BİR MADEN FİRMASININ YERALTI ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİN DÜZEYLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 86
Yayımlanma Tarihi: 2021-09-26 13:02:28.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Politika
Number of pages: 319-335
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeraltı maden faaliyetlerinin yürütüldüğü çalışma koşullarında sağlık ve güvenlikle ilgili ciddi riskler yaşanmaktadır. Bunların önlenebilmesi için çalışanlara ait spesifik çalışmalar yapmak gerekir. Çalışma koşullarındaki ağır stres koşullarını azaltmak, iş güveliği uygulamalarını etkin bir şekilde yapmak ve ödüllendirme sistemiyle gibi düzenlemeleri yaparak iş tatmin düzeyini artırmak oluşabilecek riskleri azaltacaktır. Dolayısıyla çalışanların iş yaşam dengeleri arasında pozitif yönde bir bağlantı sağlanmış olacaktır. Bu doğrultuda çalışmamızın amacı, yeraltı maden çalışanlarının genel iş tatmini, içsel tatmin ve dışsal tatmin durumlarının iş güvenliği ve sağlığına etkisini araştırmaktır. Bunların yanı sıra tükenmişlik düzeyleriyle ilgili karşılaştırmalar yapılmıştır. Katılımcıların yaş, cinsiyet, medeni durum, çocuğunun olup olmaması, sigara kullanımı, işi ile ilgili özel eğitim alma ve işini isteyerek yapma kriterlerinden oluşmaktadır. Araştırmamızda Minnesota iş tatmin ölçeği kullanılmıştır. Ölçek iç ve dış tatmini ölçülmesi maksadıyla 20 maddeden oluşmaktadır. Gümüşhane ilinde faaliyet gösteren bir maden firmasının yeraltında çalışan sayısı 162 kişi olup bu çalışanların tamamı çalışmaya dâhil edilmiş ve 121 tanesi değerlendirmeye alınmıştır. Veriler 2018 yılı içerisinde toplanmıştır. Grubun genel tatmin düzeyi normal dağılım göstermemektedir (p=0,048; p<0,05). Çalışma grubunun iş tatmin düzeyleri azalırken tükenmişlik düzeyleri artmaktadır (r=-0,353). Aynı şekilde katılımcıların içsel ve dışsal iş tatmini düzeyleri azalırken tükenmişlik durumları artmaktadır (sırasıyla r=-0,356 ve r=-0,133). Sonuç olarak, iş tatmin düzeylerinin azalması iş sağlığı ve güvenliği açısından ciddi riskler oluşturmaktadır. Dolayısıyla çalışanların tükenmişlik yaşamalarına ve iş yaşam dengelerinin bozulmasına neden olmaktadır.

Keywords

Abstract

There are serious risks related to health and safety in the working conditions where underground mining activities are carried out. In order to prevent these, it is necessary to carry out specific studies of the employees. Heavy working conditions, reduce stress, and work safety practices effectively increase the level of job satisfaction by making such arrangements with the reward system will reduce the risks that may occur. Therefore, a positive connection will be provided between the work-life balance of the employees. The aim of our work in this direction is to investigate the effect of general job satisfaction, internal satisfaction and external satisfaction of underground mine workers on Occupational Safety and health. In addition to these, comparisons were made about burnout levels. It consists of the criteria of participants' age, gender, marital status, whether you have a child, smoking, getting special training about their job and doing their job willingly. In our research Minnesota job satisfaction scale has been used. The scale consists of 20 items to measure internal and external satisfaction. The number of underground workers in a mining company operating in Gümüşhane is 162, and all of these employees were included in the study and 121 of them were evaluated. Data were collected in 2018. The general satisfaction level of the group does not show a normal distribution (p=0.048; p<0.05). While the job satisfaction levels of the study group decreased, their burnout levels increased (r=-0.353). Likewise, while the internal and external job satisfaction levels of the participants decrease, their burnout increases (r=-0.356 and r=-0.133, respectively). As a result, the decrease in job satisfaction levels creates serious risks in terms of occupational safety and health. Therefore, it causes employees to experience burnout and disrupt their work-life balance.

Keywords