URDUCA VE TÜRKÇEDEKİ DİL BİLGİSEL ANLAMLI BİRİMLER

Author :  

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 91
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-12 23:43:11.0
Language : Turkish
Konu : Linguistics
Number of pages: 215-232
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dil, insanlar arası anlaşmayı sağlayan en yetkin iletişim aracıdır. Dil, bir toplumu oluşturan kişilerin düşünce ve duygularının o toplumda ses ve anlam bakımından geçerli ortak ögeler ve kurallardan yararlanılarak başkalarına aktarılmasını sağlayan çok yönlü ve gelişmiş bir sistemdir. Dil bilgisel anlamlı birimler ya da görevli kelimeler, isimler ve fiiller gibi yalnız başlarına anlam taşımazlar. Bunlar, ancak eklendikleri kelime grupları ve işlev bakımından bağlı bulundukları öteki kelimelerin yardımı ile anlam kazanan ve cümle içinde de geçici gramer görevleri yüklenmiş olan sözlerdir. Hindistan ile Pakistan'da konuşulan Urdu dili Türkçe ile çok yakındır. Hintçe ve Türkçenin karışmasıyla meydana gelen Urducada, Türkçe, Arapça, ve Farsça kökenli sayısız kelime vardır. Urduca teriminin Türkçedeki “ordu” kelimesinden türediği söylenmektedir. Urduca ile Türkçede çok fazla gramatik benzerlik bulunmaktadır. İki dildeki söz dizimi yapısı da hemen hemen aynıdır. Türkçede dil bilgisel anlamlı birimler kategorisinde "edatlar, bağlaçlar ve ünlemler" yer alır. Urducada bulunan bu kategorilerin kullanımı da Türk dilindeki kullanıma benzer şekiller sunmaktadır. Bu çalışmada Urducadan seçilen hikâye metinleri edatlar, bağlaçlar ve ünlemler açısından taranacak ve bulunan veriler sınıflandırılacaktır.

Keywords

Abstract

Language is th e most competent communication tool that provides communication between people. Language is a versatile and developed system that ensures that the thoughts and feelings of the people who make up a society are transferred to others by using the common elements and rules that are valid in terms of sound and meaning in that society. Grammatical meaningful units or function words, like nouns and verbs, do not carry meaning on their own. These are the words that gain meaning only with the help of the word groups to which they are added and the other words to which they are connected in terms of function and which have temporary grammatical duties in the sentence. The Urdu language spoken in India and Pakistan is very close to Turkish. There are countless words of Turkish, Arabic, and Persian origin in Urdu, which is a mixture of Hindi and Turkish. It is said that the Urdu term is derived from the Turkish word "ordu". There are many grammatical similarities between Urdu and Turkish. The syntax structure in the two languages is also almost the same. In Turkish, there are "postposition, conjunctions and exclamations" in the category of grammatical meaningful units. The use of these categories in Urdu offers similar forms to the usage in the Turkish language. In this study, story texts selected from Urdu will be scanned in terms of postpositions, conjunctions and exclamations and the data will be categorized.

Keywords


 • Ahmad, N. (2017). Jannat Ke Pattay. Lahaur: Ilm-o Irfan Publishers.

 • Ahmad, N. (2017). Jannat Ke Pattay. Lahaur: Ilm-o Irfan Publishers.

 • Ahter, S. (2003). Urdu Adab Kee Mukhtasar Tareen Tarekh. New-Delhi: Aakif Book Depot Yayınları. Aksan, D. (2015). Her Yönüyle Dil. Ankara: TDK Yayınları.

 • Atalay, B. (1998). Divanü Lûgat-İt-Türk I. Ankara: TDK Yayınları.Aydın, M. (2014). Dilbilim El Kitabı. İstanbul: Akademik Kitaplar.Banguoğlu, T. (2011). Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları.

 • Bilik, N. (1991). Türkçe ile Urduca Arasındaki Bazı Gramatik Benzerlikler, (Yayımlanmamış YüksekLisans Tezi), (Danışman: Doç. Dr. Erkan Türkmen), Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Bilik, N. (2018). لسانی روابیت-تر کی اور اردو کے درمیان تہذ یبی

 • Bilik, N. ve Özdemir, N. (2012). Urdu Cannevalon ke liye Turki Gareymar. Konya: Aybil Yayınları.

 • Bulgur, D. (1999). Urdu Dili'nin Menşei Meselesi ve Tarihi Gelişim Süreci. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 0(13), 381-389.

 • Demirci, K. (2017). Kelime Bilgisi El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.Ergin, M. (2019). Türk Dil Bilgisi. İnstanbul: Boğaziçi Yayınları.

 • Grönbech, K. (2000). Türkçenin Yapısı, (Çev. M. Akalın). Ankara: TDK Yayınları.

 • Haider, G. (2019). Modern Urducadan Urducaya Sözlük ile Çağatay Türkçesi SözlüklerimdenKelimelerin Karşılaştırılması, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Perihan Ölker), Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Hakim, M. (2019). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Türkçe-Urduca Karşılaştırmalı ZamanYapıları, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Prof. Dr. Kuthan Kahramantürk), İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Hamid, A. (2006). Türkçe ve Urduca’daki Ortak Kelimeler. New-Delhi: Shahid Yayınları Hussain, I. (1977). Shehr-e Afsos. Lahaur: Karvañ Press.

 • Hussain, I. (1993). Akhri Aadmi. Delhi: Educational Publishing House.

 • İbrahim, M. (1981). Cadeed Urdu Qawaid. Allahabad: Ram Narayan Lal Beni Madhav.Karabacak, E. (2002). Bergamalı Kadri Müyessiretü’l Ulûm. Ankara: TDK Yayınları.

 • Korkmaz, Z. (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları.

 • Korkmaz, Z. (2003). Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi. Ankara: TDK Yayınları.

 • Toker, H. (2011). Urdu Dili ve Edebiyatında “Turk” ve “Turkı” Kelimelerinin Kullnımına Dair. Şarkiyat Mecuması, 0(9), 71-97.

 • Toker, H. (2012). Urduca Pakistan’ın Resmî ve Millî Dili. TDV İslâm Ansiklopedisi, (C. 42) İçinde (s. 170- 172). İstanbul: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi.

 • Türkmen, E. (1985). Türkçe ile Urduca Arasındaki İlişkiler. TDK Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 0(397), 25- 37.

 • Yılmaz, E. (2016). Türkçenin Tipolojisi. (Ed. F.Yıldırım ve B.Tüfekçioğlu). Yabancı Dil Olarak TürkçeÖğretimi Kuramlar, Yöntemler, Beceriler ve Uygulamalar İçinde (s. 1-15). Ankara: Pegem Akademi.

                                                                                                    
 • Article Statistics