ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN RUTİN VE RUTİN OLMAYAN PROBLEM ÇÖZME DURUMLARININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-Year: 17 - Number: 99
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-08 15:14:43.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 1-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin rutin ve rutin olmayan problemleri çözme durumlarını belirleyerek cinsiyet, sınıf düzeyi ve matematik başarısı açısından incelemektir. Araştırma, ilişkisel tarama ve nedensel-karşılaştırma modelindedir. Çalışmanın örneklemini, homojen örnekleme yöntemi ile belirlenen altıncı, yedinci ve sekizinci sınıfa devam eden toplam 430 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak rutin ve rutin olmayan problemlerden oluşan problem formu kullanılmıştır. Veriler nicel yöntemlerden t testi, ANOVA ve pearson korelasyon analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin, rutin problemlerde rutin olmayan problemlere göre daha başarılı oldukları ortaya çıkmıştır. Yine, araştırmada öğrencilerin rutin ve rutin olmayan problemleri çözme durumları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farklılık görülmediği; ancak sınıf düzeyi bağlamında ise değişkenlik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak, öğrencilerin matematik başarıları ile rutin ve rutin olmayan problemleri çözme durumları arasında anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Buna göre öğrencilerin rutin olmayan problemlerde de başarılarının artırılması bağlamında, sınıf içerisinde rutin olmayan problem çözme etkinliklerine daha fazla zaman ayrılması, öğretmenlerin bu konudaki farkındalıklarının artırılması ve matematik ders kitaplarında bu türdeki problemlere daha fazla yer verilmesi önerilebilir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the routine and non-routine problem solving status of secondary school students and to examine them in terms of gender, grade level and mathematics achievement. The research is in relational screening and causal-comparison model. The sample of the study consists of a total of 430 students attending the sixth, seventh and eighth grades, determined by the homogeneous sampling method. In the research, a problem form consisting of routine and non-routine problems was used as a data collection tool. Data were analyzed using quantitative methods t test, ANOVA and pearson correlation analysis. As a result of the research, it has been revealed that students are more successful in routine problems than non-routine problems. Again, in the study, there was no significant difference between the students' ability to solve routine and non-routine problems and the gender variable; however, it has been concluded that it varies in the context of class level. Finally, it was revealed that there is a significant relationship between students' mathematics achievement and their ability to solve routine and non-routine problems. Accordingly, in the context of increasing the success of students in non-routine problems, it can be suggested that more time should be devoted to non-routine problem-solving activities in the classroom, teachers' awareness of this issue should be increased and this type of problems should be included more in mathematics textbooks.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics