YEŞİL YIKAMANIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEMELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Author :  

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 89
Yayımlanma Tarihi: 2022-04-13 10:11:52.0
Language : Türkçe
Konu : Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları
Number of pages: 171-184
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1970’li yıllardan itibaren doğal kaynakların akılcı kullanımına dikkat çeken ve kalkınma ve çevre arasındaki etkileşime odaklanan sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma kavramlarının son dönemlerde şirketlerin stratejilerine, vizyonlarına ve misyonlarına entegre edildiği görülmüştür. İş dünyası bir yandan ekonomik büyüme hedeflerini sürdürülebilirlik üzerine inşa etmiş, diğer yandan da çevre koruma bilincinin kamuoyunda artmasıyla yeşil ve çevre dostu pazarlama uygulamalarına ağırlık vermiştir. Bununla birlikte şirketlerin maliyetten kaçınmak için çevre dostu üretim yapması yerine yanlış, yanıltıcı, aldatıcı veya hileli içerik ve reklamlarla bu durumu manipüle etmesi yeşil yıkama kavramını gündeme getirmiştir. Söylemlerinde sürdürülebilirliği benimsediğini söyleyen şirketler uygulamalarında aksi yönde hareket ederek yeşil yıkama uygulamalarına başvurmaktadır. Özellikle son yıllarda hukuki düzenlemelerin esnek ve belirsiz olması nedeniyle şirketlerin daha kolaylıkla ve sıklıkla yeşil yıkama yaptığı görülmektedir. Genellikle şirketlerin ve bazen de kamu kurumlarının başvurdukları yeşil yıkama uygulamaları sürdürülebilirliğin bütün boyutları üzerinde olumsuz etkiye neden olmaktadır. Çalışmanın amacı bu bağlamda yeşil yıkama uygulamalarının olası etkilerini sürdürülebilirliğin üç sacayağı olan çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik üzerinden ayrı ayrı değerlendirerek ve bunu örnekler üzerinde somutlaştırarak ortaya koymaktır. Çalışmanın sonucunda yeşil yıkamanın sürdürülebilirliğin tüm boyutlarına olumsuz etkilerinin olduğu öngörülmüş ve tüketiciler, sivil toplum kuruluşları, medya, çevreci kuruluşların kendi çabaları ve bağlayıcı kamu politikaları ve hukuki düzenlemelerle yeşil yıkamanın önüne geçilebileceği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

It has been seen that the concepts of sustainability and sustainable development, which draw attention to the rational use of natural resources and focus on the interaction between development and the environment, have been integrated into the strategies, visions and missions of companies since the 1970s. On the one hand, the business world has built its economic growth targets on sustainability, on the other hand, it has focused on green and environmentally friendly marketing practices with the increase in environmental protection awareness in the public. However, instead of making environmentally friendly production to avoid cost, companies' manipulation of this situation with false, misleading, deceptive or fraudulent content and advertisements has brought the concept of greenwashing to the agenda. Companies say that they adopt sustainability in their discourses act in the opposite direction and resort to green washing practices. Especially in recent years, due to the flexible and uncertain legal regulations, it is seen that companies do greenwashing more easily and frequently. Green washing practices, which are generally applied by companies and sometimes public institutions, cause negative effects on all dimensions of sustainability. In this context, the aim of the study is to reveal the possible effects of green washing practices by evaluating separately the three pillars of sustainability, environmental, economic and social sustainability, and embodying this on examples. As a result of the study, it has been predicted that greenwashing has negative effects on all dimensions of sustainability and it has been concluded that consumers, non-governmental organizations, media, environmental organizations can prevent greenwashing with their own efforts and binding public policies and legal regulations.

Keywords


 • Acaroğlu, L. (2019). What is Greenwashing? How to Spot it and Stop it? https://medium.com/disruptive- design/what-is-greenwashing-how-to-spot-it-and-stop-it-c44f3d130d5 adresinden 12.01.2022 tarihinde erişildi.

 • BBC, (2019). McDonals’s Paper Straws Cannot Be Recycled. https://www.bbc.com/news/business-49234054 adresinden 03.02.2022 tarihinde erişildi.

 • Bowen, F. (2014). After Greenwashing: Symbolic Corporate Environmentalism and Society. Cambridge/England: Cambridge University Press.

 • Cherry, M. A. ve Sneirson, J. F. (2012). Chevron, Greenwashing and the Myth of Green Oil Companies. Washington and Lee Journal of Energy, Climate and the Environment, 3(1), 133-154.

 • Cızelj, B. (2021). Greenwashing Undermines Sustainable Economy: We Need to Move Forwards Circular Economy. Economy&Politics. https://wsimag.com/economy-and-politics/65096-greenwashingundermines-sustainable-economy adresinden 10.01.2022 tarihinde erişildi.

