlarında bir gelişme gözlenirken; psikolojik yönden de nasıl davranılması gerektiğini bilememesinden dolayı bir davranış karmaşıklığı yaşanmaktadır. Yalnızlık ise günümüz toplumunun en önemli sorunlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Yalnızlık, lisede öğrenim gören gençlerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyerek onların duygu dünyasında tahribatlara sebep olmaktadır. Kişiden kişiye farklılık arzettiği düşünülen yalnızlığın eğitim üzerinde de büyük bir risk oluşturduğu düşünülmektedir. Dinin ise insan hayatının bütün evrelerinde özellikle bireyin duygu, düşünce ve davranışlarında önemli bir faktör olduğu bilindiğinden insanın yaşadığı birçok psikolojik durum ile dindarlık ilişkisinin araştırılmasını gerekli hale getirmiştir. Lise öğrencilerinin yalnızlık ve dindarlık kavramlarının araştırılması, bu soruna bilimsel açıdan çözümler sunulabilmesi ve eğitimdeki amaçlara en iyi biçimde ulaşılabilmesi açısından önem arzetmektedir. Lise öğrencilerinin yalnızlık düzeylerinin cinsiyet, yaş, okul türü, aylık gelir düzeyi, din önem düşüncesi, öznel dindarlık algısı ayrıca dindarlık düzeylerinin cinsiyet, yaş, okul türü, aylık gelir düzeyi gibi çeşitli değişkenler açısından araştırılmasını amaçlayan bu çalışmamızın araştırma grubunu Mersin ilinde liselerde öğrenim gören 204’ü kız ve 227’si erkek olmak üzere toplam 431 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında UCLA Yalnızlık Ölçeği, Dinsel Yaşayış Ölçeği ve Kişisel Bilgi Anketi kullanılmıştır. Elde edilen veriler analiz edilerek şu sonuçlara ulaşılmıştır: Öğrencilerin yalnızlık düzeyleri üzerinde cinsiyet, yaş ve din önem değişkenlerinin istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluşturmadığı ancak okul türü, aylık gelir düzeyi ve öznel dindarlık algısı değişkenlerinin ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluşturduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin dindarlık düzeyleri üzerinde cinsiyet ve yaş değişkenlerinin istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluşturmadığı fakat okul türü ve aylık gelir düzeyi değişkenlerinin ise istatistiksel olarak olarak anlamlı bir farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study aimed to investigate the concepts of loneliness and religiosity in high school students in terms of some variables. High school age, which is a different stage from other developmental stages that enable the individual to transition from childhood to adulthood, is a period in which the youth perceives the world in a different way than before by questioning himself, life and society. Because while a biological improvement is observed in body organs in high school period; There is a behavioral complexity due to the psychological not knowing how to behave. Loneliness is considered as one of the most important problems of today's society. Loneliness negatively affects the quality of life of high school youth, causing damage to their emotional world. Loneliness, which is thought to differ from person to person, is also thought to pose a great risk on education. As it is known that religion is an important factor in the feelings, thoughts and behaviors of the individual at all stages of human life, it has made it necessary to investigate the relationship between religiosity and many psychological conditions that people experience. Researching the concepts of loneliness and religiosity of high school students is important in terms of providing scientific solutions to this problem and achieving the goals in education in the best way. The research group of this study, which aims to investigate the loneliness levels of high school students in terms of various variables such as gender, age, school type, monthly income level, religious importance perception, subjective religiousness perception, and their level of religiousness, is the research group of the high school students in Mersin. It consists of a total of 431 students, 204 of whom are girls and 227 are boys. UCLA Loneliness Scale, Religious Life Scale and Personal Information Questionnaire were used to collect data. The following results were obtained by analyzing the data obtained: It was observed that gender, age and religion significance variables did not make a statistically significant difference on the loneliness levels of the students, but the variables of school type, monthly income level and subjective religiousness perception did not create a statistically significant difference. In addition, it was determined that gender and age variables do not make a statistically significant difference on the religiousness levels of the students, but the variables of school type and monthly income level make a statistically significant difference.

Keywords