TÜRKİYE’DE YETİŞKİN EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI (2004-2020)

Author :  

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 87
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-20 22:12:42.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 95-112
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgün eğitim kurumlarından mezun olan veya örgün eğitimlerini tamamlayamayan bireylerin, dünyanın teknoloji ve bilgi çağına evrilmesiyle değişen yaşam koşullarına ayak uydurabilmesi adına kendini geliştirmesi gerekir ve bunun için de yaşam boyu eğitim zorunlu bir süreçtir. Bu süreçte en büyük desteği yetişkin eğitimi faaliyetlerini yürüten kurumlar tamamlamaktadırlar. Dünya nüfusunun çoğunluğunu yetişkinlerin oluşturduğu bilinmekte ve toplumların refahı için yetişkin eğitiminin büyük önem taşıdığı görülmektedir. Türkiye’de de yetişkin nüfusun çoğunlukta olduğu bilinmektedir. Toplumumuzu yönlendiren, gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunan siyasi partiler, meslek grupları, sivil toplum kuruluşları gibi önemli mekanizmaların üyeleri ve yöneticilerini de yetişkinlerin oluşturmakta olduğu görülmektedir. Toplumun ve toplumu oluşturan bireylerin kalkınmasında yetişkin eğitimi etkin bir rol oynamaktadır. Bu nedenle ülkemizde de yetişkin eğitimi büyük önem taşımaktadır. Ülkemizin yetişkin eğitimi sürecinin daha nitelikli ve etkin olabilmesi adına yetişkin eğitiminde yaşanan sorunları tanımak ve çözüm önerileri geliştirmek gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı da meta sentez yöntemiyle Türkiye’de yetişkin eğitimi alanında karşılaşılan sorunları ve bu sorunların çözüm önerilerini konu edinen nitel çalışmaların bulgularını yorumlamak ve tartışmaktır. Araştırmada sonuç Bu meta sentez araştırmasının bir sonucu olarak; “bütçe ve teknik yetersizlik sorunları”, “eğitici sorunları”, “metodolojik sorunlar”, “katılımcı sorunu”, “yönetimsel sorunlar” ve “denetleme sorunu” temaları belirlenmiştir. Ayrıca bu sorunların birçok nedeni olduğu ve bu nedenlerin neler olabileceği belirtilmiş ve belirtilen sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.

 

 

Keywords

Abstract

Individuals who graduate from formal education institutions or cannot complete their formal education need to improve themselves in order to keep up with the changing living conditions as the world evolves into the technology and information age, and life-long education is a compulsory process for this. In this process, institutions that carry out adult education activities complete the greatest support.It is known that adults constitute the majority of the world's population and it is seen that adult education is of great importance for the welfare of societies.In order for the adult education process in our country to be more qualified and effective, it is necessary to recognize the problems experienced in adult education and to develop solutions. The purpose of this study in the meta-synthesis methods in Turkey encountered in the field of adult education problems and solutions of these problems learn to interpret the findings of a qualitative study of the proposals and to discuss issues. As a result of this meta synthesis research; The themes of "income and lack of equipment problems", "educator problems", "methodological problems", "participant problems", "administrative problems", "supervision problems" were determined. It was also stated that there are many reasons for these problems and what these reasons could be.

 

Keywords


 • Adem, M. (2005). Ulusal Eğitim Politikamız Nasıl Olmalıdır?. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 52(01), 52-65. https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002002

 • Ahl, H. (2006). Motivation in adult education: a problem solver or a euphemism for direction and control?. International journal of lifelong education, 25(4), 385-405. https://doi.org/10.1080/02601370600772384

 • Akay, C. ve Ültanır, E. (2010). Andragojik temellere dayalı kolaylaştırılmış okuma-yazma eğitimi (KOYE) sürecine yönelik KOYE eğiticilerinin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 75-88.

