ZERDÜŞTLÜK VE HİNDUİZM’DE ARINMA ARAÇLARI: ATEŞ, SU VE KURBAN

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 89
Number of pages: 255-268
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Arınma ve arınma araçları, tüm dinlerin ortak fenomenlerinden biridir. Yaşam boyunca insanlar arınmak/temizlenmek için ateş/ışık, su, kurban, dua/tövbe, oruç, kutsal yerleri ziyaret gibi bazı araçlar kullanmışlardır. Bu arınma araçları dini geleneklerde aynı ve/ya farklı biçimlerde tezahür etmiştir. Dolayısı ile kullanılan bu araçların maddi ve manevi açıdan önemi büyüktür. Zerdüştlük düşüncesinde bireysel anlamda tanımlanan arınma kurallarının tarihçesi, Hint-İran kültürüne kadar dayandırılmaktadır. Ateş/ışık, su ve kurban ile ilgili olarak Zerdüştilerde bazı dinsel pratikler de bulunmaktadır. Zerdüştlük inancında önem verilen arınma ayinleri kötü eylemlerden kurtulmak için önemli bir faktördür. Zerdüştlüğün kutsal kitabı olan Avesta’da arınma kuralları adı altında bir bölüm, sadece bu konu ile alakalıdır. Hindu dini geleneğinde temizlik ve kirlilik kavramları birbiri ile yakından ilişkilidir. Hinduizm’de temizliğe dışsal ve içsel olarak iki açıdan bakılmaktadır. Bu manada dışsal temizlik vücudun yıkanması veya banyo yaptırılması ile mümkündür. İçsel temizlik ise arındırma eylemleri, yoga gibi ezoterik tekniklerin kullanıldığı manevi bir temizlik olarak düşünülmektedir. Hinduizm’deki bu temizlik çeşitleri genelde düzenlenen çeşitli dinsel ritüellerle gerçekleştirilmektedir. Hinduizm ve Zerdüştlükte birçok arınma aracı olmakla birlikte, makale konusu ateş, su ve kurban ile sınırlandırılmıştır. Dokümantasyon tekniği ile elde edilen makale verileri, Dinler Tarihinin deskriptif metoduyla yazıya geçirilmiştir.

Keywords

Abstract

Purification and purification tools are one of the common phenomena of all religions. Throughout life, people have used some tools such as fire/light, water, sacrifice, prayer/repentance, fasting, and visiting holy places for purification/cleansing. These purification tools have manifested in the same and/or different forms in religious traditions. Therefore, these tools are of great material and moral importance. The history of purification rules, which are defined individually in Zoroastrianism, is based on the Indo-Iranian culture. There are some religious practices among Zoroastrians regarding fire/light, water and sacrifice. Purification rituals, which are important in Zoroastrianism, are an important factor to get rid of bad actions. A chapter in the Avesta, the sacred book of Zoroastrianism, called the rules of purification, is related only to this topic. In the Hindu religious tradition, the concepts of cleanliness and pollution are closely related. In Hinduism, cleanliness is viewed from two perspectives, external and internal. In this sense, external cleansing is possible by washing the body or taking a bath. Internal cleansing is thought to be a spiritual cleansing using purifying actions and esoteric techniques such as yoga. These types of cleansing in Hinduism are usually carried out with various religious rituals. Although there are many purification tools in Hinduism and Zoroastrianism, the subject of the article is limited to fire, water and sacrifice. The article data obtained with the documentation technique were written down with the descriptive method of the History of Religions.

Keywords