FİLM YAPIM SÜRECİNDE “YAPIM ÖNCESİ AŞAMA”NIN FİLM ESTETİĞİNE ETKİLERİ

Author :  

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 89
Yayımlanma Tarihi: 2022-03-14 12:40:49.0
Language : Türkçe
Konu : Sinema
Number of pages: 185-194
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sinema filmlerinin üretimi, belirli bir yapım süreci içinde gerçekleşir. Temelde üç aşamadan oluşan film yapım sürecinin aşamaları;  yapım öncesi (pre-production) aşama,  yapım (production) aşaması ve yapım sonrası (post-production) aşama olarak sıralanabilir.  Tanımından ve teknoloji ile olan ilişkilerinden de anlaşılacağı üzere, sinema anlatımı; film hikayesinin senaryo aşamasında (çekim öncesinde) sahnelere bölünmesi (dekupage), çekim aşamasında senaryodaki ilgili sahnelerin görsel-işitsel hale getirilmesi ve çekim sonrası aşamada eldeki görsel-işitsel materyallerin kurgu vb. işlemler aracılığıyla, film hikayesine uygun biçimde yeniden birleştirilmesinden oluşur. Böylece başlangıçta bir fikir ile harekete geçilip yazılı olarak senaryoya aktarılan film hikayesi, son aşamada filmsel bir bütün haline gelip görsel-işitsel bir forma kavuşur ve seyirci karşısına çıkar. Günümüzde sinema filmi yapım sürecinde rol alan kişilerin filmsel bütüne olan etkilerini ve bu sürecin teknik ve estetik koşullarını karakterize eden bu üretim döngüsü içinde “yapım öncesi aşama”, film yapımının diğer aşamalarına olan teknik ve estetik etkileri nedeniyle giderek önem kazanmaktadır.

Bu çalışmada, film yapım sürecinde “yapım öncesi aşama”nın film yapımının diğer aşamalarına ve dolayısıyla film estetiğine olan etkileri incelenmiştir. Bu amaçla öncelikle film yapım sürecine ve bu süreçte gerçekleşen teknik, estetik işlemlere değinilmiş, ardından yapım öncesi aşamanın bu akış içindeki yeri ve etkileri ortaya konmaya çalışılmıştır. Buna göre, üretilen filmin teknik ve estetik kalitesini belirleyen en temel ve ilksel kararların alındığı çekim öncesi (pre-prodüksiyon) aşamanın film tasarımı açısından belirleyici bir işleve sahip olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

Film production has three main stages. These are pre-production, production and post production stages. In this study we have examined the effects of the “pre-production stage” on the other stages in terms of film aesthetic. As is understood from the definition and relation with technology, film narration is formed by cutting the story  into divisions of scenes during the scenario phase in the process of pre-shooting and audiovisualizing the related scenes in the process of shooting and recombining available audiovisual materials by editting processes in post production stage in accordance with the story of the film. Thus, the story of the film which was an idea in the begining is written as scenario is now presented to the audiences as an audiovisual format in the final stage. Today film pre-production is getting more and more important in the production process characterising the aesthetic and technical conditions and effects of players in the film itself.

Initially we have focussed on film production period and technical and aesthetical processes. Later on we tried to put forth the importance and influence of the pre-production in the process of film making. Thus it can be said that the pre-production stage is a determinative function in terms of film designing when basic and primeval decisions are being taken on the film for its technical and aesthetic quality.

Keywords


 • Arslantepe, M. (2012). Sinema Okuryazarlığı. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

 • Arslan, E. (2011). 2000’li Yıllar Öncesi ve Sonrasında Türk Sineması’nda Kullanılan Yapım Kaynaklarının Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(25), 1732.

 • Barnwell, J. (2011). Film Yapımının Temelleri, (Çev: G. Altıntaş). İstanbul: Literatür Yaynları.

 • Başol, Ö. (2017). Senaryo Kitabı: Senaryo Yazım Teknikleri ve Film Örnekleri. İstanbul: İthaki Yayınları.

 • Bordwell, D. ve Thompson, K. (2011). Film Sanatı: Bir Giriş, (Çev: E. Yılmaz ve E. S. Onat). Ankara: De Ki Yayınları.

 • Buckland, W. (2013). Sinemayı Anlamak, (Çev: T. Göbekçin). İstanbul: Optimist Yayınları.

 • Canikligil, İ. (2007). Dijital Video ile Sinema. İstanbul: Pusula Yayıncılık.

 • Çelikcan, P. (2014). Film Yapımı: Fikir’den Gösterim’e. (Editör: S. Yıldız). Sinema Dili: Beyazperdeyi Yaratanlar İçinde (s. 51-71). İstanbul: Su Yayınları.

 • Dmytryk, E. ve Dmytryk, J. P. (1995). Sinemada Oyunculuk, (Çev: L. Cinemre). İstanbul: Afa Yayınları.

 • Eyikan, A. (1973). Film Yapım Yönetimi Tekniği. Ankara: Ongun Kardeşler Matbaası.

 • Gül, M. E. (2019). Sinemanın Dijitalleşmesiyle Yönetmenin Kendini Görünmez Kılma Çabası: Abbas Kiarostami Örneği. Sine Filozofi Dergisi, 0(Özel Sayı), 297-313.

 • Hunt, E.; Marland, J. ve Rawle, S. (2015). Film Dili, (Çev: S. Aytaç). İstanbul: Literatür Yayınları.

 • Holdeden, T. (2019). Film Yapımı, (Çev: E. B. Alpay). İstanbul: Hayalperest Yayınevi.

 • Liman, A. S. (2009). Türk Sinemasında Çekim Sonrası Üretime Dayalı Teknik Altyapı Sorunları ve Bunun Sinema Sanatına Etkileri, (Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi), (Danışman: Prof. Alev İdrisoğlu), İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Mascelli, J. V. (2002). Sinemanın 5 Temel Ögesi, (Çev. H. Gür). Ankara: İmge Kitabevi.

 • Mercado, G. (20119. Sinemacının Gözü, (Çev: S. Taylaner). İstanbul: Hil Yayınları.

 • Monaco, J. (2005). Bir Film Nasıl Okunur, (Çev: E. Yılmaz). İstanbul: Oğlak Yayıncılık.

 • Murch, W. (2005). Göz Kırparken, (Çev: İ. Canikligil). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

 • Ormanlı, O. (2010). Tasarım ve Teknoloji Olguları Bağlamında “Avatar” Filminin Çözümlemesi. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(6), 95-109.

 • Özen, E. ve Çelenk, S. (2006). Sinema Endüstrisinin Ekonomik Yöndeşme Eğilimleri: Hollywood Örneği. İletişim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 67-96.

 • Rea, I. ve Irwing, D. (2004). Sinema ve Videoda Kısa Film, (3. Cilt), (Çev: S. Taylaner). İstanbul: Es

 • Uysal, Ö. S. (2012). Sinema Estetiğine Giriş. İstanbul: İkinci Adam Yayınları.

 • Yıldız, S. (2014). Sinematografik Anlatım. İstanbul: Su Yayınevi.

 • Zengin, F. (2018). Dijital Dönüşüm Çağında Dijital Sinemanın Avantajları ve Ortaya Çıkardığı Yeni Sorunlar. Journal of Social and Humanities Scienses Research, 5(21), 844-859.

                                                                                                    
 • Article Statistics