PANDEMİ SÜRECİNDE HİBRİT ÖĞRETİM: ÜINİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 86
Yayımlanma Tarihi: 2021-09-27 15:27:52.0
Language : İngilizce
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 1-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de bir vakıf üniversitesindeki öğrenciler ve öğretim üyelerine göre hibrit eğitimin güçlü ve zayıf yönlerini incelemektir. Bu nedenle bu vaka çalışması, hem öğrencilerin hem de öğretim üyelerinin görüşlerini inceleyerek Türkiye'de Gaziantep ilindeki bir vakıf üniversitesinde verilen hibrit eğitimin güçlü, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditlerini (SWOT) analiz etmeyi amaçlayan fenomenolojik bir yaklaşım uygulamaktadır. Yarı yapılandırılmış odak grup görüşme soruları literatür ve uzman görüşleri doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. SWOT sorularına Eğitim Fakültesindeki üç bölümden 22 öğrenci ve altı öğretim üyesinden oluşan katılımcıların önemli deneyimlerinin vurgulanması için başka sorular da eklenmiştir. Veriler, odak grup görüşmeleri yoluyla Zoom platformunda toplanmıştır. Görüşmeler kaydedilmiş ve kelimesi kelimesine yazıya dökülmüştür. Yazıya dökülen verilerin analiz etmek için içerik analizi uygulanmıştır. Başlıca bulgular, öğrencilerin büyük çoğunluğunun, özellikle bu kaotik dönemde, ev ortamından çıkma ve derslere devam ederken arkadaşlarıyla görüşme şansı bulmaları nedeniyle yüz yüze derslerde daha fazla motive olduklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca, öğretim üyeleri yüz yüze ve çevrimiçi katılımcıların koordinasyonundaki zorlukları vurgulamışlardır. Araştırma sonuçları hibrit öğretim ile ilgili alan yazındaki çalışmalarla benzerlikler gösterdiği gibi gelecekteki çalışmalara ışık tutacak sonuçlar da ortaya çıkarmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the strengths and weaknesses of hybrid education as perceived by students and faculty members at a foundation university in Turkey. This case study therefore applies a phenomenological approach aimed at analyzing the strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) of the hybrid education delivered at a foundation university in Gaziantep, Turkey by examining the views of both students and faculty members. Semi-structured focus group interview questions were prepared by the researchers following the literature and expert views. As well as SWOT questions, further questions were added to highlight the major experiences of the participants, 22 students from three departments in the Education Faculty and six faculty members. The data was collected on the Zoom platform through focus group interviews. The meetings were recorded, and transcribed word by word. Content analysis was applied to analyze the transcribed data. The main findings reveal that the majority of students are more motivated in face-to-face classes, especially in this chaotic period, as they have the chance to get out of their home and meet their friends while attending classes. In addition, faculty members highlighted difficulties in coordinating face-to-face and online participants. The results of the research showed similarities with the studies in the literature on hybrid teaching and also revealed results that will shed light on future studies.

Keywords