SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİKSEL İŞİTME YETENEKLERİ (ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 84
Number of pages: 291-304
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, Milli Eğitim Bakanlığı 2018 Müzik Öğretim Programı hedefleri odağında, sınıf öğretmeni adaylarının müziksel işitme yeteneklerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, araştırma 3 aşamada tamamlanmıştır. Araştırmanın ilk aşamasında, literatür taraması yapılarak konuya ışık tutabilecek kaynaklara ulaşılmıştır. Devamında, araştırmanın örneklemini oluşturacak sınıf öğretmeni adayları belirlenmiştir. Bu kapsamda, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2. sınıfta öğrenim gören 72 aday araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında, sınıf öğretmeni adaylarının müziksel işitme yeteneğinin ölçülebilmesi için bir ‘müziksel işitme testi’ geliştirilmiştir. Testin geliştirilmesinde uzman görüşlerine başvurulmuş; bu doğrultuda testin, ‘ses yüksekliğini ayırt edebilme’, ‘duyduğu bir sesi aynı frekansta tekrarlayabilme’, duyduğu bir ritmik kalıbı aynı şekilde tekrarlayabilme’ ve ‘duyduğu bir ezgiyi aynı frekans ve ritmik kalıpta tekrarlayabilme’ olmak üzere 4 kriter üzerinden oluşturulmasına karar verilmiştir. Testin iç güvenirliğini artırmak amacıyla, her kriter için 2 soru hazırlanmıştır. Devamında, test Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2. sınıfta öğrenim gören 72 adaya uygulanmıştır. Araştırmanın 3. Aşamasında, uygulanan test ile elde edilen verilerin çözümlemesi yapılmış, ulaşılan sonuçlar frekans-yüzde tabloları üzerinden ifade edilmiştir. Sonuçlara göre, adaylar ‘ses yüksekliğini ayırt edebilme’ testine yönelik ilk soruda % 62,5 oranla başarılı, % 37,5 oranla başarısız, ikincisinde ise % 63,8 oranla başarılı, % 36,2 oranla başarısız olmuşlardır. Adaylar, ‘duyduğu bir sesi aynı frekansta tekrarlayabilme’ testine yönelik ilk soruda % 18,1 oranla başarılı % 82,9 oranla başarısız, ikincisinde ise % 11,1 başarılı % 88,9 başarısız olmuşlardır. Adaylar, ‘duyduğu bir ritmik kalıbı aynı şekilde tekrarlayabilme’ testine yönelik ilk soruda 47,2 oranla başarılı, % 52,8 oranla başarısız, ikincisinde ise % 73,7 oranla başarılı % 26,3 oranla başarısız olmuşlardır. Adaylar ‘duyduğu bir ezgiyi aynı frekans ve ritmik kalıpta tekrarlayabilme’ testine yönelik ilk soruda % 8,3 oranla başarılı, % 91,7 oranla başarısız,  ikincisinde ise % 12,5 oranla başarılı % 87,5 oranla başarısız olmuşlardır. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı Müzik Öğretim Programı’nda (2018) 1. kademe (1,2,3. ve 4.) sınıflar için oluşturulan öğrenme alanlarına yönelik pratiklerle ilişkilendirilmiş, sınıf öğretmeni adaylarının ilgili pratikleri gerçekleştirilebilmesi için gerekli müziksel işitme yeteneğine sahip olmadıkları tespit edilmiştir. Devamında araştırma raporlaştırılmıştır.

Keywords

Abstract

This research aims to measure the musical hearing abilities of prospective primary school teachers with a focus on the 2018 Music Teaching Program targets of the Ministry of National Education. For this purpose, the research was completed in 3 stages. In the first stage of the research, literature research was done to find sources that could shed light on the subject. Then, the prospective classroom teachers were selected. In this context, seventy-two 2nd year students of Erciyes University Faculty of Education Department of Classroom Teaching were included in the study. In the second stage of the study, a musical hearing test was developed to measure the musical hearing ability of prospective classroom teachers. Expert opinions were used in the development of the test. Accordingly, 4 criteria were designated to generate the test: ability of distinguishing loudness, ability of repeating a voice at the same frequency, ability of repeating a rhythmic pattern he heard and ability of repeating a tune he heard at the same frequency and rhythmic pattern. In order to increase the internal reliability of the test, two questions were formulated for each criterion. Subsequently, the test was applied to 72 prospective students in the second year of the Department of Classroom Teaching. In the third stage of the research, the data obtained from the test was analyzed and the results were displayed in frequency-percentage tables. According to the results, prospective students were successful on the first question for the ''ability of distinguishing pitches (low-high)” with a rate of 62.5% and on the second question successful with a rate of 63.8%. The majority of applicants were not successful on the first question for “the ability of repeating a voice at the same frequency” test with a failure rate of 82.9 and an 88.9% failure rate on the second one. Applicants were successful on the first question for the “ability of repeating a rhythmic pattern they heard” with a rate of 47.2%, failed with 52.8%, and were successful with a rate of 73.7%, failed with a rate of 26.3% in the second question. Applicants were successful in the first question of “ability of repeating a tune they heard at the same frequency and rhythmic pattern” with a rate of 8.3%, failed with a rate of 91.7%, and were successful with a rate of 12.5%, failed with a rate of 87.5% in the second question. The results were correlated to the activities aimed at achieving the objectives of the 1st stage (1-4) classes in the Ministry of Education Music Teaching Program (2018) and it was determined that prospective classroom teachers do not have the necessary musical hearing ability especially for the activities in the field of application. Subsequently, the research was reported.

Keywords