OSMANLI MECMUALARINDA ORMANCILIK POLİTİKASI (1914-1918): GÖRÜŞLER, TAVSİYELER, ELEŞTİRİLER

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 86
Yayımlanma Tarihi: 2021-09-15 17:10:09.0
Language : Türkçe
Konu : Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Number of pages: 467-500
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı’da XIX.- XX. yüzyılda pek çok alanda olduğu gibi ormancılık politikasında da değişim ve dönüşümlere şahit olunmuş; kanunlaştırma hareketlerinin başlatılması, yabancı uzmanlar getirtilmesi, okullaşma çalışmalarına girişilmesi adına adımlar atılmıştır. Orman politikası oluşturma çabaları ve reform süreci Birinci Dünya Savaşı içerisinde de devam etmiş, reform sürecine paralel biçimde orman meselesi Osmanlı kamuoyu tarafından da sahiplenilmiştir. İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde ekonomi politikalarını konu alan mecmuaların ve mesleki yayıncılığın artışı ile orman meselesi sınırlı da olsa bu mecmualarda yerini almış, Birinci Dünya Savaşı yıllarında ise ağırlığını arttırmıştır. Dönemin mecmularında sadece mesleki ve teknik konular işlenmekle kalmamıştır. Ormancılık meselesine ilişkin yazılar incelendiğinde ormanlardan daha nitelikli olarak nasıl faydalanılabileceği, ormanlardan sağlanan maddi kazancın ne şekilde arttırılabileceği, mevcut döneme kadar yapılan ıslahatların noksanları, bu noksanların nasıl giderilebileceği, orman tahribatının boyutları, bu tahribatın önüne nasıl geçileceği, diğer ülkelerde ormancılık alanında neler yapıldığı yönünde pek çok yazıya rastlanmaktadır. Bu yazıların bir kısmı ormancılık konusunda idari görevler de üstlenen uzmanlar tarafından kaleme alınırken bir kısmı da dönemin önemli kalemleri tarafından sütunlarına taşınmıştır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında orman politikası ve orman meselesinin Osmanlı mecmualarına ne şekilde yansıdığını, konuyu ele alan yazarların ormancılık politikalarına ilişkin görüş, öneri ve eleştirilerini ele almayı amaçlayan bu çalışmada İktisadiyat Mecmuası, Orman Mekteb-i Alisi Mecmuası, Müdafaa-i Maliye ve İktisadiye Gazetesi, Tedrisat Mecmuası, Ticaret-i Umumiye Mecmuası ve Polis Mecmuası’ndan yararlanıldı. İlaveten ormancılık alanındaki gelişmeleri ve reform sürecini takip etmek adına konuya ilişkin araştırma eserlerden faydalanıldı. 

Keywords

Abstract

In the Ottoman Empire, changes and transitions were witnessed in forestry policy as in many other areas in the 19th and 20th centuries; steps were taken to initiate legalization movements, to bring in foreign experts, to embark schooling studies. The efforts to form a forest policy and the reform process continued during the First World War, and the forest issue was also embraced by the Ottoman public in parallel with the reform process. During the Second Constitutional Monarchy, the forest issue took its place in these magazines, albeit limited, with the increase of the magazines on economic policies and professional publishing, and increased its weight during the First World War. Not only professional and technical issues were covered in the magazines of the period. When the articles on the forestry issue are examined, many articles were found about how to benefit from forests in a more qualified way, how to increase the financial gain from forests, the shortcomings of the improvements made up to the present period, how to eliminate these shortcomings, the extent of forest destruction, how to prevent this destruction, and what has been done in the field of forestry in other countries. While some of these articles were written by experts who also undertook administrative duties in forestry, some of them were included in the columns by the important writers of the period. In our study, in which we aim to discuss how forest policy and forest issues were reflected in Ottoman magazines during the First World War, and address the opinions, suggestions and criticisms of the writers on forestry policies, we utilized İktisadiyat Mecmuası, Orman Mekteb-i Alisi Mecmuası, Müdafaa-i Maliye ve İktisadiye Gazetesi, Tedrisat Mecmuası, Ticaret-i Umumiye Mecmuası and Polis Mecmuası. In addition, we benefited from research works on the subject in order to follow the developments in the field of forestry and the reform process. 

Keywords