HZ. NÛH KISSASININ DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 219-232
Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 85

Abstract

Değer, bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçüdür. İnsanların tutum ve davranışlarının oluşmasında, bu tutum ve davranışların biçimlendirilmesi ya da yönlendirilmesinde değerlerin önemli bir rolü vardır. Değerler eğitimi, genellikle değer oluşturma, ahlak eğitimi, karakter eğitimi ve vatandaşlık eğitimi gibi aşamalar kapsamında ele alınmaktadır. Bu aşamalardan ahlak eğitimi, dış etkilerden sıyrılmış ve özgür bir şekilde yargıda bulunup iyi tutum ve davranışlar sergileyebilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinir. Ahlak eğitiminde genellikle sevgi, saygı, sabır, şükür, merhamet, yardımseverlik, hoşgörü, empati kurma, alçak gönüllülük, adalet eşitlik ve dürüstlük gibi evrensel ilkeler kazandırılmaya çalışılır. Değerler eğitiminin ve özellikle de ahlak eğitiminin sağlıklı bir şekilde verildiği toplumlarda düzen, huzur, güven ve mutluluğun meydana gelmesinin yanı sıra o toplumun bireylerinde aidiyet duyguları gelişir.

Bu çalışmada Hz. Nûh’un hem kendi şahsında hem de kavmine tebliğ ettiği hususlarda mevcut olan ahlaki ilkeler tespit edilerek açıklanmaya çalışılacaktır. Kur’ân’da muhtelif yerlerde zikri geçen kıssada, Hz. Nûh’un kavmine birçok ahlaki değeri öğretip kazandırmaya çalıştığı görülmektedir. Hz. Nûh, öncelikli olarak kavmini, tevhid esaslı inanç sistemine göre eğitip ıslah etmeye gayret etmiştir. Bunun yanı sıra onun davet metodunda adalet, eşitlik, sabır, merhamet, iyiliği emretme, kötülükten sakındırma, sevgi, saygı, samimiyet, tevazu, kanaat, fedakârlık, şükür bazen de tehdit ve beddua gibi tutum ve değerler görülmektedir. O, uzun peygamberlik süreci boyunca yaşadığı bütün zorluklara rağmen davetini sürdürüp vazifesini sonuna kadar hakkıyla yerine getirmiştir.

Keywords

Abstract

Value is the abstract measurement which determines the importance of something. Values have an important role in the formation of people's attitudes and behaviours, and shaping or directing these attitudes and behaviours. Values education is generally addressed in stages such as value formation, moral education, character education and citizenship education. From these stages, moral education aims to educate individuals who are free from external influences and freely judge and display good attitudes and behaviours. In moral education, universal principles such as love, respect, patience, thanksgiving, compassion, tolerance, empathy, humility, justice, equality and honesty are tried to be gained. In societies where values education and especially moral education is provided in a healthy way, feelings of belonging to somewhere develop in the individuals of that society as well as order, peace, trust and happiness.

In this study both the moral principles that exist both in the personality of prophet Noah and in the matters in his speech to his people will be determined and explained. In the Qur'an, in the various places havin been mentioned in the story, it is explained that Prophet Noah tried to teach his people many moral values. Firstly, Prophet Noah tried to educate and chasten his people according to the religious cult based on monotheism. In addition, in his invitation method, attitudes and values ​​such as justice, equality, patience, compassion, commanding goodness, avoiding evil, love, respect, sincerity, humility, opinion, sacrifice, thanks sometimes threats and curse are seen. Despite all the difficulties he experienced during the long prophecy, Prophet Noah continued his invitation and fulfilled his duty thoroughly to the end.

Keywords