TUTUKLU ANNELER VE ÇOCUKLARI ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİMSEL SONUÇLAR, RİSKLER VE ZORLUKLAR

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 89
Number of pages: 65-76
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Herhangi bir sebeple yaşanabilecek ebeveyn hapsinin çocuklar ve gençler üzerinde yoğun stres yaratan bir durum olduğu bilinmektedir. Bu yoğun stresin ebeveyn hapsinin yaşandığı dönem boyunca devam ettiği bilinmekte ve bu dönemde özellikle çocuk ve bakım veren ilişkisinde yaşanan aksaklıklar sonucunda erken çocukluk döneminde bazı gelişimsel sonuçlar ve riskler söz konusu olabilmektedir. Ebeveyn hapsi sonrası yaşanabilecek barınma ve ekonomik sorunlar, sosyal olarak etiketlenme ya da bu durumu gizli tutma baskısı, en önemlisi de psikolojik olarak var olan ancak fiziksel olarak bulunmayan bir ebeveyne sahip olmanın belirsizliği bu dönemde yaşanabilecek belirli zorluklara örnektir. Bu derleme çalışma, anneleri cezaevinde olan erken çocukluk dönemindeki çocukların çevresel yoksunluklarına, gelişimsel sonuçlara ve risklere ilişkin genel bir çerçeve sunmanın yanı sıra Türkiye’de ve Dünya’da ebeveyn hapsinin, anneden zorunlu olarak ayrı kalmanın erken çocukluk dönemindeki olası bazı etkilerinin tartışılması üzerine yapılandırılmıştır. Çalışma kapsamında konu ile ilgili yapılmış bazı araştırma makaleleri, derleme makaleler ve tez çalışmaları incelenmiş, bu doğrultuda alanda konu ile ilgili sunulan görüşlere yer verilmeye çalışılmıştır. Ulaşılan çalışmalar sonucunda, tutuklu anneler ile çocuklara dair çıktılar, bağlanma kuramı, çevresel yoksunluk ve koruyucu faktörlerin neler olabileceği ana başlıkları üzerinden değerlendirilerek sunulmuş ve gelecekteki araştırmalar için bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

It is known that parental confinement, which can be experienced for any reason, is a situation that creates intense stress on children and young people. This intense stress continues throughout the period of parental confinement, and there are some developmental consequences and risks in early childhood, especially as a result of the disruptions experienced in the relationship between the child and the caregiver. Housing and economic problems that can be experienced after parental confinement, social labeling or pressure to keep this situation secret, and most importantly, the uncertainty of having a parent who is psychologically present but physically absent are examples of certain difficulties that can be experienced during this period. This review study is structured to present a general framework regarding the environmental deprivation, developmental outcomes and risks of early childhood children whose mothers are in prison, as well as to discuss some possible effects of parental confinement and forced separation from their mothers in early childhood in Turkey and in the world. Within the scope of the study, some research articles, compilation articles and thesis studies on the subject were examined, and in this direction, the opinions presented on the subject in the field were tried to be included. As a result of the studies reached, the outputs of imprisoned mothers and children were presented by evaluating the main headings of attachment theory, environmental deprivation and protective factors, and some suggestions were made for future research.

Keywords