HADİSLERİN ANLAŞILMASINDA AYETLERİN ROLÜ

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 86
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-25 12:11:59.0
Language : Türkçe
Konu : Temel İslam Bilimleri
Number of pages: 211-233
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kur’an ile hadis/sünnet İslam’ın iki temel kaynağı olup aralarında birçok yönden güçlü bir bağ bulunmaktadır. Bu bağlamda Kur’an’ın anlaşılmasında hadislerden, hadislerin sübûtunu belirlemede Kur’an’dan istifade edildiği izahtan varestedir. Bu araştırmada yaygın kullanımın aksine hadislerin anlaşılması ve yorumlanmasında âyetlerin rolü üzerinde durulmuştur. Bu vesileyle hem mezkûr yöntemi gündeme getirmek hem de hadislerin doğru anlaşılmasına bir nebze katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Nitekim bunun örnekleri klasik hadis kaynaklarında hiç de azımsanmayacak kadar fazladır. Bazı hadislerden sonra Hz. Peygamber’in veya râvinin, hadis metniyle bir âyeti iki farklı şekilde ilişkilendirdikleri müşahede edilmektedir. Bunlardan ilki, hadisin akabinde dile getirilen “Bu hadisin mânâsı/mikyası, Allah’ın şu sözüdür.” tarzındaki ifadelerden sonra bir âyete işaret edilerek aralarında anlam bağının kurulmasıdır. İkinci formu ise hadisten sonra okunan âyetlerdir. Söz konusu iki durumda da hadis ile âyet arasında bir irtibat kurulmakta ve metnin anlam alanı Kur’an çerçevesinde belirlenmiş olmaktadır. Bu yöntemin hadisin doğru anlaşılmasına ve merfû‘ mânânın tesebbütüne katkı sağlayacağı aşikâr olmakla birlikte, biricik ilke olmadığı ve diğer metotlarla birlikte değerlendirildiğinde daha iyi sonuçlar doğuracağı vurgulanmalıdır.

Keywords

Abstract

The Qur'an and hadith/sunnah are the two main sources of Islam and they have a close connection from many perspectives. In this context, it is clear that the hadith is used for in understanding the Quran and it is benefited from the Quran for the determining the origin of the hadiths. Contrary to its common usage in this study, the role of the Quran/verses in understanding and interpreting hadiths has been emphasized. On this occasion, it is aimed to both the reviving mentioned method and to contribute a little to the correct understanding of the hadiths. Thus, there are many examples of this method in classical hadith sources no less. After some hadith texts, it is seen that the Prophet or the transmitter associated the hadith text with a verse in two different ways. The first form of these, it is said that “The meaning/criterion of this hadith is the following word of God” after it is transmitted hadith text. Then they are estahlished link of meaning between the hadith and a verse by pointing out it. The second form is the verses that it is read after the hadith. In both cases, it is a connection is established between the hadith and the verse and the Quran determines the meaning area of the hadith text. Although it is obvious that this method will contribute to the correct understanding of the hadith and fixation of the raised hadith meaning, it should be emphasized that it is not the only principle and will yield better results when used together with other methods.

Keywords