EĞİTİMDE SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI

Author :  

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 87
Yayımlanma Tarihi: 2021-11-06 00:58:09.0
Language : Türkçe
Konu : Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Number of pages: 393-408
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler 21.yüzyılda yaşamın her alanında bir değişim ve dönüşüm başlatmıştır. İletişim olanağı artmış, çalışma sektörleri değişmiş, insani ilişkiler dönüşüme uğramış ve kısacası yaşamın her alanına teknolojinin yansımaları hakim olmuştur. Teknolojik gelişmelerin hızı ciddi bir ivme kazanarak eğitim alanında da kendisini göstermeye başlamıştır.

Eğitim, bilgi teknolojilerinin hız kazanacak şekilde ilerlemesiyle birlikte eğitim materyal ve işleyişinin değiştiği bir alan haline gelmiştir. Geleneksel eğitimde basılı yayınlar üzerinden bir eğitim anlayışı söz konusu iken, günümüzde teknolojik gelişmeler görsel, işitsel ve yazılı her alanda eğitimin de dönüşüme uğramasına olanak vermiştir. Son yıllarda eğitim teknolojileri alanında internet teknolojisinin gelişmesiyle birlikte sosyal medya da kullanılır olmuştur. Sosyal medya ağları Facebook, Twitter, Instagram gibi ağlar kişilerin iletişim ve kendi sosyal mecraları iken eğitimde gönderici-alıcı koordinasyonuyla yer almaya başlamıştır.

Eğitimle sosyal medyanın etkileşimi son yıllarda artarak hız kazanmıştır. Eğitim sosyal medyayla ilişkisini farklı mecralarda güçlendirmiştir. Sosyal medya ve eğitim ilişkisinin nasıl bir yol izleyeceği ve bu sürecin farklı dönüşümlerinin sogulanması eğitim ve sosyal medya süreci açısından önem arz etmektedir. Gelecekte eğitim ve sosyla medyanın birbirleriyle olan ilişkilerinin farklı boyutlarda ve daha güçlü olacağının önemli belirtileri günümüzde daha bir ayrıntılı gözlemlenmektedir.

Bu çalışmada eğitim teknolojileri alanında sosyal medyanın ne şekilde kullanıldığına değinilmiş, üniversite öğrencileri üzerinde yapılan saha çalışması ile çalışmanın kapsamı desteklenmiştir.

Keywords

Abstract

Developments in information technologies have initiated a transformation and transformation in all areas of life in the 21st century. Communication opportunities have increased, working sectors have changed, human relations have been transformed and in short, the reflections of technology have been dominant in every aspect of life. The speed of technological developments gained a serious momentum and started to show itself in the field of education.

Education has become an area where educational materials and operation change with the advancement of information technologies. While traditional education has an educational approach through printed publications, today's technological developments have allowed the transformation of education in all fields of visual, audio and written. In recent years, social media has been used with the development of internet technology in the field of educational technologies. Social media networks Networks such as Facebook, Twitter, and Instagram have started to take part in the communication and sender-receiver coordination of people while communicating and communicating with their own social media.

The interaction of education and social media has accelerated in recent years. Education has strengthened its relationship with social media in different channels. How the social media and education relationship will follow and questioning the different transformations of this process are important for the education and social media process. Significant signs that the relations between education and social media and the media will be different and stronger in the future are observed in more detail today.

In this study, how the social media is used in the field of educational technologies was discussed and the scope of the study was supported by the field study conducted on university students.

Keywords


 • Alioğlu, N. (2011). Yeni Medya Sanatı ve Estetiği. İstanbul: Papatya Yayıncılık.

 • Arslan, A. ve Kırık, A. M. (2013). Sosyal Paylaşım Ağlarında Konum Belirleme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi. Sayı 10.

 • Arslan, A. ve Ünal, A. T. (2013). Examination Of Cell Phone Usage Habits And Purposes Of Education Faculty Students. International Journal Of Human Sciences.

 • Arslan, A., Kırık, A. M., Karaman, M. ve Çetinkaya, A. (2015). Lise ve Üniversite Öğrencilerinde Dijital Bağımlılık.Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 8(8). Doi: 10.17361/UHIVE.2015813153

 • Atkins, P. (2011). Maddenin Geleceği. Jhon Brockman, (Ed.). Gelecek 50 Yıl: 21. Yüzyılın İlk Yarısında Hayat ve Bilim. (N. Elhüseyni, Çev.). (217-228). İstanbul: NTV Yayınları.

 • Bahşişoğlu, H. K. (1999). İnternet ve Kütüphanecilik Eğitimi, Bilgi Çağı, Bilgi Merkezleri ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Yayınları.

 • Barbier, F. ve Lavenir, C. B. (2001). Diderot’tan İnternete Medya Tarihi, İstanbul: Okyanus Yayınları.

 • Başlar, G. (2013). Yeni Medyanın Gelişimi ve Dijitalleşen Kapitalizm, Akademik Bilişim Konferansı, İstanbul. Http://Ab.Org.Tr/Ab13/Bildiri/247.Pdf . (Erişim Tarihi: 10.02.2017).

 • Cansabuncu, İ.A. (2013). Türkiye’de Yeni Medya Yayıncılığı ve Yeni Medya Ürünlerinden Bir Örnek: Magezin Tablet Dergisi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Jones,B.(2009).Examining Information Behavior Through Social Networks An Interdisciplinary Review, Journal Of Documentation, 65,(4).

 • Karaman, İ. (1998). Bilgi Toplumu Olmaya Süratle Yönelmeliyiz, Yeni Türkiye Dergisi, 4(19).

 • Kenan, A, A. Ve Shiri, A. (2009). Sociability And Social Interaction On Social

 • Küçükcan, U. (2016). Açık Öğretim Sistemi Televizyon Program Tasarımında Yeni Uygulamalar. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5 (1).

 • Lamri, M., Akrouf, S., Boubetra, A., Merabet, A., Selmani, L. ve Boubetra, D. (2014). From Local Teaching To Distant Teaching Through Iot Interoperability. In Interactive Mobile Communication Technologies And Learning (IMCL), International Conference On.

 • Stene G. S. (1997). Commercial Speech On The Internet, Unpublished Doctoral Dissertation, Colarado: The Faculty Of The Graduate School of The University of Colorado.

 • Tekman, E. (2012). Enformatik Sistemler ve Bilgi Toplumu, Tekeli, İ.,Özoğlu, S. Ç., Akşit, B., Irzık, G. ve İnam, A. (Der), Bilgi Toplumuna Geçiş: Sorunlar/Görüşler, Yorumlar/Eleştiriler ve Tartışmalar, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara.

 • Törenli, N. (2005). Yeni Medya, Yeni İletişim Ortamı, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları

 • Ülken, H. Z. (2001). Bilgi ve Değer, Ülken Yayınları, İstanbul.

 • Yang, Y.ve Yu, K. (2016). Construction Of Distance Education Classroom in Architecture Specialty Based On Internet Of Things Technology. International Journal Of Emerging Technologies in Learning.

                                                                                                    
 • Article Statistics