OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STRATEJİSİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 90
Yayımlanma Tarihi: 2022-07-18 17:16:35.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 1-22
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma; İstanbul İli, Küçükçekmece ilçesi sınırları içerisinde bulunan okul öncesi öğretmenlerinin çatışma yönetimi stratejilerini; yaş, medeni durum, öğrenim durumu, okul türü, çalışılan okuldaki öğretmen sayısı, görev süresi, mesleki kıdem değişkenleri açısından incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın örneklemi, 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Küçükçekmece ilçesindeki 230 tane okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla “Çatışma Yönetimi Stratejileri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekte yer alan her madde de yer alan davranışın görülme sıklığını belirlemek için beşli likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. Araştırma da elde edilen veriler, SPSS for Windows istatiksel paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey testi yapılmıştır. Araştırma verilerinin analizi sonucunda; okul öncesi öğretmenlerinin çatışma yönetimi stratejileri ile öğrenim durumu ve öğretmen sayısı değişkenleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Önlisans mezunu öğretmenler lisans ve üzeri mezunu öğretmenlere göre çatışma yönetimi stratejilerinden kaçınma, uzlaşma ve uyma stratejilerini daha fazla kullanmaktadır. Çalışılan okuldaki öğretmen sayısının 1-10 arası olan öğretmenlerin 26-30 olan öğretmenlere göre çatışma yönetimi stratejilerinden kaçınma ve uyma stratejilerini daha fazla kullandıkları yönündedir. Okul öncesi öğretmenlerinin çatışma yönetimi stratejileri ile cinsiyet, yaş, medeni durum, çalışılan okul türü, okul öncesi eğitim kurumu, çalışılan okuldaki görev süresi, mesleki kıdem, yöneticilik deneyimi, hizmetiçi eğitim almış veya almamış olma değişkenleri açısından incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Keywords

Abstract

This paper; Conflict management strategies of preschool teachers in Istanbul Province, Küçükçekmece district; age, marital status, education level, school type, number of teachers in the school, tenure, professional seniority variables. The sample of this research consists of 230 preschool teachers in Küçükçekmece district of Istanbul in the 2017-2018 academic year. “Conflict Management Strategies Scale” was used to collect data in the research. A five-point Likert type scale was used to determine the frequency of the behavior in each item in the scale. The data obtained in the research were analyzed using the SPSS for Windows statistical package program. In the analysis of the data, frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey test were used. As a result of the analysis of the research data; Significant differences were found between the conflict management strategies of preschool teachers and the variables of educational status and number of teachers. Associate degree teachers use conflict management strategies avoidance, compromise and compliance more than teachers with undergraduate and higher education degrees. It is seen that the teachers who have 1-10 teachers in the school where they work use the strategies of avoiding and complying with conflict management strategies more than the teachers who are 26-30. It was conducted to examine the conflict management strategies of preschool teachers in terms of gender, age, marital status, type of school, pre-school education institution, tenure at the school, professional seniority, managerial experience, having or not received in-service training.

Keywords


 • Akgül, G. (2011). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Duygusal Zekâ Düzeyleri İle Çatışma Yönetimi Stratejileri Arasındaki İlişki, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali Temel), İstanbul: Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Akkirman, A. D. (1998). Etkin Çatışma Yönetimi ve Müdahale Stratejileri. Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(11), 1-11.

 • Altuntaş, S. (2008). Hemşirelerin Örgütsel Güven Düzeyleri Ile Kişisel-Mesleki Özellikleri Ve Örgütselvatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ülkü Baykal), İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

 • Aslan, E. (2012). Yaratıcı Düşünme Eğitimi. (Editörler: A. Oktay ve Ö. Polat Unutkan). İlköğretim Çağına Genel Bir Bakış İçinde (s.75-100). İstanbul: Morpa.

 • Aydın, B. (2012). İlköğretim Çağ Çocuğunun Gelişim Özellikleri. (Editörler: A. Oktay ve Ö. Polat Unutkan). İlköğretim Çağına Genel Bir Bakış İçinde (s.13-26). İstanbul:Morpa.

 • Büyüköztürk, Ş.; Çakmak, E. K.; Akgün, Ö. E.; Karadeniz, Ş. ve Demirel F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 • Casiadi, S. (2017). Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin İletişim Becerileri ve Çatışma Yönetimi Konusunda Görüşleri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Prof. Dr. Hasan Arslan), Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Dereci, S. (2012). Eğitim Hayata Hazırlama Değil Hayatın Kendisidir. İstanbul: Morpa.

 • Gökçen, F. Ç. (2014). İlköğretime Hazırlık “Çocuğum Okula Başlıyor”. İstanbul: Morpa.

