TÜRKÇE DERSİ 7. SINIF KAZANIMLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÜÇLÜK DÜZEYİ

Author:

Number of pages: 29-44
Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 88

Abstract

Çalışmanın amacı, ilköğretim 7. sınıf Türkçe dersinde öğretmenlerin kazandırmakta güçlük yaşadıkları kazanımları tespit etmektir. Çalışmanın deseni nicel araştırmalara ait tarama desenidir. Çalışma grubu 50 Türkçe öğretmeninden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Ankette kapalı uçlu sıralama sorularından yararlanılmıştır. Araştırmada 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda 7. sınıfta yer alan kazanımlar belirlenmiştir. Kazanımlar; dört temel beceri olan dinleme, konuşma, okuma, yazma becerileri ve dil bilgisi başlığı olmak üzere toplam beş öğrenme alanında değerlendirilmiştir. Ardından çalışma grubundaki alan öğretmenlerinin görüşüne başvurularak bu beş öğrenme alanında yer alan kazanımlardan,  kazandırılmasında en çok güçlük çekilen ilk üç kazanımı, güçlük çekme düzeylerine göre en yüksekten düşüğe olacak biçimde sıralamaları istenmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistik kullanılmıştır. Güçlük çekilen kazanımların, katılımcıların mesleki hizmet süresi ile ilişkisini incelemek için Spearman korelasyon analizi, eğitim düzeyi ile ilişkisini incelemek için Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler ışığında, 7. sınıfta en çok güçlük çekilen kazanımların dinleme alanında %19,3 oranında “Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.”, okuma alanında %21,3 oranında “Metnin ana fikrini/ ana duygusunu belirler.”, konuşma alanında  %29,3 oranında “Hazırlıksız konuşma yapar.”, yazma alanında %21,3 oranında “Bilgilendirici metin yazar.”, dil bilgisi alanında %20,6 oranında “Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.” kazanımı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca güçlük çekilen bazı kazanımlar ile mesleki hizmet süresi, eğitim düzeyi gibi değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı incelenmiş ve alanda yapılan diğer çalışmalarla benzerlikler tespit edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında TDÖP’te açıklayıcı bilgilere daha fazla yer verilmesinin; kazanımların sınırlarının daha net çizilmesinin; ders kitaplarının dil bilimin kılavuzluğunda gözden geçirilmesinin; ders kitabı, program ve merkezi sınavlar arasındaki uyumsuzluğun giderilmesinin, ders esnasında farklı yöntem ve tekniklerden yararlanılmasının yaşanan güçlüğün giderilmesine katkı sağlayacağı ve alan öğretmenlerine yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to determine the achievements that teachers have difficulty in gaining in the 7th grade Turkish lesson in primary education. The design of the study is the screening design of quantitative research. The study group consists of 50 Turkish teachers. Questionnaire was used as data collection tool. Closed-ended ranking questions were used in the survey. In the research, the achievements in the 7th grade in the 2019 Turkish Language Curriculum were determined. Achievements; it was evaluated in a total of five learning areas, namely listening, speaking, reading, writing skills and grammar, which are four basic skills. Then, taking the opinions of the field teachers in the study group, they were asked to rank the first three acquisitions in these five learning areas, which were the most difficult to achievement, from the highest to the lowest according to the level of difficulty. Descriptive statistics were used in the analysis of the data. Spearman correlation analysis was used to examine the relationship between the difficult achievements and the length of professional service of the participants, and the Mann-Whitney U Test was used to examine the relationship with the education level. In the light of the data obtained, the most difficult achievements in the 7th grade were “Evaluating the content of what they listened/watched” by 19.3% in the listening area, 21.3% in the reading area “Determines the main idea / main emotion of the text.”, in the speaking area % 29.3% “Makes an impromptu speech”, 21.3% “Writes informative texts” in writing, 20.6% “Distinguishes simple, derived and compound verbs” in grammar has been found. In addition, it was examined whether there was a significant relationship between some of the achievements that were difficult and variables such as professional service time and education level, and similarities with other studies in the field were determined. In the light of the data obtained, it is necessary to include more explanatory information in TDÖP; clearer demarcation of achievements; review of textbooks guided by linguistics; it is thought that eliminating the incompatibility between the textbook, the program and the central exams, and using different methods and techniques during the lesson will contribute to the elimination of the difficulties experienced and will help the field teachers.

Keywords