 • ClientEarth, (2021). Revealed: 9 Examples of Fossil Fuel Company Greenwashing. https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/news/revealed-9-examples-of-fossil-fuel-companygreenwashing/ adresinden 03.01.2022 tarihinde erişildi.

 • Dahl, R. (2010). GreenWashing: Do You Know What You’re Buying? Environmental Health Perspectives, 118(6), 246-252.

 • Delmas, M. A. ve Burbano, V. C. (2011). The Drivers of Greenwashing. California Managament Review, 54(1), 64-87.

 • Du, X. (2015). How the Market Valuees Greenwashing? Evidence from China. J Bus Ethics, 0(128), 547-574.

 • Erdoğan Tarakçı, İ. ve Göktaş, B. (2019). Pazarlamanın Yeni Rengi: Yeşil Aklama. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(3), 1095-1113.

 • Ertürk, H. (2018). Çevre Politikası. Bursa: Ekin Yayınevi.

 • Greenpeace (2021). We’re living in a Golden Age of Greenwashing, From ‘Carbon Neutral’ Flights to ‘Net Zero’ Bacon, Dishonest green PR is on the Rise. https://www.greenpeace.org.uk/news/golden-age-ofgreenwash/ adresinden 09.12.2021 tarihinde erişildi.

 • Hicks, R. (2021). 11 Brands Called Out for Greenwashing in 2021. Eco-Business. https://www.eco- business.com/news/11-brands-called-out-for-greenwashing-in-2021/ adresinden 06.12.2021 tarihinde erişildi.

 • Horiuchi, R.; Schuchard, R.; Shea, L. ve Townsend, S. (2009). Understanding and Preventing Greenwashing: A Business Guide. BSR&Futerra.

 • Johnsson, F.; Karlsson, I.; Rootzen, J.; Ahlback, A. ve Gustavssin, M. (2020). The Framing of a Sustainable Development Goals Assessment in Decarbonizing the Construction Industry-Avoiding “Greenwashing”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 0(131), 1-13.

 • Jong, M.D.T.; Huluba, G. ve Beldad, A. D. (2019). Different Shades of Greenwashing: Consumers’ Reactions to Environmental Lies, Half-Lies and Organizations Taking Credit for Following Legal Obligations. Journal of Business and Technical Communication, 0(34), 1-39.

 • Lashitew, A. A. (2021). Corporate Uptake of the Sustainable Development Goals: Mere Greenwashing or an Advent of Institutional Change? Journal of International Business Policy, 0(4), 184-200.

 • Leblebici Koçer, L. ve Delice, T. (2017). Yeşile Boyama ve Yeşil Güven Arasındaki İlişkide Algılanan Tüketici Şüpheciliğinin Aracılık Rolü. Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 0(50), 1-25.

 • Morelli, J. (2011) Environmental Sustainability: A Definition for Environmental Professionals. Journal of Environmental Sustainability, 1(1), 1-9.

 • Netto, S.V.F.; Sobral, M.F.F. ve Ribeiro, A.B.R. (2020). Concepts and Forms of Greenwashing: A Systematic Reviev. Environmental Sciences Europe, 32(19), 1-12.

 • Özdemir, E. K.; Topsümer, F. ve Göztaş, A. (2017). Yeşil Aklama Kampanyaları ve Medya Gündemine Yansımaları: Volkswagen Emisyon Krizinin Amerikan Basınında Sunumu. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2(2), 357-370.

 • Pimonenko, T.; Bilan, Y.; Horak, J.; Starchenko, L. ve Gajda, W. (2020). Green Brand of Companies and Greenwashing under Sustainable Development Goals. Sustainability, 12(1679), 1-15.

 • Rankin, F. (2020). New BP CEO Ends “Greenwashing” Ad Campaign, DeSmog. https://www.desmog.com/2020/02/14/new-bp-ceo-ends-greenwashing-ad-campaign/ adresinden 06.01.2021 tarihinde erişildi.

 • Shahrin, R.; Ouoquab, F.; Jamil, R.; Mahadi, N.; Mohammad, J.; Salam, Z. ve Hussin, N. (2017). Green “Eco- Label” or “Greenwashing”? Building Awareness About Environmental Claims of Marketers. Advanced Science Letters, 23(4), 3205-3208.

 • TerraChoice (2010). The Sins of Greenwashing: Home and Family Edition. http://faculty.wwu.edu/dunnc3/rprnts.TheSinsofGreenwashing2010.pdf adresinden 18.11.2021

 • UNDESA (2020). How can Investors Move from Greenwashing to SDG-Enabling? Policy Brief 77. https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-77-how-caninvestors-move-from-greenwashing-to-sdg-enabling/ adresinden 03.01.2022 tarihinde erişildi.

 • Yıldız, E. ve Kırmızıbiber, A. (2019). Yeşil Aklamanın Yeşil Marka Değeri Üzerindeki Etkileri: Otomobil Markaları Üzerine Bir Uygulama. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 7(2), 566584.

                                                                                                    
 • Article Statistics