KALKINMACI DEVLET ANLAYIŞINA BİR ÖRNEK: GÜNEY KORE’DE SANAYİ VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ ROLÜ VE ÖNEMİ

Author:

Number of pages: 337-350
Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 88

Abstract

Teknoloji politikaları, teknolojik ilerlemeyi sağlamak isteyen devletin ekonomiye müdahalesini içeren politikalar bütünü olarak tanımlanabilir. Bu anlamda teknoloji politikası, yatırım, eğitim, rekabet ve bölgesel gelişme politikalarıyla birlikte sanayi politikasının bir bileşenidir. Bu bileşimde üniversite, sanayi, ar-ge tabanlı bir ulusal inovasyon sisteminin kurulması ve bu sistemde devletin oynayacağı rol; uygulayacağı vergi ve teşvik paketleri, programları önem taşımaktadır. Bu noktada karşımıza kalkınmacı devlet kavramı çıkmaktadır.

Sanayi ve teknoloji politikaları denince akla ilk gelen ülkeler Doğu Asya ülkeleri olmuştur. 1960’lar ve 1980’ler den sonra iki dalga halinde bu alanda gösterdikleri gelişmeler Asya kaplanları olarak anılmalarına neden olmuştur. Bunlardan biri de Güney Kore’dir. Öyle ki, Güney Kore’nin 1960’lardan sonra göstermiş olduğu olağanüstü gelişme Asya Mucizesinden ayrı olarak Kore Mucizesi olarak kayıtlara geçmiştir.

Bu çalışmanın ana eksenini sanayi ve teknoloji politikaları bağlamında Güney Kore kalkınma deneyimi oluşturmaktadır Güney Kore’nin 1960’lardan itibaren gerçekleştirdiği sanayileşme sürecinde sanayi- teknoloji politikası entegrasyonunun önemli bir rolü vardır. Güney Kore’nin kalkınma sürecinde kalkınmacı devlet anlayışının önemli bir payı olmakla birlikte, bu anlayıştan 1990’lı yıllarda biraz da olsa uzaklaşılması ülkenin krize girmesine neden olmuş; ancak bu döneme kadar gerçekleştirdikleri olağanüstü gelişme krizi aşmalarını kolaylaştırmış ve gerçekleştirilen reformlarla birlikte ülke kalkınma tüm hızıyla devam etmiştir.

Keywords

Abstract

Technology policies can be defined as a set of policies that include the intervention of the state in the economy, which wants to ensure technological progress. In this sense, technology policy is a component of industrial policy, including investment, education, competition and regional development policies. In this combination, the establishment of a university, industry, R&D based national innovation system and the role of the state in this system; The tax and incentive packages and programs it will implement are important. At this point, the concept of the developmental state emerges.

When it comes to industrial and technology policies, the first countries that come to mind are East Asian countries. The developments they showed in this field in two waves after the 1960s and 1980s caused them to be referred to as Asian tigers. One of them is South Korea. So much so that the extraordinary development of South Korea after the 1960s was recorded as the Korean Miracle, apart from the Asian Miracle.

The main axis of this study is the South Korean development experience in the context of industrial and technology policies. Integration of industry-technology policy has an important role in the industrialization process of South Korea since the 1960s. Although the developmental state understanding has an important role in the development process of South Korea, the departure from this understanding in the 1990s caused the country to enter into a crisis; however, the extraordinary development they achieved until this period made it easier for them to overcome the crisis, and the country's development continued at full speed with the reforms carried out.

Keywords