 • Aktaş, E. ve Yolcu, H. (2020). Yetişkinlerin halk eğitim merkezlerindeki eğitim faaliyetlerine olan istemlerinin farklı değişkenler bakımından incelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 34(1), 131-151. https://doi.org/10.33308/26674874.2020341166

 • Amelink, C. T. ve Scales, G. R. (2010). Student learning behaviours promoted with instructional technology. 40 th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, Arlington, United States.

 • Bağcı, Ş. E. (2014). Türkiye’de Yetişkin Eğitimi Uygulamalarının Anlam ve Beklentiler, Materyaller, Bütçe, Katılma, Mekân ve Zaman Bakımından Değerlendirilmesi. (Yayın No. 366555) [Doktora Tezi] Ankara Üniversitesi. Ulusal Tez Merkezi.

 • Barnová, S. ve Krásna, S. (2018). Academic procrastination–One of the barriers in lifelong learning. R&E- SOURCE.

 • Bilir, M. (2004). Kentleşme sürecinde yetişkinlerin eğitim gereksinimi: Ankara Mamak ilçesi, Tuzluçayır semti, Ege Mahallesi örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1), 98-121. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000000089

 • Boudioni, M., McLaren, S. M., Woods, L. P. ve Lemma, F. (2007). Lifelong learning, its facilitators and barriers in primary care settings: a qualitative study. Primary Health Care Research & Development, 8(2), 157169.

 • Çakmak, Ö. (2008). Eğitimin Ekonomiye ve Kalkinmaya Etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (11), 33-41.

 • Demiray, E. (2013). Uzaktan Eğitim ve Kadın Eğitiminde Uzaktan Eğitimin Önemi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 2(2), 155- 168.

 • Desjardins, R. ve Rubenson, K. (2013). Participation Patterns in Adult E ducation: the role of institutions and public policy frameworks in resolving coordination problems. European Journal of Education, 48(2), 262-280. https://doi.org/10.1111/ejed.12029

 • Doğan, S. ve Varank, I. (2014). Türkiye Yetişkin Öğrenme Profilinin Politika Analizi Kapsaminda Değerlendirilmesi. Ankara: Tc Meb Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü.

 • Erwin, J. E. , Brotherson, J. M. ve Summers, A. J. (2011) Understanding qualitative metasynthesis : ıssues and opportunities in early childhood ıntervention research, Journal of Early Intervention, 33(3), 186-200.

 • Fusch, G. E. (2000). Breaking down perceived barriers to lifelong learning. Journal of Educational Technology & Society, 3(1), 88-92.

 • Ferhat, A. Y. ve Şahan, G. (2015). Aile eğitimi kurslarının yetişkin eğitimi bağlamında etkililiğinin değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 66-86. https://doi.org/10.29217/uujss.10

 • Gökçe, N. ve Yildiz, A. (2018). Türkiye’de Okuma-Yazma Bilmeyen Kadınlar Ve Okuma-Yazma Kurslarına Katılmama Nedenleri:“Ne Edeyim Okumayı, Hayatım Mı Değişecek?”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(6), 2151-2161. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2737

 • Güngör, G. ve Göksu, A. (2013). Türkiye’de eğitimin finansmanı ve ülkelerarası bir karşılaştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 59-72.

 • Hanson, A. L., Bruskiewitz, R. H. ve DeMuth, J. E. (2007). Pharmacists' perceptions of facilitators and barriers to lifelong learning. American Journal of Pharmaceutical Education, 71(4). https://doi.org/ 10.5688/aj710467

 • Havnes, A. ve McDowell, L. (Eds.). (2007). Balancing dilemmas in assessment and learning in contemporary education. Routledge.

 • İnce, G. (2008). Yetişkin Okuryazarlik Programlarinin Nitelik Açisindan Değerlendirilmesi.(Yayın No.234664) [Yüksek Lisans Tezi] Ankara Üniversitesi. Ulusal Tez Merkezi.

 • Jarvis, P. (2004). Adult education & Lifelong Learning. London: Routledge Falmer

 • Karaçali, A. (2006). Sınıf Yönetimini Etkileyen Fiziksel Değişkenlerin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.), 7(1), 145-155.

