BOLMAN VE DEAL’İN DÖRT ÇERÇEVE KURAMI BAĞLAMINDA KURUMLARDAKİ LİDERLİK TİPLERİNİN ANALİZİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 85
Number of pages: 355-377
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Liderlik, insanların bir arada oldukları ve yönetim işlevinin söz konusu olduğu her yerde varolan ve varolacak bir kavramdır. Kurum içinde liderlerin davranışları doğrudan ya da dolaylı olarak çalışanları etkilemekte ve çalışan davranışları bu yönde şekillenmektedir. Artan rekabet ortamının şartları düşünüldüğünde diğer işletmeler gibi bankacılık sektörünün de kendisini rakiplerinden üstün tutacak ve piyasa koşullarında ayakta kalmasını sağlayacak güçlü liderlere ihtiyacı vardır. Bu araştırmanın amacı, bankacılık sektörü özelinde kurumlardaki liderlik tiplerini analiz etmektir. Tarama modeli ve nicel yöntemin kullanıldığı araştırmanın verileri, Bolman ve Deal (1991) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Dereli (2003) tarafından yapılan  “Leadership Orientation Questionaire (LOQ) Ölceği” aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla çalışmanın birinci bölümünde, liderlik kavramı ve liderlik teorileri üzerine literature taraması gerçekleştirilmiştir. Liderlik kavramı içinde; literatürde geçmişten bugüne liderlik tanımları sınıflandırılarak incelenmiş, liderlik ve yöneticilik kavramları arasındaki farka değinilmiş ve liderin özellikleri hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Liderlik teorileri kısmında ise; liderlik teorileri gelişim sırası ile ele alınmış; Bolman ve Deal tarafından geliştirilen “Dört Çerçeve Kuramı” detaylarıyla ele alınmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde Kayseri ilinde faaliyet gösteren özel ve kamu banka çalışanlarının, kurum liderlerinin temsil ettikleri liderlik tiplerine ilişkin algıları, Bolman ve Deal’ın dört çerçeve modeli kapsamında ele alınmıştır. Veriler, çalışanların demografik özellikleri ve kurum yapısı (kamu-özel) bağlamında farklılaşma durumu ekseninde analiz edilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Leadership has always been a main topic that is examined throughout the history. Behavior of leaders has directly or indirectly effect on workers and behaviors of them; and workers behave according to this effect. Considering the conditions of increasing competitive environment, just as other businesses the banking sector needs powerful leaders who will keep them superior to the competitors and ensure survival in market conditions. The purpose of this study is to analyze leader types in corporates in particular to the banking sector. The data of this study, which uses survey model and quantitative method, are carried out via “Leadership Orientation Questionnaire (LOQ) Scale” developed by Bolman and Deal (1991) and adapted to Turkish by Dereli (2003). For this purpose, a literature review on the concept of leadership and on the theories of leadership takes place in the first chapter of the study. Then, leadership theories are analyzed including Bolman and Deal’s “Four Framework Theory”. Second part of the study also uses Bolman and Deal’s theory to explore the perceptions of employees in private and state banks in Kayseri regarding the typologies of leadership that their institution is perceived to represent. Data is analyzed in accordance with the type of institution (state-private) and demographics.

Keywords