ÖĞRENCİLERİN FEN ÖĞRENİMİNE YÖNELİK MOTİVASYONLARININ COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİME KATILIMLARI VE FEN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 87
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-27 00:45:45.0
Language : Türkçe
Konu : Biyoloji
Number of pages: 1-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüm dünyayı etkisine alan ve alınan önlemlere rağmen yayılmasına devam eden COVİD-19 pandemisi her alanda olduğu gibi eğitim alanında da pek çok sorunu beraberinde getirmiştir. Bu süreçte tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de örgün eğitimden uzaktan eğitime geçilmiştir. Bu araştırma COVİD-19 pandemi sürecinde ortaokul öğrencilerinin fen öğrenimine yönelik motivasyonları ile uzaktan eğitime katılımları, fen başarıları ve sınıf düzeyi değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu farklı okullarda öğrenim gören ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Yılmaz ve Huyugüzel Çavaş (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan “Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır Araştırmanın verilerinin toplanabilmesi için Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Etik Kurulu onayı 07.10.2021 tarih ve 09-2021/159 sayılı karar gereği alınmıştır. Veriler “Google drive” üzerinden toplanmış, SPSS istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler için yüzde ve frekans dağılımı hesaplanmıştır. Değişkenler arası ilişkinin incelenmesinde Pearson korelasyon analizi,  sınıflar arası farkın incelenmesinde One Way ANOVA analizi yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin COVİD -19 pandemi sürecinde fen öğrenimine yönelik motivasyon düzeyleri iyi düzeyde,   Fen Bilimlerine Yönelik Motivasyon Ölçeği Aktif Öğrenme Stratejileri alt boyut puanlarının ise en yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin Fen öğrenimine yönelik motivasyon düzeyleri ile uzaktan eğitimle verilen derslere katılımları ve fen başarıları arasında pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür. Bunun yanında öğrencilerin sınıf seviyeleri arttıkça fen öğrenimine yönelik motivasyon düzeylerinin azaldığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The COVID-19 pandemic, which has affected the whole world and continues to spread despite the measures taken, has brought along many problems in the field of education as well as in every field.In this period, as in all countries, Turkey also switched from formal education to distance education. This research is conducted to determine the relationship between the motivation of middle school students towards science learning and their participation in distance education, and their science achievement and grade level variables during the COVID-19 pandemic period. The study group of the research consists of middle school students studying in different schools. Relational screening model was used in the research. The “Motivation Scale for Science Learning” adapted into Turkish by Yılmaz and Huyugüzel Çavaş (2007) was used as the data collection tool. The approval of the Ethics Committee of Karamanoğlu Mehmetbey University was obtained in accordance with the decision numbered 09-2021/159, dated 07.10.2021, in order to collect the data of the research. The data were collected via “Google drive” and analysed using the SPSS statistical package program. In the analysis of the data, percentage and frequency distributions were calculated for descriptive statistics. Pearson correlation analysis was used to analyse the relationship between variables, and One Way ANOVA analysis was used to analyse the difference between groups. According to the research findings, it is determined that the students' motivation levels for science learning were at a good level during the COVID-19 pandemic, while the Active Learning Strategies sub-dimension scores of the Motivational Scale for Science were at the highest level. It is observed that there is a positive relationship between students' motivation levels for science learning, their participation in distance education courses and their science achievement. In addition, it is concluded that as the grade levels of the students increase, their motivation levels for science learning decrease.

Keywords


 • Arık, S., Karakaya, F., Çimen, O. ve Yılmaz, M. (2021). Covid-19 Pandemi Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Hakkında Ortaöğretim Öğrencilerinin Görüşlerinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(2): 631-659.

 • Altunışık, S. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Fene Yönelik Merak, Motivasyon ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Uşak.

 • Akpınar, B., Batdı, V. ve Dönder, A. (2013). İlköğretim Öğrencilerinin Fen Bilgisi Öğrenimine Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Cinsiyet ve Sınıf Değişkenine Göre Değerlendirilmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 2(1): 15-26.

