TÜRKİYE’DE ARMONİ ÜZERİNE YAZILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 87
Yayımlanma Tarihi: 2021-05-23 01:30:16.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 209-219
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; Türkiye’de armoni üzerine yazılmış lisansüstü tezleri belirlenen ölçütler doğrultusunda analiz ederek daha sonra yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak ve bu alanda yapılacak çalışmalar için kaynak oluşturmaya katkı sağlamaktır. Araştırmada YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında bulunan ve müzik alanında yazılmış 73 lisansüstü tez içinden tam metnine ulaşılan 54 adet lisansüstü tez doküman incelemesi tekniği ile analiz edilmiştir. Tez ve tezler tür, üniversite, enstitü, araştırma modeli, konu ve yazıldıkları yıla göre ele alınmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; tezlerin 40 tanesi yüksek lisans, 12 tanesi doktora ve 2 tanesi de sanatta yeterlik tezidir. En fazla tezin Gazi Üniversitesi’nde yazıldığı, en fazla çalışmanın ise 2019 yılında tamamlandığı, günümüze yaklaştıkça armoni alanında yazılmış tez sayısında artış olduğu tespit edilmiştir. Lisansüstü tezlerin tamamlandığı enstitülere bakıldığında en çok tezin sosyal bilimler ve eğitim bilimleri enstitülerinde tamamlandığı, araştırma modeli olarak ise en fazla tarama modelinin seçildiği görülmüştür. Lisansüstü tezlerin konu içeriklerine bakıldığında en çok eğitim ile ilgili tezin yazıldığı anlaşılmaktadır. Armoni literatürüne bir kaynak ve bakış açısı sağlayacağı düşünüldüğünden, bu araştırmanın türünde çalışmaların tekrarlanması ve armoni ile ilgili yazılmış makalelerin incelenmesine yönelik çalışmaların da yapılması önerilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to contribute to future studies by analyzing the postgraduate theses and dissertations written on Harmony in Turkey according to various variables. In the research, 54 full-text postgraduate theses have been analyzed using the document analysis technique out of 73 postgraduate theses written on music in the database of CoHE Thesis Center. Theses and dissertations are handled according to the type, university, institute, research model, subject and year they were written. According to the results of the research; 40 of the theses are master's degree thesis, 12 are doctoral dissertations and 2 are proficiency in art thesis. It was determined that the highest number of theses and dissertations were written in Gazi University, the most were studied in 2019. It was observed that thesis and dissertations were mostly prepared in Social Sciences and Educational Sciences Institutes, and the survey model was employed the most as the research model. As a subject, it is understood that the thesis about music education is mostly written. As it is thought that it will provide a source and perspective to the Harmony literature, it is suggested that studies in this type of research should be repeated and studies of examining the articles written about the Harmony should also be carried out.

Keywords


 • Albuz, A. (2005). Tonal Solfej ve Çift Sesli Dikte. Ankara: Evrensel Müzikevi.

 • Alyörük, G. (2016). Türkiye’de Gitar Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler: Bir Bibliyografya Çalışması. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(35): 55-79.

 • Ayhan, A. (2006). Müzik Öğretmenliği Programlarında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin ve Okutulan Yüksek Lisans Derslerinin Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

 • Çeşit, C. (2015). Türkiye’de Viyola Üzerine Yapılan Lisanüstü Tezlerin İncelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 38(2): 445-462.

 • Delikara, A. (2019). Türkiye'de Müzik Teknolojileri Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezler. Ekev Akademi Dergisi, 23(79): 1-16.

 • Demirbatır R. E. (2001a) Müzik Alanı Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik Tez Bibliyografyası, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1): 123-141.

 • Demirbatır, R. E. (2001b). Yaylı Çalgılar Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Tez

 • Ece, A. S. (2007a). Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Müzik Makaleleri (Bir Bibliyografya Denemesi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2): 45-81.

 • Ece, A. S. (2007b). Çoksesli Türk Müziği Bestecileri İle İlgili Lisansüstü Tez ve Yayınlar Antolojisi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2): 148-164.

 • Ergan, M. S. (1994). Türkiye Müzik Bibliyografyası. Konya: Kuzucular Ofset.

 • Gazimihal, M. R. (1961). Musıki Sözlüğü. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

 • Kalaycıoğlu, Ü. ve Ece, A.S. (2012). Müzik Eğitimi Sempozyumları ve Sunulan Bildirilerin Yapısal/Niteliksel Analizi. 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu. 25-27 Nisan, Niğde.

 • Kantorski, V.J. (1995). A Content Analysis of Doctoral Research in String Education 1936-1992, Journal of Research in Music Education, 43(4): 288-297.

 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.

 • Karkın, A. M. (2011). Müzik Bilimleri Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 2(1): 143-149.

 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Kılıç, I. (2010). "Müzik Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi", 9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 15-17 Aralık, İstanbul.

 • Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. (2021, Ocak 20). Mevzuat Bilgi Sistemi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=21510&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 adresinden alındı

 • Orhan, Ş.Y. (2011). Türkiye’de Viyolonsel Alanında Yapılmış Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Tezleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2): 701-716.

 • Orhan, Ş.Y. ve Tunca, B.E. (2014). Türkiye’de Oda Müziği Alanında Yapılmış Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Tezleri. Folklor/Edebiyat, 20(80): 207-219.

 • Ömür, Ö. ve Gültek, B. (2011). Türkiye'de 2000-2010 Yılları Arasında Piyano Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi, E-Journal of New World Sciences Academy Fine Arts, 6(4): 463-471.

 • Özay, S. (2017). "Türkiye’de kabak kemane üzerine yapılmış tezlerin incelenmesi". 4. Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 26-28 Nisan, Niğde.

 • Özay, S. (2020). Türkiye'de Viyola Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezler. Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 16(Eğitim ve Toplum Özel Sayısı): 6344-6361.

 • Sağer, T. (2005). Müzik Öğretmenliği Bilim Dallarında Çalışılan Lisansüstü Tezlerin Enstitü Farklılıkları Açısından Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(Özel Sayı 1): 243-245.

 • Sonsel, Ö.B. (2018). Türkiye’de Viyola Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, (47): 340-359.

 • Şimşek, A. Y. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknikleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • Tebiş, C. ve Okay, H. H. (2013). Türkiye’de Müzik Sanatı ve Eğitiminde Keman ve Viyola Konulu Lisansüstü Tezlerin Konu ve Yöntem Olarak İncelenmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports &Science Education, 2(2): 11-20.

 • Toptaş, B. (2013a). Türkiye’de Piyano Üzerine Yapılmış Lisansüstü Çalışmalar. İnternational Journal of Social Science Studies, 6(3): 715-728.

 • Toptaş, B. (2013b). Uluslararası Sanat Müziği Bestecileri Üzerine Yapılan Lisansüstü Çalışmalar. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31): 74-89.

 • Varış, Y.A. (2012). Türkiye’de Viyola Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi. The Journal of

                                                                                                    
 • Article Statistics