FETEMM EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN FEN BİLİMLERİ DERSİ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİLİLİĞİ: BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 45-60
Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 88

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, öğrencilerin fen bilimleri dersinde fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FETEMM) eğitiminin, geleneksel yönteme göre öğrencilerin akademik başarısına etkisini meta analiz yöntemiyle ortaya koymaktır. Araştırma, 2010-2020 yılları arasında FETEMM eğitimlerinin geleneksel yönteme göre öğrencilerin akademik başarısına etkisini inceleyen ve belirlenen kriterlere uygun, ülkemizde yayımlanmış tüm yüksek lisans tezleri, doktora tezleri ve makaleleri içermektedir. Literatür taraması sonucunda meta analize dâhil edilebilecek 28 çalışmaya ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda, FETEMM eğitiminin geleneksel yöntemlere göre öğrencilerin akademik başarısı üzerindeki genel etki büyüklüğü değeri 1,010 (%95 güven aralığı) olarak hesaplanmıştır. Bu değer Cohen ve arkadaşları (2007 akt. Saraç, 2018)’nın sınıflandırmasına göre çok büyük etki düzeyine tekabül etmektedir. Araştırmaya dâhil edilen çalışmaların etki büyüklüklerinin; hedef grup, örneklem büyüklüğü, öğrenme alanı ve uygulama süresi moderatörlerine göre nasıl farklılaştığı incelenmiştir. Moderatör analizleri sonucunda, incelenen çalışmaların örneklem büyüklükleri arasında 50 ve üzeri örnekleme sahip olan çalışmaların lehine anlamlı bir farklılaşma tespit edilmiştir. Öğrenme alanlarının etki büyüklükleri arasında ise “Fiziksel Olaylar” öğrenme alanının etki büyüklüğünün lehine olacak şekilde anlamlı farklılaşma tespit edilmiştir. İncelenen çalışmalarda öğrencilerin sınıf düzeyi ve deneysel uygulama sürelerinin etki büyüklükleri açısından dağılımına baktığımızda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu çalışma, ülkemizde yapılan fen eğitiminde FETEMM eğitimi uygulamalarının, geleneksel yöntemlere ve mevcut fen bilimleri öğretim programına göre ne kadar etkili olduğunu anlamaya çalışma açısından önemlidir. Ayrıca FETEMM ile ilgili yapılan çalışmaları bütüncül bir bakış açısıyla inceleme açısından alan yazınımıza katkı sunacaktır.

Keywords

Abstract

The main aim of this study was to reveal the effect of science, technology, engineering and mathematics (STEM) education in the science course on the academic success of students compared to the traditional method using the meta-analysis method. The study included all master's theses, doctoral theses and articles that examined the effect of STEM education on the academic success of students compared to the traditional method between 2010-2020 and were published in our country in accordance with the determined criteria. As a result of the literature review, 28 studies that could be included in the meta-analysis were found. As a result of the study, the overall effect size value of STEM education on students' academic success compared to traditional methods was calculated as 1.010 (95% confidence interval). This value corresponds to a very high effect level according to the classification of Cohen's et al. (2007 cited by Saraç, 2018). How the effect sizes of the studies included in the study differed according to the target group, sample size, learning domain and the application time moderators was examined. As a result of the moderator analyses, a significant difference was found in favor of the studies with 50 and more samples between the sample sizes of the studies examined. A significant difference was found in favor of the effect size of the "Physical Events" learning domain between the effect sizes of the learning domains. When the distribution of students' grade level and experimental application time in terms of effect sizes in the studies examined was examined, no statistically significant difference was found. This study is important in that it attempts to understand how effective STEM education practices are in science education in our country compared to traditional methods and current science curriculum. Furthermore, it will contribute to our literature in terms of examining the studies on STEM from a holistic perspective.

Keywords