 • Aydın, B. (2007). Fen Bilgisi Dersinde İçsel ve Dışsal Motivasyonun Önemi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Azizoğlu, N., ve Çetin, G. (2009). 6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri, Fen Dersine Yönelik Tutumları ve Motivasyonları Arasındaki İlişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1): 171-182.

 • Cavas, P.(2011). Factors Affecting the Motivation of Turkish Primary Students for Science Learning. Science Education International. 22(1): 31-42.

 • Chung, E., Subramaniam, G. and Dass, L.C. (2020). Online Learning Readiness Among University Students in Malaysia Amidst COVID-19. Asian Journal of University Education, 16(29): 46-58.

 • Clark, A. E., Nong, H., Zhu, H., and Zhu, R. (2020). Compensating for Academic Loss: Online Learning and Student Performance During the COVID-19 Pandemic. HAL. Available Online at: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02901505 (Erişim Tarihi: 19.10.2021).

 • Çepni, S. (2014). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Celepler Matbaacılık. Trabzon

 • Deci E. L. and Ryan R. M., (2008). Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development, and Health. Can Psychol Can, 49: 182–185.

 • Deimann, M. and Bastiaens, T. (2010). The Role of Volition in Distance Education: an Exploration of its Capacities. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 11(1): 1-16.

 • Deniş-Çeliker, H., Tokcan, A. ve Korkubilmez, S. (2015). Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Bilimsel Yaratıcılığı Etkiler Mi? Mustafa Kemal ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (30): 167192.

 • Depping, D., Lücken, M., Musekamp, F., and Thonke, F. (2021). Kompetenzstände Hamburger Schüler* İnnen vor und Während der Corona-Pandemie [Alternative Pupils' Competence Measurement in Hamburg During the Corona Pandemic], “in Schule Während der CoronaPandemie. Neue Ergebnisse und Überblick über ein Dynamisches Forschungsfeld, eds D. Fickermann and B. Edelste (Münster: Waxmann), 51–79.

 • Engzell, P., Frey, A., and Verhagen, M. D. (2021). Learning Loss Due to School Closures during the COVID-19 Pandemic. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(17): 1-9.

 • Güzel, H., Oral, İ. (2021). COVID-19 Pandemisinin Ortaokul Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerine ve Fen Başarılarına Etkisi. E. Hamarta, C. Arslan, S. Çiftçi ve M. Uslu (Ed.), Akademik Araştırmalar 2021 Cilt 2 içinde (s.233-241). Konya: Çizgi Kitap Evi

 • Güzel, H., Özdöl, M. F.ve Oral, İ., (2010). Öğretmen Profillerinin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24:. 241-253.

 • Güvercin, Ö., Tekkaya, C. ve Sungur, S. (2010). Öğrencilerin Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. HacettepeÜniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39: 233243.

 • Halimoğlu, G. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimlerine Karşı Merak Motivasyon ve Fen Okuryazarlık Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul. Hammerstein S., König C., Dreisörner T. and Frey A. (2021). Effects of COVID-19-Related School Closures on Student Achievement-a Systematic Review. Front. Psychol. Doi: 10.3389/fpsyg.2021.746289

 • Isen, A. M., and Reeve, J. 2005. The Influence of Positive Affect on Intrinsic and Extrinsic Motivation: Facilitating Enjoyment of Play, Responsible Work Behavior, and Self-Control. Motivation and Emotion, 2: 295-323.

 • İnel-Ekici, D., Kaya, K. ve Mutlu, O. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Uşak İli Örneği. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 10 (1): 13-26.

 • Karadağ, E. ve Yücel, C. (2020). Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 10(2): 181 – 192.

 • Karakaya, F., Yılmaz, M. ve Avgın, S. S. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2): 359-374.

