BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMU DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ (GİRESUN İLİ ÖRNEĞİ)

Author :  

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 87
Yayımlanma Tarihi: 2021-10-29 00:45:34.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 443-457
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı; Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmelerinin iş doyum düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada verilerin toplanılması için katılımcılara 2 bölümden oluşan ölçek formu doldurtularak uygulanmıştır. Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 2019-2020 eğitim- öğretim yılı içerisinde görev yapan 144’ü erkek 36’sı kadın toplam 180 beden eğitimi ve spor öğretmeni çalışmaya katılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçek iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; araştırmacı tarafından geliştirilen demografik bilgi formu (Ek 2), ikinci bölümde ise; kamu çalışanlarının iş doyumlarını ölçmek amacıyla Weiss, Davis, England, Lofquist (1967) tarafından geliştirilen, Baycan (1985) tarafından Türkçeye uyarlanan 20 maddelik 5’li likert tipli ve 2 alt boyuttan oluşan Minnesota İş Doyum Ölçeği (Ek 2) (içsel bağlılık ve dışsal bağlılık) kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa değeri  = 0.77 olarak bulunmuştur. Elde edilen veriler elektronik ortama aktarılarak Microsoft Windows için SPSS v22.0 istatistik yazılımını kullanarak çeşitli istatistik analizlerine tabi tutulmuştur. Veriler normal dağılım gösterdiği için ikili değişkenlerde t-testi uygulanmış, üçlü ve daha fazla değişkenlerde one-way anova testi yapılmıştır.

Bulgular: Yapılan analizler sonucunda, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin içsel, dışsal ve genel doyum puanlarında; cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, çalıştığı okul, görev yeri, yaş, aylık gelir ve hizmet yılı değişkenlerine göre herhangi bir anlamlı farklılık bulunmamıştır.

Sonuç: Yapılan araştırma sonucunda beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin iş doyumu düzeylerinin; cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, çalıştığı okul, görev yeri, yaş, aylık gelir ve hizmet yılı değişkenlerine göre herhangi bir anlamlı farklılık yoktur. Fakat çalıştığı okul değişkeninde sadece istatiksel olarak farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. İlköğretim okulların da görev yapan öğretmenlerin iş doyumu algıları istatiksel olarak yüksek bulunmuş iken, lise de görev yapan öğretmenlerin iş doyumları istatiksel olarak düşük bulunmuştur. Nitekim bu araştırmaya katılan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin iş doyum düzeyleri, söz konusu değişkenlere göre belirleyici bir unsur olmadığı söylenebilir.

Keywords

Abstract

Purpose: The aim of this study is to determine the job satisfaction of the Physical Education and Sports Teachers working in the Giresun Provincial Directorate of National Education.

Materials and Methods: In order to collect data in the study, a scale form consisting of 2 parts was filled by the participants and applied. A total of 180 physical education and sports teachers, 144 male and 36 female, working in Giresun Provincial Directorate of National Education in the 2019-2020 academic year participated in the study. The scale used in the research consists of two parts. In the first part; A demographic information form (Appendix 2) developed by the researcher was used. In the second part, a 20-item 5-point Likert type Minnesota Job Satisfaction Scale with 2 sub-dimensions (inner commitment and outer commitment) developed by Weiss, Davis, England, Lofquist (1967) and adapted to Turkish by Baycan  (1985) was used to measure the job satisfaction of public employees.  The Cronbach Alpha value of the scale was found to be 0.77. The obtained data were transferred to electronic media and subjected to various statistical analyzes using SPSS v22.0 statistical software for Microsoft Windows. Since the data showed normal distribution, t-test was applied in binary variables, and one-way anova test was performed in triple and more variables.

Results: As a result of the analysis, no significant difference was found in the internal, external and general satisfaction scores of physical education and sports teachers according to the variables of gender, marital status, education level, school, place of work, age, monthly income and years of service.

Conclusion: As a result of the research, there is no significant difference in the job satisfaction levels of physical education and sports teachers according to the variables of gender, marital status, education level, school, place of work, age, monthly income and years of service. However, it was determined that there was a numerical difference in the variable of the school he worked in. While the job satisfaction perceptions of the teachers working in primary schools were found numerically high, the job satisfaction of teachers working in high schools was found to be low numerically. As a matter of fact, it can be said that the job satisfaction levels of the physical education and sports teachers participating in this research are not a determining factor according to the mentioned variables.

Keywords


 • Akıner, B. (2005). Özel okullarda ve resmi okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin araştırılması (Manisa Merkez Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Manisa.

 • Akkamış, O. (2010). İlköğretim I. Ve II. Kademe Öğretmenlerinin İş Tatmini Üzerine Bir Değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Aydın, B. (2019). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. Sakarya.

 • Balcı, A. (1985). Eğitim yöneticilerinin iş doyumu. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Barutçugil İ. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Kariyer Yayıncılık; 2004.

 • Baykara, Z. E. (2019). Beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin incelenmesi (Ankara örneği). Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale.

 • Bilgili, C. (2019). Beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi (Van ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.

 • Demirel, Ö. (2017). Eğitimde Program Geliştirme Kuramdan Uygulamaya. (25. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

 • Demirsoy, E. (2009). Beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyumu ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

 • Gencer, A. (2002). Öğretmenlerinin İş Doyumu ile Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

 • George, D. ve Mallery. P. (2001). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference 10.0 update. (3. Baskı). Boston: Allyn and Bacon.

 • Gögercin, T. (2017). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Tatmini ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi (İstanbul Başakşehir İlçesi Örneği). Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Gök, A. (2019). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki, Neden ve Çözüm Önerilerinin Belirlenerek Farklı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.

 • Greenberg J, Baron R. A. Behavior in Organization: Understanding and Managing the Human Side of Organization, Eighth Edition, New Jersey, USA: Prentice Hall; 2003.

 • Güler, M. (2018). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Zaman Yönetimi Becerileri İle İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Kocaeli İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.

 • İçöz, S. (2014). Afyonkarahisar İlinde Görev Yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin İş Tatmini ve Bilgi Paylaşımı Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.

 • Karslı, M. D. (2005). Öğretmenlik Mesleğine Giriş: Alternatif Yaklaşım. (3. Baskı). Ankara:Pegem A Yayınları.

 • Koustelios, A. D. (2001). Personal Characteristics And Job Satisfaction Of Grek Teachers. The International Journal Of Educational Management; 15(7):354-358.

 • Mavi, L. (2008). Kütahya İlinde Görev Yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya

 • MEB (1973). http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf. E.T. 18.06.2020

 • Özçete, G. (2018). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleklerine İlişkin Öz Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi ve Öğretmenlerin İş Doyum Analizi ( Niğde İli Örneği)

 • Pala, A. (2012). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıklarının ve Mesleki Doyumlarının Tespiti ve İncelenmesi (İstanbul Pendik Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

 • Seçkin A. (2011) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Öz- Yeterlik İnançlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Seçme T. (2008) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi (Afyonkarahisar Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

 • Soyer, F. Can, Y. ve Kale, F. (2009). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Tatmini ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Faktörler Açısından İncelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(3).

 • Sönmez, V. (2001). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. (Genişletilmiş 9. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Şimşek, S. (2015). Eğitimle İlgili Temel Kavramlar. Eğitim Bilimlerine Giriş. (Ed: Saylan, N). (Gözden Geçirilmiş 9. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Şişman, M. (2011). Eğitim Bilimlerine Giriş (9. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

 • Tan, N. (2003). Anadolu Lisesi Öğretmenlerinin İş Doyumunu Etkileyen Etmenler (Ankara İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Türkçapar, Ü. (2012). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Farklı Değişkenler Açısından İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2).

 • Umay, G. (2015). Psikolojik Danışman Ve Rehberlik Öğretmenlerinin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 0045, 109127.

 • Yaman, M. ve Yaman, Ç. (2008). Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanma Yeterlilikleri. Akademik İncelemeler Dergisi.

 • Yılman, M. (1992). Öğretmenlik Mesleği ve Meseleleri. İstanbul: Türkiye Milli Kültür Vakfı.

 • Yılmaz H, Karahan A. (2009). Bireylerin Kişisel Özellikleri Yönünden İş Doyum Düzeylerine Göre Tükenmişlikleri: Afyonkarahisar İlinde Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.

                                                                                                    
 • Article Statistics