 • Karamustafaoğlu, O. (2006). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim materyallerini kullanma düzeyleri: amasya ili örneği. Atatürk Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 90-101.

 • Keane, P. (1975). A study in early problems and policies in adult education: the Halifax Mechanics' Institute. Histoire sociale/Social History, 8(16).

 • Knowles, Malcolm. (1996), Yetişkin Öğrenenler, Göz Ardı Edilen Bir Kesim. Çeviren: Serap Ayhan,Ankara Üniversitesi Basımevi.

 • Kirkup, G. Ve Von Prummer, C. (1990). Support and connectedness: The needs of women distance education students. Journal of distance education, 5(2), 9-31.

 • Koulaouzides, G. A. (2014). Understanding adult learning and teaching: Some thoughts based on the intellectual contribution of Professor Peter Jarvis. Andragoške studije, (2), 121-130.

 • Köksal, S. (2017). Yerel Yönetimlerde Halkin Eğitimi Ve Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetleri. (Yayın No.454507) [Yüksek Lisans Tezi] İstanbul Aydın Üniversitesi .Ulusal Tez Merkezi.

 • Laal, M. (2011). Barriers to lifelong learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 28, 612-615. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.116

 • Li, L. (2020). Endüstri 4.0 çağında eğitim tedarik zinciri. Sistem Araştırması ve Davranış Bilimi, 37 (4), 579-592.

 • Marks, A. (2000). Lifelong Learning and the'Breadwinner Ideology': addressing the problems of lack of participation by adult, working-class males in higher education on Merseyside. Educational Studies, 26(3), 303-319. https://doi.org/10.1080/03055690050137123

 • Mazlumoğlu, M. ve Samancı, O. (2019). Halk Eğitim Merkezlerinde Çalişan Öğretmen Ve Yöneticilerin Yetişkin Eğitimine İlişkin Görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 74, 73-87. https://doi.org/10.9761/JASSS7896

 • Means, B. (2010). Technology and education change: Focus on student learning. Journal of research on technology in education, 42(3), 285-307. https://doi.org/10.1080/15391523.2010.10782552

 • Nurdyansyah, N., Rais, P. ve Aini, S. (2017). MI Ma'arif Pademonegoro Sukodono'daki Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematiğinde Eğitim Teknolojisinin Rolü. Madrosatuna: İslami İlköğretim Okulu Dergisi , 1 (1), 37-46.

 • OECD (2016), Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills, Country Note Turkey, , http://www.oecd.org/skills/piaac/

 • Oğuzkan, T. (1985). UNESCO Dördüncü Uluslararası Yetişkin Eğitimi Konferansı izlenimleri. EĞİTİM VE BİLİM, 10(57), 4-11.

 • Olivia, P., F. ve Gordon, W.R. (2018). Program geliştirme. (K., Gündoğdu, Çev.). Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Onyenemezu, E. C. (2012). Adult education and the challenges of 21st century in Nigeria. Education and practice, 3(3), 1-6.

 • Polat, S. ve Osman, A. Y. (2016). Meta-sentez: Kavramsal bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(2), 52-64.

 • Sabanci, A. ve Rodoplu, D. (2012). Halk Eğitim Merkezlerinin Denetiminde Karşılaşılan Sorunlar/Problems of the Supervision of the Public Education Centres. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 61

 • Sandelowski, M. ve Barroso, J. (2003). Classifying the findings in qualitative studies. Qualitative Health Research, 13(7), 905-923. https://doi.org/10.1177/1049732303253488

 • Schuetze, H. G. (2005). Financing lifelong learning: Potential of and problems with Individual Learning Accounts in three countries. Thompson Hall.

 • Selçuk, M. (2017). Halk Eğitimi Merkezlerinin Karşılaştığı Sorunlar [ Tezsiz Yüksek Lisans Tezi] Dokuz Eylül Üniversitesi. Ulusal Tez Merkezi.

