ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ GÖZÜNDEN SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİ: FENOMENOLOJİK BİR ÇALIŞMA

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 86
Yayımlanma Tarihi: 2021-10-08 19:01:27.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 605-628
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada Sosyal ve Duygusal Öğrenme (SDÖ)  kavramına dair ortaöğretim kademesinde görev yapan öğretmenlerin gözünden çeşitli anlamların oluşturulması ve bu kavram hakkında farkındalıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel bir araştırma olup, fenomenoloji deseniyle yürütülmüştür. Araştırmaya ortaöğretim kademesinde görev yapan çeşitli farklı branşlara sahip, Marmara bölgesinden 17 öğretmen katılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilmiş ve geçerliliği sağlanmış veri toplama aracı ile Sosyal Duygusal Öğrenme kavramına dair sorular katılımcılara yöneltilmiştir. Bu çerçevede Sosyal Duygusal Öğrenme kavramıyla ilgili katılımcıların bilgi ve farkındalığına bakılmış olup, ortaöğretim kademesinde uygulanma durumlarıyla ilgili görüşler alınmıştır. Ayrıca Sosyal Duygusal Öğrenmenin önemi ve mevcut öğrencilerde ve eğitim ortamlarında bulunup bulunmama durumları tartışılmıştır. Katılımcıların 5’i ile birebir yarı yapılandırılmış görüşme ve diğer 12 katılımcıyla iki farklı odak grup görüşmeleri gerçekleştirilerek araştırmanın verilerine ulaşılmıştır. Araştırma bulgularında; katılımcı öğretmenlerin birçoğunun Sosyal Duygusal Öğrenme konusunda bilgi ve farkındalığı olmadığı, Sosyal Duygusal Öğrenme kavramının ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler bağlamında önemli ve kazandırılması gereken bir kavram olduğu; okullarda kazandırılması gerekliliği ve mevcut durumda lise öğrencilerinde eksik olduğu durumları belirtilmiştir. Ayrıca SDÖ becerilerinin ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere öğretilmesi sürecinde hangi gerekliliklere sahip olunması durumlarıyla birlikte, eğitim ortamlarında neler yapılabileceğine dair bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre SDÖ becerilerinin ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere öğretilebilecek beceriler olduğu görüşlerine ulaşılmış ve bu çerçevede öneriler oluşturulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to create various meanings of the concept of Social and Emotional Learning (SEL) from the eyes of teachers working at secondary education level and to determine their awareness about this concept. The research is a qualitative research and was carried out with a phenomenology pattern. 17 teachers from the Marmara region, working in secondary education, with various branches, participated in the research. The data of the research were obtained by conducting one-to-one semi-structured interviews with 5 of the participants and two different focus group interviews with the other participants. With the data collection tool developed and validated by the researchers, questions about the concept of Social Emotional Learning were directed to the participants. In this framework, the knowledge and awareness of the participants about the concept of Social Emotional Learning was examined and their opinions were taken about their application at secondary education level. In addition, the importance of Social Emotional Learning and its availability in current students and educational environments were discussed.  In the research findings; that most of the participating teachers do not have knowledge and awareness about Social Emotional Learning, that the concept of Social Emotional Learning is an important concept in the context of secondary school students and should be gained; It has been stated that it should be taught in schools and that it is lacking in high school students in the current situation. In addition, findings on what can be done in educational environments, together with what requirements must be met in the process of teaching Social Emotional Learning skills to secondary school students, were obtained. According to the results obtained, it was concluded that SEL skills are skills that can be taught to secondary school students, and suggestions were made within this framework.

Keywords