 • Kaymakçı, G. (2018). Ortaokul Bilsem Öğrencilerine Yönelik Fen Eğilimi Özdeğerlendirme Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Bilsem Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarının Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla.

 • Keller, J. M. (2015). Integrating Motivation İnto ADL. Applying the ARCS-V Motivation Model. Conference Presentation. http://www.fels.dk/adlforum/index.php/confirmed-speaker-2015 (Erişim Tarihi: 10.10.2021).

 • Kim, K. and Frick, T. W. (2011). Changes in Student Motivation during Online Learning. Journal of Educational Computing Research, 44(1): 1-23.

 • Kuhfeld, M., Tarasawa, B., Johnson, A., Ruzek, E., and Lewis, K. (2020). Learning during COVID-19: Initial Findings on Students' Reading and Math Achievement and Growth. NWEA.Phttps://www.ewa.org/sites/main/files/file Attachments/learning_During_Covid19_brief_nwea_nov2020_final.pdf?1606835922 (Erişim Tarihi: 18. 10. 2021).

 • Law, K.M.Y., Geng, S. and Li, T.M. (2019), Student Enrolment, Motivation and Learning Performance in Blended Learning Environment: the Mediating Effects of Social, Teaching, and Cognitive Presence, Computers and Education, 136: 1-12.

 • Maldonado, J. E., and De Witte, K. (2020). The Effect of School Closures on Standardised Student Test Outcomes. KU Leuven, Faculty of Economics and Business. Available Online at: https://lirias.kuleuven.be/retrieve/588087 (Erişim Tarihi: 20. 10.2021).

 • Margolis, H., and McCabe, P. (2004). Resolving Struggling Readers’ Homework Difficulties: A Social Cognitive Perspective. Reading Psychology, 25: 225–260.

 • Meeter, M. (2021). Primary School Mathematics during Covid-19: No Evidence of Learning Gaps in Adaptive Practicing Results. Preprint, PsyArXiv. doi:10.31234/osf.io/8un6x

 • Örücü, E. ve Kanbur, A. (2008). Örgütsel-Yönetsel Motivasyon Faktörlerinin Çalışanların Performans ve Verimliliğine Etkilerinin İncelemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma: Hizmet Endüstrisi Örneği. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1): 85-97.

 • Pınar, M. A. ve Dönel Akgül, G. (2020). The Opinions of Secondary School Students about Giving Science Courses vith Distance Education during the Covid- 19 Pandemic. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (2): 461-486.

 • Paas, F., Tuovinen, J.E., Van Merriënboer, J.J.G. and Darabi, A.A. (2005), A Motivational Perspective on the Relation Between Mental Effort and Performance: Optimizing Learner Involvement in Instruction., Educational Technology Research and Development, 53(3): 25-34.

 • Partovi, T. and Razavi, M.R. (2019), The Effect of Game-Based learning on Academic Achievement Motivation of Elementary School Students, Learning and Motivation, 68: 1-9.

 • Racine, N., Cooke, JE., Eirich, R., Korczak, D.J., McArthur, B. and Madigan, S. (2020). Child and Adolescent Mental Illness during COVID-19 A Rapid Review. Psychiatry Res, 292, 113307.

 • Rakes, G.C. and Dunn, K.E. (2010). The Impact of Online Graduate Students' Motivation and Self- Regulation on Academic Procrastination. Journal of Interactive Online Learning, 9(1): 78-93.

 • Sahu, P. (2020). Closure of Universities due to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Impact on Education and Mental Health of Students and Academic Staff. Cureus, 2019(4): 4–9.

 • Schunk, D. H. and Usher, E. L. (2012). Social Cognitive Theory and Motivation. in R. M. Ryan (Ed.), The Oxford Handbook OF Human Motivation (pp. 13–27). Oxford, UK: Oxford University Press.