 • Simões, F., Meneses, A., Luís, R. ve Drumonde, R. (2017). Güney Avrupa'nın kırsal bir bölgesindeki NEET'ler: algılanan öz-yeterlik, algılanan engeller, eğitim beklentileri ve mesleki beklentiler. Journal of Youth Studies , 20 (9), 1109-1126. https://doi.org/10.1080/13676261.2017.1311403

 • Şensoy, S. ve Sağsöz, A. (2015). Öğrenci Başarısının Sınıfların Fiziksel Koşulları İle İlişkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 87-104.

 • Tatar, Z. (2009). Yetişkinlerin Kentlileşme Ve Eğitim Ihtiyaçlarına Ilişkin Görüşleri (Eskişehir Ili Örneği. (Yayın No. 309539) [Doktora Tezi] Ankara Üniversitesi. Ulusal Tez Merkezi.

 • Türkoğlu, A. ve Sanem, U. Ç. A. (2011). Türkiye’de halk eğitimi: tarihsel gelişimi, sorunları ve çözüm önerileri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 48-62.

 • Tong, A., Flemming, K., McInnes, E., Oliver, S. ve Craig, J. (2012). Enhancing transparency in reporting the synthesis of qualitative research: ENTREQ. BMC medical research methodology, 12(1), 181.

 • Ültanır, E. ve Ültanır, G. (2005). “Estonya, İngiltere ve Türkiye’de Yetişkin Eğitiminde Profesyonel Standartlar,” Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.1(1), 1-23.

 • Vassilev, I., Rogers, A., Kennedy, A. ve Koetsenruijter, J. (2014). The influence of social networks on self- management support: a metasynthesis. BMC public health, 14(1), 719. https://doi.org/10.1186/14712458-14-719

 • Uçak, S. ve Erdem, H. H. (2020). Eğitimde Yeni Bir Yön Arayışı Bağlamında “21. Yüzyıl Becerileri ve Eğitim Felsefesi”. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 76-93. https://doi.org/10.29065/usakead.690205

 • Yarım, M. A. ve Çelik, S. (2020). Endüstri 4.0 Çağında Öğrenci Gözüyle Öğretmenin Gerekliliği Ve Rolü. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 76-92. https://doi.org/10.20875/makusobed.541669

 • Yayla, D. (2009). Türk yetişkin eğitimi sisteminin değerlendirilmesi. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. http://www. meb. gov. tr/earged/earged/Yetiskin_Egitimi. pdf.

 • Yazar, T. (2012). Yetişkin eğitiminde hedef kitle. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7), 21-30.

 • Yazar, T. ve Ozlem, L. A. L. A. (2018). Evaluation Of The Problems Encountered In Public Education Centers. Eurasian Journal Of Educational Research, 18(76), 125-146.

 • Yazar, T. ve Keskin, İ. (2018). Millî eğitim şuralarında yaşam boyu öğrenme, halk eğitimi, yetişkin eğitimi ve yaygın eğitimi İle İlgili kararların değerlendirilmesi. HAYEF Journal of Education, 15(1), 63-83. https://doi.org/10.26650/hayef.2018.15.1.0002

 • Yıldırım, M. (2012). Kuruma Dayalı Aile Eğitim Programlarının İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okul Başarılarına Etkileri. (Yayın No.314791) [Yüksek Lisans Tezi] Niğde Üniversitesi. Ulusal Tez Merkezi.

 • Serin, M. K. ve Korkmaz, İ. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Analizi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 155-169.

 • Walsh, D. ve Downe, S. (2005). Nitel Araştırma için Meta-Sentez Yöntemi: Bir Literatür Taraması. Journal of Advanced Learning , 50 (2), 204-211.

 • Williams, J. (2011). Raising expectations or constructing victims? Problems with promoting social inclusion through lifelong learning. International Journal of Lifelong Education, 30(4), 451-467.

                                                                                                    
 • Article Statistics