DİJİTAL GAZETELERDE CİNAYET HABERLERİNİN SUNUMU: TÜRKİYE ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 243-258
Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 88

Abstract

Yapılan çok sayıda araştırmada, şiddet ve suça yönelik içeriklerin görsel medya araçları ile alındığını göstermektedir. Bu nedenle izleyicilerin şiddet içerikli bir medyaya maruz kalmasının saldırgan, şiddet içeren bir davranışa neden olup olmadığı kamuoyunda tartışma konusu olmaktadır. Zira gündemi belirleyen haberlerden, çizgi filmlere, dizilere, video oyunlarına, hatta reklamlara kadar her alanda şiddetle karşılaşılmaktadır. Bir anlamda şiddet ve sonucu suç olan eylemler bu programlar aracılığıyla öğretilmektedir. Sadece şiddetin magazinleştirildiği ve ayrıntılı olarak tartışıldığı saatlerce süren televizyon programları mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, internet haberciliğinin cinayet suçları üzerindeki etkisini analiz etmektir. Çalışmanın veri seti, 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Hürriyet, Sözcü ve Sabah gazetelerinin internet sayfalarında yer alan cinayet haberleridir. Köşe yazısı, yorum vb. metinler analiz dışı tutulmuştur. Tekrarlanan haberler elendikten sonra araştırma konusunu içeren 544 haber metni içerik, anlatım şekli, mağdurun ve failin yaşı ve cinsiyeti, görsellik, failin mağdura yakınlık derecesi, haber başlığının sunumu gibi temalar üzerinden incelenmiştir. Araştırma yöntemi olarak içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada ilk aşamada metinlerden ve görsellerden elde edilen veriler, tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılarak (frekans dağılımı) sayılabilen ve ölçülebilen oranlara dönüştürülmüştür. Ardından nicel analiz ile betimlenen ve sınıflanan kavram ve temalar nitel içerik analiz ile derinlemesine incelenerek yorumlanmıştır. Dijital gazetelerde yer alan haberlerin, cinayet suçuna neden olabileceğine yönelik tam bir bulguya rastlanmamıştır. Ancak haberlerin sunumunda; kişisel yoruma yer verilmesi, abartılı ifadelerin kullanımı, olayın ayrıntılı anlatımı, mağduru güçsüz gösteren tanımlayıcı unsurlara yer verilmesi, olayın gerekçelendirilmesi, cinayet suçunu normalleştirerek suça teşvik edici bir etkiye sahip olabileceği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Several studies reported that violent and criminal content is frequently broadcasted on visual media networks. Thus, the public debate whether the exposure of the audience to violent media content leads to aggressive, violent behavior has been prevalent. Because violence could be observed in current news reports, as well as in cartoons, TV series, video games, and even commercials. In a sense, these shows instruct violent criminal acts. Hours of television programs where violence is tabloidized and discussed in detail are on the air every day. The purpose of this study is to analyze the impact of internet journalism on the rate of murders. The data set of the study is constituted of news about murder on the internet pages newspapers in Turkey, Hürriyet, Sözcü, and Sabah, between January 1, 2020 and December 31, 2020. Columns, comments, and similar texts were left outside the scope of the analysis. After eliminating repetitions, 544 news texts that covered the research subject were examined with respect to the context, the narration form, the ages and genders of the victim and offender, the visual element, the connection of the offender to the victim, the presentation of the headline, and similar themes. Content analysis was used as the research method. In the first stage of the research, data obtained from texts and images were converted into countable and measurable ratios by using descriptive statistical methods (frequency distribution). Afterwards, the concepts and themes depicted and classified with quantitative analysis were interpreted by a more in-depth qualitative content analysis. The conclusion that news on digital newspapers could cause the crime of murder was not reached. However, it was concluded that including personal interpretation in the presentation of news, using exaggerated expressions, giving a detailed account of the event, and using descriptive particulars that cause the victim to be seen as weak create a justification of the event that can normalize the murder and can have the impact of promoting the crime.

Keywords