 • Güllüoğlu, Ö. (2013). Kayseri’de Hizmet Veren Özel İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Çatışma Faktörlerinin ve Çatışma Yönetimi Stratejilerinin Analizi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 0(36), 193-218.

 • Gümüşeli, A. İ., (1994). İzmir İli Ortaöğretim Kurumları Yöneticilerinin Çatışmayı Yönetme Biçimleri, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), (Danışman: Prof. Dr. Haydar Taymaz), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Günbayı, İ. ve Karahan, İ. (2006). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Kurum İçi Çatışmaları Yönetim Biçemleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 209-230.

 • Kabaklı Çimen, L. (2016). Erken Çocukluk Döneminde Sosyalleşme. (Editörler: Ö. Özyılmaz ve H. Kadıoğlu Ateş) Erken Çocukluk Dönemine Disiplinler Arası Bakış İçinde (s. 99-150). Almanya: Lambert.

 • Kadıoğlu-Ateş, H. ve Kadıoğlu, S. (2018). Identifying the Qualities of an Ideal Teacher in Line With the Opinions of Teacher Candidates, European Journal of Educational Research, 7(1), 103-111.

 • Kanbay Ak, G.; Yıldırım, B. ve Kadıoğlu Ateş H. (2016). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlilik Algılarının İncelenmesi (Başakşehir İlçesi Örneği). Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 0(55), 89-108.

 • Kandır, A. (2014). Soru ve Yanıtlarla Gelişimde 3-6 Yaş Çocukluk Bir Kez Yaşanır. İstanbul: Morpa.

 • Kapıcı, S., (2015). Eğitim Örgütlerinde Çatışma ve Çatışma Yönetimi Üzerine Bir Araştırma: İzmir Balçova Örneği, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Yrd. Doç. Somayyeh Radmard), İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Karip, E. (2003). Çatışma Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 • Kayhan, N. (2014). Öğretmenlerin İletişim Becerileri ile Çatışma Yönetimi Stratejileri Arasındaki İlişki Gaziantep İli Örneği, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Karakuş), Gaziantep: Zirve Üniversitesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Koçel, T. (1993). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Basım Yayım.

 • Oktay, A. (2012). İlköğretim: Önemi ve İnsan Hayatındaki Yeri. (Editörler: A. Oktay ve Ö. Polat Unutkan). İlköğretim Çağına Genel Bir Bakış İçinde (s. 123-134). İstanbul: Morpa.

 • Ova, A. (2013). Organizasyonlardaki Çatışmaların Yönetimi ve Bir Araştırma, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Prof. Dr. Akın Marşap), İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Özdemir, N. (2018). Okullarda Öğretmenlerin Yaşadığı Çatışma ve Çatışma Yönetim Stilleri. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42(2), 93-116.

 • Özgan, H. (2006). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Çatışma Yönetimi Stratejilerinin İncelenmesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), (Danışman: Prof. Dr. Tokay Gedikoğlu), Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Özmen, L. ve Aküzüm, C. (2011). Yönetici Görüşlerine Göre, Okul Mensuplarının Okullardaki Çatışma Sonuçlarına Yönelik Tavır Alışları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(16), 86-100

 • Öztay, S. (2008). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Çatışma Yönetim Stilleri (Bağcılar İlçesi Örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Prof. Dr. Canan Çetin), İstanbul: Yeditepe

 • Polat-Unutkan, Ö. (2012). İlköğretim 1. Sınıfa Başlarken: Çocuk, Öğretmen ve Anne Baba. (Editörler: A. Oktay ve Ö. Polat Unutkan). İlköğretim Çağına Genel Bir Bakış İçinde (s. 27-40). İstanbul: Morpa.

 • Rahim, M.A. (2002). Toward a Theory of Managing Organizational Conflict. The International Journal of Conflict Management, 13(3), 206-235.

 • Şirin, E. F. (2008). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yöneticilerinin Liderlik Sitilleri ve Çatışma Yönetim Stillerinin İncelenmesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), (Danışman: Prof. Dr. A. Azmi Yetim), Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Topluer, A., (2008). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İletişim Yeterlilikleri İle Örgütsel Çatışma Düzeyi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Üstüner), Malatya: İnönü

 • Türker, S. (2010). Öğretmenlerin Çatışma Yönetim Stratejileri İle Sürekli Öfke ve Öfke İfade Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erkan Yaman), Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Vatansever Bayraktar, H. ve Yılmaz, K. Ö. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Çatışma Çözme Becerileri İle Stresle Başa Çıkma Becerileri Arasındaki İlişki. TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, (Prof. Dr. Hayati Akyol Armağanı), 11(3), 2333-2354.

                                                                                                    
 • Article Statistics