GALATIMEŞHUR HAKKINDAKİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 86
Yayımlanma Tarihi: 2021-09-15 17:14:44.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 47-63
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Galatımeşhur, dilin gerek kendi içerisinde geçirdiği değişim ile gerekse farklı diller ile olan etkileşiminin doğal bir sonucu olarak çeşitli sözcüklerin ya da kalıp ifadelerin dile yanlış bir biçimde yerleşmesi ve böylelikle yaygın bir kullanım alanı kazanmasıdır. Yanlış oluşlarına önem verilmeden yaygın bir şekilde kullanılan bu dil yanlışlarının dile köklü bir şekilde yerleşmiş olması onların asıl anlamlarını unutturmuş ve yanlış biçimlerinin doğru gibi algılanması sonucunu doğurmuştur.

Bu araştırmanın amacı günümüz Türkiye Türkçesindeki galatımeşhurların genel anlamda incelenmesine ve çeşitli cinsiyet, yaş, branş ve mesleki tecrübedeki öğretmenlerin galatımeşhurlara olan farkındalıklarının belirlenmesine ve değerlendirilmesine dayanmaktadır.

Bu araştırmada nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu araştırmaya gönüllü olarak katılan Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde ve Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapmakta olan farklı branşlardaki 100 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada öğretmenlerin galatımeşhurlara dair farkındalıklarının belirlenebilmesi amacı ile çeşitli cinsiyet, yaş, branş ve mesleki tecrübedeki öğretmenlerin meşhur galatlara yönelik görüşleri alınmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğretmenlerden yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak veri toplanmıştır. Araştırmada toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Kod ve temalar oluşturularak bulgular yorumlanmıştır. Öğretmenlerden alınan görüşler doğrultusunda galatımeşhurların dile işlediği ve dil için bir bozukluk olarak görülse bile doğru kullanımının tercih edilmediği sonucuna ve öğretmenlerin galatımeşhurlara yönelik yüksek bir farkındalığa sahip olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

“Galatımeşhur” is various words or phrases’ wrongly gaining a widespread usage area as a result of the change in the language itself and as a natural result of its interaction with different languages. Mistakes in the language, which are widely used without giving importance to their being wrong, are deeply rooted in the language, have made us forget their original meanings and resulted in the wrong forms being perceived as correct.

The aim of this research is based on the general examination of the Galatımeşhur in today's Turkish and the determination and evaluation of the awareness of the teachers of various gender, age, branch, professional experience.

In this study, qualitative research methods and techniques were used. The work group of the research consists of 100 teachers from different branches, working voluntarily in the Ministry of National Education and in various provinces of Turkey. In the research, teachers' opinions about the Galatımeşhur were asked in order to determine and evaluate their awareness about the Galatımeşhur taking into account the variables such as gender, age, branch, professional experience. For this purpose, using semi-structured interview method, data have been collected. The data collected in the research have been analyzed with the content analysis method. The evidences have been interpreted by creating codes and themes. In accordance with the opinions gathered from the teachers, it was concluded that even if it is seen as a problem for the language, Galatımeşhur are not used correctly, and the teachers do not have a heightened awareness of them.

Keywords