PROJE UYGULAYAN OKULLAR (PROJE OKULLARI) ‘NIN YÖNETSEL UYGULAMALARININ OKUL MERKEZLİ YÖNETİM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 89
Number of pages: 31-48
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Proje okulları toplumun uzun yıllardır beklediği nitelikli eğitimi sunabilme amacına yönelik atılan bir adımdır. Bu beklentiyi karşılamak adına proje okullarına özel bir yönetmelik hazırlanmış ve bu okullar nitelikli okul statüsüne taşınmıştır. Söz konusu okulların sahada bu beklentiyi ne kadar karşıladıkları ve uygulamalarının eğitimde niteliği yakalamayı başarabildiği merak konusudur.  Bu çerçevede çalışmanın amacı proje okullarının okul merkezli yönetim anlayışı perspektifinden yönetsel uygulamalarını incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntem ve teknikleri ve olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu İstanbul ilinde bulunan farklı okul türlerinden proje okullarında görev yapan yirmi bir okul yöneticisinden oluşmaktadır. Bu yöneticiler seçilirken amaçlı örnekleme türlerinden seçkili örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile oluşturulan görüşme formu kullanılmıştır. Veriler nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak temalar, alt temalar ve kodlar oluşturulup betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda ise proje okulu yöneticilerinin sorumlulukları oranında yetkilerinin artırılması beklentisinin karşılanmasının gerektiğidir. Bir diğer sonuca göre proje okullarının teorideki uygulamaları ve hedefleri gerçeklikle çeliştiği için beklenen başarı bütünüyle elde edilememektedir. Son olarak proje okulları yönetmeliğinin diğer okulların yönetmeliğinden farklı olarak yetki genişliğine daha fazla alan açılarak düzenlenmesi yönünde bir beklenti olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu amaçla proje okulu yönetmeliğinin beklentileri karşılamak ve başarıyı artırmak için yetki genişliği ve okul merkezli yönetim açısından tekrar ele alınması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Schools (project schools) implementing special programs or projects have emerged as a new method in Turkish national education. The fact that these schools accept students especially by exam and most importantly that their teachers and administrators are selected by these schools have brought these schools to an important position. In this context, the aim of the study is to examine the managerial practices of project schools from the perspective of school-centered management. Qualitative research methods and techniques and phenomenology design were used in the study. The working group is the managers of project schools from different school types in Istanbul. Selective sampling method, which is a purposeful sampling type, was used while selecting these managers. The interview form created with the semi-structured interview technique was used to collect the data. Themes, sub-themes and codes were created using qualitative research methods and techniques, and analyzed by descriptive analysis method. The expected results from the study are to meet the expectation of increasing the authorities of the project school managers in proportion to their responsibilities, another result is that the expected success cannot be achieved as a result of the contradiction of the theoretical practices and objectives of the project schools with the reality, and finally, the request for the regulation of project schools by opening more space for the scope of authority, unlike the regulations of other schools. It can be suggested that the project school regulations should be revised in favor of schools in order to meet social expectations and increase success in terms of authority and school-centered management.

Keywords