OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STRATEJİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 90
Number of pages: 1-22
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma; İstanbul İli, Küçükçekmece ilçesi sınırları içerisinde bulunan okul öncesi öğretmenlerinin çatışma yönetimi stratejilerini; yaş, medeni durum, öğrenim durumu, okul türü, çalışılan okuldaki öğretmen sayısı, görev süresi, mesleki kıdem değişkenleri açısından incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın örneklemi, 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Küçükçekmece ilçesindeki 230 tane okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla “Çatışma Yönetimi Stratejileri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekte yer alan her madde de yer alan davranışın görülme sıklığını belirlemek için beşli likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. Araştırma da elde edilen veriler, SPSS for Windows istatiksel paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey testi yapılmıştır. Araştırma verilerinin analizi sonucunda; okul öncesi öğretmenlerinin çatışma yönetimi stratejileri ile öğrenim durumu ve öğretmen sayısı değişkenleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Önlisans mezunu öğretmenler lisans ve üzeri mezunu öğretmenlere göre çatışma yönetimi stratejilerinden kaçınma, uzlaşma ve uyma stratejilerini daha fazla kullanmaktadır. Çalışılan okuldaki öğretmen sayısının 1-10 arası olan öğretmenlerin 26-30 olan öğretmenlere göre çatışma yönetimi stratejilerinden kaçınma ve uyma stratejilerini daha fazla kullandıkları yönündedir. Okul öncesi öğretmenlerinin çatışma yönetimi stratejileri ile cinsiyet, yaş, medeni durum, çalışılan okul türü, okul öncesi eğitim kurumu, çalışılan okuldaki görev süresi, mesleki kıdem, yöneticilik deneyimi, hizmetiçi eğitim almış veya almamış olma değişkenleri açısından incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Keywords

Abstract

This paper; Conflict management strategies of preschool teachers in Istanbul Province, Küçükçekmece district; age, marital status, education level, school type, number of teachers in the school, tenure, professional seniority variables. The sample of this research consists of 230 preschool teachers in Küçükçekmece district of Istanbul in the 2017-2018 academic year. “Conflict Management Strategies Scale” was used to collect data in the research. A five-point Likert type scale was used to determine the frequency of the behavior in each item in the scale. The data obtained in the research were analyzed using the SPSS for Windows statistical package program. In the analysis of the data, frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey test were used. As a result of the analysis of the research data; Significant differences were found between the conflict management strategies of preschool teachers and the variables of educational status and number of teachers. Associate degree teachers use conflict management strategies avoidance, compromise and compliance more than teachers with undergraduate and higher education degrees. It is seen that the teachers who have 1-10 teachers in the school where they work use the strategies of avoiding and complying with conflict management strategies more than the teachers who are 26-30. It was conducted to examine the conflict management strategies of preschool teachers in terms of gender, age, marital status, type of school, pre-school education institution, tenure at the school, professional seniority, managerial experience, having or not received in-service training.

Keywords