SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARTIŞMALI KONULAR VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 89
Number of pages: 1-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZET

 Tartışmalı konular, toplumda net bir sonuca varılamayan,, toplumu ikiye bölen, görüş ayrılıklarına neden olan meseleler olarak adlandırılır. Hayatın her alanında tartışmalı konularla karşılaşılabilir. Birçok alanı ilgilendiren bu konular toplumu da etkilemektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının tartışmalı konulara yönelik görüşleri önemlidir. Araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tartışmalı konuların öğretimine yönelik görüşlerini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji (olgu bilim) deseni kullanılmıştır.  Araştırmanın çalışma grubunu 4. sınıf düzeyinde öğrenim gören 38 öğretmen adayından oluşmaktadır. Öğretmen adayları ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmanın analizi, betimsel analiz tekniği ile yapılmıştır. Öğretmen adaylarının görüşlerine bağlı olarak uygun kategoriler oluşturulmuştur. Aynı işlemler 2 alan uzmanı tarafından da gerçekleştirilmiştir. Araştırmacıların oluşturdukları kategoriler karşılaştırılmış ve uzlaşma yüzdeleri hesaplanmıştır. Uzlaşma yüzdesi toplam olarak 90.8 bulunmuştur. Görüşler tablo haline getirilerek sunulmuştur. Tabloların altına doğrudan alıntılar verilerek, araştırmalarla tartışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adayları tarafından tartışmalı konular kavramı; en fazla göreceli konular olarak tanımlanmakla birlikte; tartışmalı konuların görüş çeşitliliği olması özelliğini taşıdığı ve becerileri kazandırma açısından önemli olduğu belirtilmiştir. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına göre, en çok tartışmalı olarak görülen konu ekonomidir. Tartışmalı konuların öğretimi sırasında, kurallı ve tarafsız tartışma yönetimine dikkat edilmesi gerekmektedir. Tartışmalı konuların öğretiminde en fazla, tartışma kültürü (adabı) oluşmaması sorun olarak görülmüştür. Öğretmen adaylarının ifadeleri incelendiğinde, tartışmalı konuların öğretiminde yaşanan sorunlara yönelik çözüm olarak en fazla, “demokratik ortam oluşturma” görüşü olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

Issues that cannot reach a clear conclusion in the society, divide the society into two and cause differences of opinion which are called controversial issues. Controversial issues can be encountered in all areas of life like political, religious, social and etc. These issues, which are related to many areas, also affect the society. For this reason, opinions of teacher candidates on controversial issues are important. The aim of the study is to examine the opinions of social studies teacher candidates about teaching controversial subjects. The phenomenology (fenemonoji) pattern, which is one of the qualitative research methods, was used in the study. The study group of the research; It consists of 38 teacher candidates studying at the 4th grade level. Teacher candidates were determined by criterion sampling method.The data were collected with a semi-structured interview form from 4th grade teacher candidates.    The analysis of the research was done with the descriptive analysis technique. Appropriate categories were created depending on the opinions of the teacher candidates. The same procedures were carried out by two field experts. The categories created by the researchers were compared and the percentages of agreement were calculated.The agreement percentage was found to be 90.80 in total. Opinions are presented in table form. Direct quotations are given under the tables and they are discussed with researches. According to the results of the research, the concept of  controversial issues by social studies teacher candidates; Although most often defined as relative issues, controversial issues; It was stated that it has the characteristic of having diversity of opinion and it is important in terms of gaining skills. According to social studies teacher candidates, the most controversial subject is economics.During the teaching of controversial topics, it is necessary to pay attention to the issue of regular and impartial discussion management. The lack of discussion culture (etiquette) in the teaching of controversial issues was seen as a problem. When the statements of the pre-service teachers are examined, it is seen that "creating a democratic environment" is the most common solution to the problems experienced in teaching controversial subjects.

Keywords