DUNN VE DUNN ÖĞRENME STİLİ MODELİ’NİN İLKOKUL 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 89
Yayımlanma Tarihi: 2022-02-25 16:13:12.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 49-64
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitimin gayesi çocuğun çevresine uyumunu temin etmek, başarılı olmasına ve hayat döngüsü içerisinde aktif roller alarak, mutlu bir birey olarak hayatına devam etmesini sağlamaktır. Eğitim hayatının ilkokul bölümünde hayat bilgisi dersi bunu gerçekleştiren ilk ders olarak karşımıza çıkar. Bu sebeple hayat bilgisi dersi yoluyla çocuğun bir yandan hayata hazırlanması, diğer yandan toplumsal bir kimlik edinmesi amaçlanır.

Birey yaşamı boyunca çevresiyle etkileşimlerde bulunur ve edinilen bu bilgi alışverişi neticesinde öğrenme faaliyetleri gerçekleştirir. Öğrenme, bireyin hayatı süresince devam eden bir faaliyettir. Kişinin öğrenme faaliyetlerini esnasında tercih ettiği yolları ifade eden öğrenme stili kavramı, öğretim faaliyetleri içerisinde önemli bir yer tutar.

Bu araştırmada, öğrencilerin öğrenimleri süresince tercih ettikleri öğrenme yolları dikkate alındığında derse yönelik tutumlarına olumlu katkılar sağlayacağı ve akademik başarılarını arttıracağı fikrinden hareketle, İlkokul 3. sınıf  hayat  bilgisi dersinde Dunn ve Dunn öğrenme stili modeli kullanılmıştır.

Araştırma 2019-2020 eğitim öğretim yılı II. Döneminde Adıyaman ili merkez ilçesinde bulunan bir ilkokulda öğrenim gören 3/A ve 3/C sınıflarındaki öğrencileri üzerinde öntest-sontest uygulamalı kontrol ve deney gruplu desende yürütülmüştür. Derse yönelik tutumları yönüyle grupların denk olduğunun varsayıldığı araştırmada, deney (n=30) ve kontrol (n=30) gruplarında toplam 60 öğrenci katılımı sağlanmıştır. Deney grubu ile dersler süresince Dunn ve Dunn öğrenme stili modeli kullanılarak dersler yürütülmüş, kontrol grubunda ise uygulamadaki programa yönelik yöntemler kullanılmıştır. Araştırmada Hayat Bilgisi Tutum Ölçeği ve Akademik Başarı Testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler istatistik paket programı ile incelenmiştir.

Araştırma neticesinde İlkokul 3.sınıf hayat bilgisi dersinin Dunn ve Dunn Öğrenme Stili modeli kullanılarak yürütülmesinin, öğrencilerin derse yönelik olumlu tutum geliştirmelerine ve akademik başarılarını arttırmalarına katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The objective of education is to contribute to the child's adaptation to his/her environment and success, and to ensure that s/he continues his/her life as a happy individual by taking active roles in the life cycle. Life sciences course is regarded as the first to realize this in the primary school of education life. In this regard, Life sciences course prepares the child for life and provides them for acquiring a social identity.

The individual interacts with his/her environment throughout his/her life and performs learning activities as a result of this information exchange. Learning is an activity that proceeds throughout an individual's life. The concept of learning style, which refers to the ways that the person prefers during learning activities, has a significant role in teaching activities.

This research employed Dunn and Dunn learning style model in Primary School 3rd Grade Life Sciences course based upon the idea that there would be positive changes in their attitudes towards the course by taking their preferred learning paths during their education into account.

The research was conducted with 3/A and 3/C students who learn at a primary school located within the central district of Adıyaman during the second term of 2019-2020 academic year. Pretest-posttest control and experimental group design was used in the current research. In the study, which was assumed to be equivalent in terms of attitudes towards the course, student participation was ensured in the experiment (n =30) and control (30) groups. The lessons were conducted with the experimental group through use of the Dunn and Dunn learning style model, while the traditional methods were used for the lesson in the control group. Life Sciences Attitude Scale Academic Achievement Test were deployed to measure the change in students. The data were analyzed via a statistical package program.

The research findings revealed that conducting the Primary School 3rd Grade Life Sciences course through using the Dunn and Dunn Learning Style model contributed to the development of a positive attitude towards the course and increasing their academic success the lesson.

Keywords


 • Alice, L. L. (1998). Effect Programmed Learning Sequances Versus Traditional İnstruction on The Social Stadies Achievement and Attitudes Among Urban Third Grades, (Unpublished Ph. D. Thesis), New York: St. John’s University of Jamaica.

 • Akın, E. (2015). Çoklu Ortam Uygulamalarına Dayalı Öğretimin 6. Sınıf Öğrencilerinin Anlama Becerilerine ve Türkçe Dersi Tutumlarına Etkisi - Muş İli Örneği, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Akif Çeçen), Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Aslan, A. ve Atıcı, B. (2016). Öğrenme Stillerine Uygun Sanal Öğrenme Çevrelerinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 359-373.

 • Babacan, E. (2010). Başlangıç Piyano Eğitiminde Algısal Öğrenme Stillerinin Uygulanabilirliği, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), (Danışmanlar: Prof. Z. Seçkin Gökbudak, Prof. Dr. Ömer Üre), Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Bedir, G. ve Atalmış, E. (2019). Lisansüstü Eğitim Öğrencilerinin Öğrenme Stili Tercihlerine Yönelik Görüşleri, 6. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 25-29 Ekim, Antalya.

 • Binbaşıoğlu, C. (2003). Hayat Bilgisi Öğretimi. Ankara: Nobel Basımevi.

 • Bozkurt, O. (2005). İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilgisi Dersinin Dunn ve Dunn Öğrenme Stili Modeli Kullanılarak Öğretilmesinin Öğrencilerin Akademik Başarı, Tutum ve Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Aydoğdu), Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Bozkurt, O. ve Aydoğdu, M. (2009). İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Dunn ve Dunn Öğrenme Stili Modeline Dayalı Öğretim ile Geleneksel Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarı Düzeyleri ve Tutumlarına Etkisinin Karşılaştırılması. Elementary Education Online Dergi, 8(3), 741–754.

 • Brown, M.D. (1991). The Relationship Between Traditional Instructional Methods, Contact Activiy Packages and Mathemetics Achievement on Fourth Grade Gifted Students, (Doctoral Dissertation), Missisippi: The University of Southerr The Humanities and Social Sciences.

 • Büyüköztürk, Ş.; Kılıç Çakmak, E.; Akgün, Ö. E.; Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem AkademiYayınları.

 • Carslon, N. L. (2002). Evaluation of The Effectiveness of Dunn And Dunn Model of Learning Styles Teacher Training of Academic Performance of At Risk Urban, Middle School Students: A Longitudinal Study, (Unpublished Ph. D. Thesis), Texas: Texas Woman’s University.

 • Çelikkaya, T. ve Kürümlüoğlu, M. (2019). Sosyal Bilgiler Dersi Demokrasinin Serüveni Ünitesi ile Öğrencilerin Bilişsel Yapılarının ve Kavramsal Gelişim Süreçlerinin İncelenmesi. Anadolu Journal Of Educational Sciences International, 9(1), 56–86.

 • Dunn, R. (1986). Teaching Students Through Their Indivudual Learning Styles: A Research Report. Student Learning Styles and Brain Behavior Journal, 24(3), 142- 151.

 • Dunn, R. ve Dunn, K. (1987). Disspelling Outmoded Beliefs About Students Learning. Edicational Leader Ship, 44(1), 54-61

 • Dupree, B. M. (1991). The Relationship Between Traditional Instructional Methods, Conract Activity Packages and Math Achievement on Fourth Grade Gifted Students, (Thesis), Missisippi: The University of Southern.

 • Fidan, N. (1986). Eğitim Psikolojisi, Okulda Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Alkım Yayınevi.

 • Gencel, İ. E. (2006). Öğrenme Stilleri, Deneyimsel Öğrenme Kuramına Dayalı Eğitim, Tutum ve Sosyal Bilgiler Program Hedeflerine Eriş Düzeyi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Yılman), İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Günaydın, F. (2011). İlkokul 4. ve 5. Sınıf in Öğrenme Stilleri ile Ders Çalışma Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın), İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Güneş, N. (2021). İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersinin, Dunn ve Dunn Öğrenme Stilleri Modeli Kullanılarak Öğretilmesinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Doç. Dr. Gülay Bedir), Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsi.

 • Johnson, J. D. ve Illinois, L. (2006). Differentiating Content Area Curriculum to Address Individual Learning Styles. Illinois Reading Council Journal, 34(1), 26–34

 • Kabapınar, Y. (2012). İlköğretimde Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Maya Yayıncılık.

 • Kaf, Ö. (2005). İlköğretim 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersinde Görsel Öğrenme Stiline Göre Düzenlenen Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Kalıcılığına Etkisi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), (Danışman: Prof. Dr. Adil Türkoğlu), Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Karabağ, G. (2009). Hayat Bilgisi Dersinin Tarihçesi. Ankara: Maya Yayıncılık.

 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • Knight, C. B. (1990). Effects of Learning Style Accommodation on Achievement of Second Graders, Paper Presented at the Meeting of the Mid-South Educational Research Association, New Orleans: LA.

 • Martını, B. L. ve Briggs, L. J. (1986). The Affective and Cognitive Domains: Integration for Instruction and Research. Englewood Cliffs, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

 • Tay, B. ve Akyürek, B. (2006). Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Tutumun Başarıya Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 3-84.

 • Tiryaki, B. (2018). İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlarıyla Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Seda Kerimgil Çelik), Elazığ: Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Turan, M. B. (2015). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde Öğrenim Gören Meraklılık Düzeyleri ile Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Doç. Dr. Ziya Bahadır), Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri

 • Ulusoy, A. (2006). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Önder, F. (2006). Fizik Eğitiminde Öğrenme Stillerine Dayalı Öğretim Yöntemlerinin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkileri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Prof. Dr. İlhan Sılay), İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Zayimoğlu Öztürk, F. ve Coşkun, M. (2015). Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 239-251.

                                                                                                    
 • Article Statistics