SANATSAL BİR BAKIŞIN ODAĞINDA BEDEN VE KİMLİK ANALİZİ: MARC QUİNN

Author:

Number of pages: 89-106
Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 88

Abstract

Yüzyıllardır toplumun sorunlarına ve bireyin düşüncelerine odaklanan sanat, insanın yaşadığı her yüzyılda, kendisini bir mesele etrafında konumlandırmış ve bu meseleyi odak noktasına alarak, kendisini ifade etme serüveninde var etmiştir. Sanatın, klasik dönemden modern döneme, modernden kavramsala ve postmodernizme olan yolculuğunda konu, düşünce, malzeme ve teknik tüm sınırlarını zorlayarak 21. yüzyılda odağına bedenler ve kimlikler mücadelesini almıştır. Bu yüzyıl özellikle kadınların yaşamda görünür kılınması ve cinsiyete dayalı iş alanlarının sınırlarının erimesi ile kadının varlık alanındaki mücadelesini daha da genişletmiş ve keskinleştirmiştir. Bu keskinleşme global dünyanın varlığı ile sağlanmış ve bu globallik de teknolojinin gelişmesi ile mümkün kılınmıştır. Kadınların mücadele alanlarının genişlemesi ve hayattaki görünürlüklerinin artması ile birey kavramı ön plana çıkmıştır. Cinsiyet eşitsizliğinden başlayan hikâye devamında bireye ve bireyin iç dünyasına olan yolculuğu ile genişlemiştir. Artık gelinen noktada birey olma mücadelesinin de varlık alanı tanımlanmış ve toplumsaldan bireyselliğe inen bu hikâyede, başrolü kişinin kendisini ‘birey’ kavramı çerçevesinde ifade etmesi almıştır. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde insanın meselesi olan birey kavramı, Marc Quinn’in sanat anlayışını şekillendirmiştir. Quinn, eserlerinde bireyin ne olduğunu form, biçim ve simge etrafında örmüştür. Sanatçı, insanın ilk önce bir beden olarak algılanmasını tespit etmiş ve bu tespit ile birlikte, insan bedenine neşter vurarak et resimleri serisi yapmıştır. Et onun için bireyin içsel yolculuğunun bir temsili olurken soyut sanatın da güçlü birer örneği olmuştur. Günümüz insanlarını tanımada ve sanatın hayatla bağını kavramada elzem hale gelmiştir. Sanatın her dönem kendi ifade biçimini konu ve teknik bağlamında dönüştürmesi gerçeğinden hareketle, günümüz sanatını anlamada Quinn’in eserleri önemli bir duraktır. Bir diğer taraftan ise bize bireyin coğrafyasını keşfetmede kaynaklık etmektedir. Araştırmada, sanatsal bir bakışın odağında Marc Quin’in beden ve kimlik sorunsalını eserlerine nasıl taşıdığı ve süreç sanatında yaptığı sarsıcı etkiyi irdelemek amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Art that has focused on the problems of society and the thoughts of the individual for centuries has positioned itself around an issue in every century of human life, and by focusing on this issue, it created itself in the adventure of expressing himself. In the journey of art from the classical period to the modern period, from the modern to the conceptual and postmodernism, by pushing all the limits of subject, thought, material, and technique, it has focused on the struggle of bodies and identities in the 21st century. This century has further expanded and made evident the struggle of women in the field of existence, especially by making women visible in life and melting the boundaries of gender-based workplaces This coming evident is provided by the existence of the global world, and this globality has been made possible by the development of technology. The concept of the individual has come to the fore with the expansion of women’s struggle areas and the increase in their visibility in life. The story that started with gender inequality has later on expanded with the journey to the individual and the individual’s inner world. At this point, the field of existence of the struggle to be an individual is now defined, and in this story, which descends from the social to the individual, the leading role is taken by the expression of the person within the framework of the concept of ‘individual’. In the first quarter of the 21st century, the concept of the individual, which is a human issue, has shaped Marc Quinn’s understanding of art. Quinn has treated what the individual is around form, form, and symbol in his works. The artist has determined that the human being is first perceived as a body, and with this determination, he made a series of meat pictures by striking the human body with a scalpel. While meat is for him a representation of the individual’s inner journey, has also been a strong example of abstract art. It has become requisite to know today’s people and to grasp the connection of art with life. Quinn’s works are an important stop in understanding today’s art, based on the fact that art transforms its form of expression in the context of subject and technique in every period. On the other hand, it is a resource for us to discover the geography of the individual. In the study, in the focus of an artistic perspective, it is aimed to examine how Marc Quin carries the body and identity problematic into his works and the shocking effect he has on process art.

Keywords