ULUSLARARASI MARKALARIN REKLAMLARI GÖSTERGEBİLİMSEL YÖNTEMLE İNCELENMESİ VE KARMA REKLAM OLGUSUNUN ORTAYA KONULMASI

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 86
Number of pages: 515-533
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya reklam literatüründe, bilimsel ve akademik kaynaklarda mesajın dayanağı açısından reklamlar olgusal/rasyonel ve duygusal şeklinde iki kategoriye ayrılmaktadır. Olası tüketicilerin duygusal reklamlarda algılanan hazlar ve dürtüler sayesinde satın almaya daha hızlı yönelmesi hasebiyle reklamcılık sektöründe duygusal reklam çalışmaları giderek artmaktadır. Bazı reklamlarda ise her iki türün birlikte kullanıldığı görülmektedir. Ancak, her iki türün ortaklaşa aynı reklamda kullanıldığı çalışmalar bulunmasına karşın bu ayrım literatüre bakıldığında sadece olgusal ve duygusal olarak ayrımı yapılmış olup bir üçüncü kategoriye yer verilmemiştir. Bu bağlamda çalışmanın amacı alanyazına “Karma” ismi ile yeni bir kategori kazandırmaktır. Bu doğrultuda uluslararası marka değerlendirme ve derecelendirme kuruluşlarından; Interbrand, BrandZ, ve Brand Finance’ın 2019 yılında yayınlamış olduğu listeler incelendir. Bu listelerde tüm dünya markaları yaratmış oldukları değerler dolar cinsinden değer olarak listelenmiştir. Hepsinde ortak olarak üst sırada yer alan markalardan bir tanesi amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Bu markanın örnek reklam videoları ikincil veri kaynaklarından dijital literatür taraması ile edinilip göstergebilimsel analiz yöntemi ile incelenmiştir. Nihayetinde sektörde olgusal ve duygusal reklamlara ek olarak karma reklamın da olduğu ispatlanmaya çalışılmıştır. Çalışmada öncelikle kavramsal çerçeveden bahsedilmiş sonrasında amaçlı örneklem yöntemi ile seçilen markanın video reklamları incelenmiştir. Sonuç olarak karma yöntemin uygulandığı ve sektörde bulunduğu tespit ve ispat edilmiş olup bu olgunun uluslararası alanyazına kazandırılması uygun görülmüştür.

Keywords

Abstract

In the world advertising literature, in scientific and academic sources, in terms of the basis of the message, advertisements are divided into two category as factual/rational and emotional. As potential consumers tend to buy faster due to the pleasures and impulses that perceived in emotional advertisements, emotional advertising are increasing gradually in the sector. In some advertisements, it is seen that both cases are used together. However, although there are samples in which both cases are jointly used in the same advertisement, when this distinction is examined in the literature, only factual and emotional distinction is made and a third category is not included. In this context, the intention of the study is to bring a new category to the literature with the name "Karma". In this aim, from all those which are international brand evaluation and rating organizations; Interbrand, BrandZ, and Brand Finance and their published list by in 2019 were examined and one of the top ranked brand. In these lists, the values created by all world brands are listed as value in dollars basis. which is common to all of them was selected by purposeful sampling method. Sample advertisement videos of this brand which were obtained from secondary data sources through digital literature scanning and analyzed by semiotic analysis method. Ultimately, it has been tried to prove that mixed advertising is also present in the sector in addition to factual and emotional advertising. In the study, firstly the conceptual framework was mentioned and then the video ads of the brand selected with the purposeful sampling method were examined. As a result, it was determined and proved that the mixed method was applied and that it was present in the sector, and it was deemed appropriate to introduce this phenomenon to the international literature.

Keywords