DUNN VE DUNN ÖĞRENME STİLİ MODELİ’NİN İLKOKUL 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 89
Number of pages: 49-64
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitimin gayesi çocuğun çevresine uyumunu temin etmek, başarılı olmasına ve hayat döngüsü içerisinde aktif roller alarak, mutlu bir birey olarak hayatına devam etmesini sağlamaktır. Eğitim hayatının ilkokul bölümünde hayat bilgisi dersi bunu gerçekleştiren ilk ders olarak karşımıza çıkar. Bu sebeple hayat bilgisi dersi yoluyla çocuğun bir yandan hayata hazırlanması, diğer yandan toplumsal bir kimlik edinmesi amaçlanır.

Birey yaşamı boyunca çevresiyle etkileşimlerde bulunur ve edinilen bu bilgi alışverişi neticesinde öğrenme faaliyetleri gerçekleştirir. Öğrenme, bireyin hayatı süresince devam eden bir faaliyettir. Kişinin öğrenme faaliyetlerini esnasında tercih ettiği yolları ifade eden öğrenme stili kavramı, öğretim faaliyetleri içerisinde önemli bir yer tutar.

Bu araştırmada, öğrencilerin öğrenimleri süresince tercih ettikleri öğrenme yolları dikkate alındığında derse yönelik tutumlarına olumlu katkılar sağlayacağı ve akademik başarılarını arttıracağı fikrinden hareketle, İlkokul 3. sınıf  hayat  bilgisi dersinde Dunn ve Dunn öğrenme stili modeli kullanılmıştır.

Araştırma 2019-2020 eğitim öğretim yılı II. Döneminde Adıyaman ili merkez ilçesinde bulunan bir ilkokulda öğrenim gören 3/A ve 3/C sınıflarındaki öğrencileri üzerinde öntest-sontest uygulamalı kontrol ve deney gruplu desende yürütülmüştür. Derse yönelik tutumları yönüyle grupların denk olduğunun varsayıldığı araştırmada, deney (n=30) ve kontrol (n=30) gruplarında toplam 60 öğrenci katılımı sağlanmıştır. Deney grubu ile dersler süresince Dunn ve Dunn öğrenme stili modeli kullanılarak dersler yürütülmüş, kontrol grubunda ise uygulamadaki programa yönelik yöntemler kullanılmıştır. Araştırmada Hayat Bilgisi Tutum Ölçeği ve Akademik Başarı Testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler istatistik paket programı ile incelenmiştir.

Araştırma neticesinde İlkokul 3.sınıf hayat bilgisi dersinin Dunn ve Dunn Öğrenme Stili modeli kullanılarak yürütülmesinin, öğrencilerin derse yönelik olumlu tutum geliştirmelerine ve akademik başarılarını arttırmalarına katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The objective of education is to contribute to the child's adaptation to his/her environment and success, and to ensure that s/he continues his/her life as a happy individual by taking active roles in the life cycle. Life sciences course is regarded as the first to realize this in the primary school of education life. In this regard, Life sciences course prepares the child for life and provides them for acquiring a social identity.

The individual interacts with his/her environment throughout his/her life and performs learning activities as a result of this information exchange. Learning is an activity that proceeds throughout an individual's life. The concept of learning style, which refers to the ways that the person prefers during learning activities, has a significant role in teaching activities.

This research employed Dunn and Dunn learning style model in Primary School 3rd Grade Life Sciences course based upon the idea that there would be positive changes in their attitudes towards the course by taking their preferred learning paths during their education into account.

The research was conducted with 3/A and 3/C students who learn at a primary school located within the central district of Adıyaman during the second term of 2019-2020 academic year. Pretest-posttest control and experimental group design was used in the current research. In the study, which was assumed to be equivalent in terms of attitudes towards the course, student participation was ensured in the experiment (n =30) and control (30) groups. The lessons were conducted with the experimental group through use of the Dunn and Dunn learning style model, while the traditional methods were used for the lesson in the control group. Life Sciences Attitude Scale Academic Achievement Test were deployed to measure the change in students. The data were analyzed via a statistical package program.

The research findings revealed that conducting the Primary School 3rd Grade Life Sciences course through using the Dunn and Dunn Learning Style model contributed to the development of a positive attitude towards the course and increasing their academic success the lesson.

Keywords