DESTİNASYON MARKALAŞMASINDA EL SANATLARI VE ANTİKA PAZARLARININ ROLÜ: EDİRNE İÇİN BİR İHTİYAÇ ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 90
Number of pages: 383-402
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Edirne'de turizm altyapı kalitesinin artırılması ve turistik arzın çeşitlendirilmesi yoluyla turizm sektörünün sürdürülebilir kalkınmasının sağlanması ve rekabetçi bir bölgesel turizm ürünü oluşturulması gerekmektedir. Edirne'deki el sanatları ve antika pazarları, yeni bölgesel katma değer kaynakları oluşturmak ve yerel kırsal alanların sürdürülebilir turizmini desteklemek için gün ışığına çıkarılması gereken turistik ürünlerdir. Edirne'de çok az kişinin yapıp sattığı el sanatları yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu çalışma, Edirne'de el sanatları üreten ve satan esnafın mevcut durumunu belirlemek ve bilgi ve becerilerin artırılmasında ve geliştirilmesinde çok önemli bir yere sahip olan mesleki eğitime olan ihtiyacı ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Edirne'de el sanatları veya antika ile uğraşan esnaf/işletmelerin ihtiyaçlarını belirlemek için kullanılabilecek bir anket geliştirilmiştir. Araştırma evreni Edirne (merkez ve diğer tüm ilçeler) olarak planlanmıştır. Anketin uygulanması, pandeminin neden olduğu kısıtlamalar nedeniyle internet ortamı ile sınırlandırılmıştır. Örneklemi oluşturan 56 katılımcı bu çalışma için internet ortamında geliştirilen anketi yanıtlamıştır.  Çalışma bir durum betimleme, örnek olay çalışması olduğu için anket seçenekleri ile ilgili frekans ve % dağılımlarını çıkarmak yeterli olmuştur. Eğitim ihtiyacını belirlemek için son bölümdeki 15 madde için ortalama ve standart sapmalar hesaplanmıştır. Anket bölümlerine paralel olarak her bölümdeki sorular bir tablo halinde analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda yerel sanatkarların sanatlarını üretme, geliştirme, sürdürme ve pazarlama konusunda yetersiz oldukları ve kalifiye eleman bulmada sorunlar olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

It is necessary to provide sustainable development of the tourism sector and create a competitive regional tourism product through improving the quality of the tourist infrastructure and diversifying the tourist supply in Edirne. The handicrafts and antiques markets in Edirne are the touristic products need to be brought to light to generate new sources of territorial added value and supporting the sustainable tourism of local rural areas.  Handicrafts made and sold by very few people in Edirne are at risk of disappearing. This study was carried out in order to determine the current situation of the tradesmen who produce and sell handicrafts in Edirne and to reveal the need for vocational education, which has a very important place in increasing and developing knowledge and skills. A questionnaire was developed that can be used to determine the needs of craftsmen/businesses dealing with handicrafts or antiques in Edirne. The research was originally planned as the population of Edirne (center and all other districts). The application of the questionnaire was limited to the internet environment due to the restrictions caused by the pandemic. 56 participants who formed the sample answered the questionnaire developed for this study on the internet. Since the study is a case description study, it is sufficient to extract frequency and % distributions about the questionnaire options. Mean and standard deviations were calculated for the 15 items in the last section to determine the training need. Parallel to the questionnaire sections, the questions in each section were analyzed in a table. The study was carried out with 56 local artisans operating in Edirne. As a result of the study, it has been determined that the local artisans are insufficient in producing, developing, maintaining and marketing their art and there are problems in finding qualified personnel.

Keywords