 • Schult, J., Mahler, N., Fauth, B., and Lindner, M. A. (2021). Did Students Learn Less During the COVID- 19 Pandemic? Reading and Mathematics Competencies Before and After the fFrst Pandemic Wave. PsyArXiv. doi: 10.31234/osf.io/pqtgf

 • Smith, J., Guimond, F. A., Bergeron, J., St-Amand, J., Fitzpatrick, C., and Gagnon, M. (2021). Changes in Students' Achievement Motivation in the Context of the COVID-19 Pandemic: a Function of Extraversion/Introversion? Educ. Sci, 11(1): 30.

 • Spitzer, M., and Musslick, S. (2021). Academic Performance of K-12 Students in an Online-learning Environment for Mathematics Increased During the Shutdown of Schools in Wake of the Covid19 Pandemic. Plos One 16(8): 1-11.

 • Suarsi, P. D. K., and Wibawa, M. C. (2021). The Impact of the Covid-19 Pandemic on Student Learning Motivation. Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar, 5(2): 194-201.

 • Sun, H. ve Chen, A. (2010). A Pedagogical Onderstanding of the Self Determination Theory in Physical Education. Quest, 62, 364–384.

 • Tandon, R. (2020). COVID-19 and Mental Health: Preserving Humanity, Maintaining Sanity, and Promoting Health. Asian J. Psychiatry. 51: 102256.

 • Tomasik, M.J., Helbling, L.A., and Moser, U. (2020). Educational Gains of İn-Person vs. Distance Larning in Primary and Secondary Schools: A Natural Experiment during the COVID-19 Pandemic School Closures in Switzerland. Int. J. Psychol. 56: 566–576.

 • Tseng, C.H., Tuan, H.L. and Chin, C.C. (2009). Investigating the Influence of Motivational Factors on Conceptual Change in a Digital Learning Context Using the Dual-Situated Learning Model. International Journal of Science Education, 32 (14): 1853-1875.

 • Tuan, H. L., Chin, C.C., and Sheh (2005). The Development of a Questionnaire to Measur Students’ Motivation towards Science Learning. International Journal of Science Education, 27(6): 634-659.

 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO ), (2021). COVID-19 Educational Disruption and Response. Retrieved From: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse. ( Erişim Tarihi [25.10.2021)

 • Uzun, N. ve Keleş, Ö. (2010). Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonun Bazı Demografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (2): 561-584.

 • Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C.S. and Ho, R.C. (2020). Immediate Psychological Responses and Associated Factors during the Initial Stage of the 2019 Cronavirus Disease (Covıd-19) Epidemic Among the General Population in China. Environmental Research and Public Health, 17(5): 1729.

 • Warren, K. (2014). A sSrength Based Analysis of Motivational Theories that Inform Adult lLarner Success in the Online Learning Environment. Yayınlanmamış Doktora Tezi. New York: .State University of New York.

 • World Health Organisation (WHO)(2020). Coronaviru Disease (COVID-19) Dishboard. https://Covid19.who.int/. (Erişim tarihi: 25.10, 2021).

 • Yaman, S. ve Dede, Y. (2007). Öğrencilerin Fen Teknoloji ve Matematik Dersine Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52: 615-638.

 • Yenice, N., Saydam, G. ve Telli, S. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. KırşehirEğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2): 231

 • Yılmaz, H. ve Huyugüzel-Çavaş, P. (2007). Reliability and Validity Study of the Students’ Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire. Elementary Education Online, 6(3): 430-440.

 • Yılmaz, E., Güner, B., Mutlu, H., Doğanay, G. ve Yılmaz, D. (2020). Veli Algısına Göre Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Sürecinin Niteliği. Konya: Palet Yayınları.

 • Zaccoletti, S., Camacho, A., Correia, N., Aguiar, C., Mason, L., Alves, R.A., and Daniel, J.R. (2020). Parents’ Perceptions of Student Academic Motivation during the Covid-19 Lockdown: A CrossCountry Comparison. Frontiers in Psychology, 11: 592670. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.592670.

                                                                                                    
 • Article Statistics