KAMUSAL ALANLARDA SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN KAVRAMSAL İNCELEMESİ: PARAMETRELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 93
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-09 09:40:27.0
Language : Türkçe
Konu : Mimarlık
Number of pages: 257-275
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sürdürülebilirliğin bir alt boyutu olarak tanımlanan sosyal sürdürülebilirlik, toplumun refah ve iyilik halini tanımlama ve anlamlandırmada önemli bir araç haline gelmiştir. Son yıllarda çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğin yanında önemli bir araştırma konusu olan sosyal sürdürülebilirlik, uluslararası girişimler ile bilimsel araştırmaların konusu olmaya başlamıştır. Ancak bu araştırmalar, sosyal sürdürülebilirliğin yer temelli (toplumun içinde yaşadığı koşullara bağlı) bağlamı nedeniyle pek çok farklı modelin oluşturulması ile sonuçlanmıştır. Bu modeller, farklı koşullarda farklı toplumlar için tasarlandığından dolayı genellenebilir özellikten yoksun kalmış, görüş ayrılıkları oluşmuştur. Bu çalışmanın amacı, sosyal sürdürülebilirlik için kuramsal bir altyapı ile dağınık halde bulunan parametreleri bir araya toplamaktır. Çalışmanın kuramsal çerçevesi sosyal sürdürülebilirliğin birey üzerindeki yansımalarını temsil eden ve günlük deneyimlerin önemli bir parçasını oluşturan kamusal alanlar ile sınırlandırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda literatürde yer alan çalışmalar incelenerek meta analiz yapılmış, kuramsal içerikler ve parametreler bir araya getirilerek sentezlenmiştir. Sonuçta, 211 kriter elde edilmiş, içeriklerine göre gruplandırılarak 14 ana parametreye indirgenmiştir. Bu parametreler sosyal sürdürülebilirlik araştırmalarına üç yönlü katkı sağlamaktadır. (1) Bu alanda yapılması planlanan çok yönlü bilimsel çalışmalar için altlık oluşturmaktadır. (2) Yerel yönetimlerin yeni politik ve katılımcı planlama süreçlerinde paydaşları sürece dahil etme ve kullanıcı odaklı tasarımların gerçekleştirilmesi için kriterler sunmaktadır. (3) Sosyal sürdürülebilirliğin çok yönlü yapısı hakkında bilgi vermektedir.

Keywords

Abstract

Social sustainability, which is a sub-dimension of sustainability, has become an important tool in characterization and explanation of the welfare and well-being of the society. In recent years, social sustainability, which is an important research topic besides environmental and economic sustainability, has started to be the subject of international initiatives and scientific research. However, these studies have resulted in composing of many different models due to the place-based context (depending on the conditions in which the society lives) of social sustainability. Since these models were designed for different societies in different conditions, they lacked generalizability and differences of opinion emerged. The aim of this study is to gather a theoretical background and scattered parameters for social sustainability. The theoretical framework of the study is limited to public spaces, which represent the reflections of social sustainability on the individual and form an important part of daily experiences. For this purpose, meta-analysis was made by examining the studies in the literature, and the theoretical contents and parameters were synthesized by bringing them together. As a result, 211 criteria were obtained and grouped according to their content and reduced to 14 main parameters. These parameters contribute to social sustainability research in three ways. (1) It forms a basis for interdisciplinary scientific studies planned in this field. (2) It provides criteria for involving stakeholders in the new political and participatory planning processes of local governments and for realizing user-oriented designs. (3) It gives information about the multifaceted structure of social sustainability.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics