ÖĞRENCİLERİN FEN ÖĞRENİMİNE YÖNELİK MOTİVASYONLARININ COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİME KATILIMLARI VE FEN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 87
Number of pages: 1-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüm dünyayı etkisine alan ve alınan önlemlere rağmen yayılmasına devam eden COVİD-19 pandemisi her alanda olduğu gibi eğitim alanında da pek çok sorunu beraberinde getirmiştir. Bu süreçte tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de örgün eğitimden uzaktan eğitime geçilmiştir. Bu araştırma COVİD-19 pandemi sürecinde ortaokul öğrencilerinin fen öğrenimine yönelik motivasyonları ile uzaktan eğitime katılımları, fen başarıları ve sınıf düzeyi değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu farklı okullarda öğrenim gören ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Yılmaz ve Huyugüzel Çavaş (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan “Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır Araştırmanın verilerinin toplanabilmesi için Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Etik Kurulu onayı 07.10.2021 tarih ve 09-2021/159 sayılı karar gereği alınmıştır. Veriler “Google drive” üzerinden toplanmış, SPSS istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler için yüzde ve frekans dağılımı hesaplanmıştır. Değişkenler arası ilişkinin incelenmesinde Pearson korelasyon analizi,  sınıflar arası farkın incelenmesinde One Way ANOVA analizi yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin COVİD -19 pandemi sürecinde fen öğrenimine yönelik motivasyon düzeyleri iyi düzeyde,   Fen Bilimlerine Yönelik Motivasyon Ölçeği Aktif Öğrenme Stratejileri alt boyut puanlarının ise en yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin Fen öğrenimine yönelik motivasyon düzeyleri ile uzaktan eğitimle verilen derslere katılımları ve fen başarıları arasında pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür. Bunun yanında öğrencilerin sınıf seviyeleri arttıkça fen öğrenimine yönelik motivasyon düzeylerinin azaldığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The COVID-19 pandemic, which has affected the whole world and continues to spread despite the measures taken, has brought along many problems in the field of education as well as in every field.In this period, as in all countries, Turkey also switched from formal education to distance education. This research is conducted to determine the relationship between the motivation of middle school students towards science learning and their participation in distance education, and their science achievement and grade level variables during the COVID-19 pandemic period. The study group of the research consists of middle school students studying in different schools. Relational screening model was used in the research. The “Motivation Scale for Science Learning” adapted into Turkish by Yılmaz and Huyugüzel Çavaş (2007) was used as the data collection tool. The approval of the Ethics Committee of Karamanoğlu Mehmetbey University was obtained in accordance with the decision numbered 09-2021/159, dated 07.10.2021, in order to collect the data of the research. The data were collected via “Google drive” and analysed using the SPSS statistical package program. In the analysis of the data, percentage and frequency distributions were calculated for descriptive statistics. Pearson correlation analysis was used to analyse the relationship between variables, and One Way ANOVA analysis was used to analyse the difference between groups. According to the research findings, it is determined that the students' motivation levels for science learning were at a good level during the COVID-19 pandemic, while the Active Learning Strategies sub-dimension scores of the Motivational Scale for Science were at the highest level. It is observed that there is a positive relationship between students' motivation levels for science learning, their participation in distance education courses and their science achievement. In addition, it is concluded that as the grade levels of the students increase, their motivation levels for science learning decrease.

Keywords