ÜNİVERSİTE MEMNUNİYETİ VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 89
Yayımlanma Tarihi: 2022-03-18 00:00:43.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 21-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin okul memnuniyetleri ile yaşam doyum düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. Okul memnuniyeti öğrencilerin okulları için yapmış oldukları genel bir değerlendirmeyi ifade ederken, aynı zamanda üniversitelerinden ne derece memnun olduklarını göstermektedir. Öğrencilerin üniversitelerinden memnuniyetlerinde üniversite binası, teknolojik imkanlar, fiziki durum, akademisyen davranışları, yurt ve yemekhane olanakları gibi birçok faktör etkili olmaktadır. Yaşam doyumu ise bireyin bütün yaşamından hangi derecede memnun olduğunu olumlu veya olumsuz değerlendirmesidir. Diğer bir deyişle bireyin ulaşmak istedikleri ile elde ettikleri arasındaki farkı ifade etmektedir. Çalışmanın katılımcıları 176 üniversite öğrencisinden oluşmuştur. Çalışma nicel yaklaşım kapsamında ilişkisel tarama yöntemine dayalı olarak yürütülmüştür. Betimsel bir özellik taşıyan araştırmada öğrencilerin üniversite memnuniyetleri ile yaşam doyumları betimlenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin üniversitelerinden memnun oldukları, buna karşım yaşamlarını orta düzeyde memnun olarak değerlendirdikleri görülmüştür. Okul memnuniyeti ve yaşam doyumu arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki söz konusudur. Diğer bir deyişle, öğrencilerin yaşam doyumları arttıkça üniversite memnuniyetlerinde de artış olmaktadır. Araştırmada ulaşılan diğer bir sonuç yaşam doyumunun okul memnuniyetinin önemli bir yordayıcısı olduğu yönündedir. Ayrıca öğrencilerin okul memnuniyetlerinin yaş değişkenine göre istatistiki açıdan anlamlı olarak farklılaştığı, sınıf ve cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı belirlenmiştir. Yaşam doyumunun ise, yaş, sınıf ve cinsiyet değişkenine göre ise istatistiki açıdan farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to investigate the school satisfaction and life satisfaction levels of university students. While school satisfaction expresses a general evaluation of students for their school, it also shows how satisfied they are with their university. Many factors such as university building, technological facilities, physical condition, academician behavior, dormitory and cafeteria facilities affect students' satisfaction with their university. Life satisfaction, on the other hand, is the positive or negative evaluation of the degree to which an individual is satisfied with his or her whole life. In other words, it expresses the difference between what an individual wants to achieve and what he has achieved. The participants of the study consisted of 176 university students. The study was carried out based on the relational screening method within the scope of the quantitative approach. In this descriptive study, students' university satisfaction and life satisfaction were described. As a result of the research, it was seen that the students were satisfied with their university, but they evaluated their lives as moderately satisfied. There is a highly positive and significant relationship between school satisfaction and life satisfaction. In other words, as students' life satisfaction increases, their university satisfaction also increases. Another result of the research is that life satisfaction is an important predictor of school satisfaction. In addition, it was determined that the school satisfaction of the students differed statistically significantly according to the age variable, and there was no significant difference according to the class and gender variable. It was concluded that life satisfaction did not differ statistically according to age, class and gender.

Keywords


 • Akarsu, B. (2015). Hipotezlerin, Değişkenlerin ve Örneklemin Belirlenmesi. (Ed. M. Metin). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (2. Baskı) İçinde (s. 21-43). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

 • Avşaroğlu, S.; Deniz, M. E. ve Kahraman, A. (2005). Teknik Öğretmenlerde Yaşam Doyumu İş Doyumu ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. S.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 115-129.

 • Benbenishty, R. ve Astor, R. A. (2005). School Violence in Context: Culture, Neighborhood, Family, School, and Gender. Birleşik Krallık: Oxford University Press.

 • Bilton, T.; Bonnentt, K.; Pin, J. L.; T. Skinner, D. S. ve Wesbter, A. (2002). Introductory Sociology, (4th Ed.). Palgrave Macmillan Publisher.

 • Chow, H. P. H. (2005). Life Satisfaction Among University Students in a Canadian Prairi City:A Multivariate Analysis. Social Indicators Research, 70(1), 139-150.

 • Cohen, J. (1968). Multiple Regression As A General Dataanalytic System. Psychological Bulletin, 70(1), 426-443.

 • Dağlı, A. ve Baysal, N. (2016). Yaşam Doyumu Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59), 1250-1262.

 • Diener, E.; Emmons, R. A.; Larsen, R. J. ve Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life Sccale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71-75.

 • Eccles, J. S.; Lord, S. E. ve Roeser, R. W. (1996). Round Holes, Square Pegs, Rocky Roads, and Sore Feet: The Impact of Stage-Environment Fit on Young Adolescents’ Experiences in Schools. Adolescence: Opportunities and Challenges. Rochester, University of Rochester Press, 99(1), 47–92.

 • Eccles, J. S. (2004). Schools, Academic Motivation, and Stage-Environment Fit. Handbook of Adolescent Psychology, 2(1), 125–153.

 • Goldbeck, L.; Schmitz, T. G.; Besier, T.; Herschbach, P. ve Henrich, G. (2007). Life Satisfaction Decreases During Adolescence. Quality of Life Research, 16(6), 969–979.

 • Gül, Y. E. ve Alimbekov, A. (2020). Öğretmen Adaylarının Hoşgörü ve Yaşam Doyum Düzeylerinin İncelenmesi. Turkish Studies - Educational Sciences, 15(2), 831-849.

 • Gündoğar, D.; Gül, S. S.; Uskun, E. ve Demirci, S. (2007). Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordayan Etkenlerin İncelenmesi. Klinik Psikiyatri, 10(1), 14-27.

 • Huebner, E. S. ve K. J. Hills (2013). Assessment of Subjective Well-Being in Children and Adolescents. (Eds. D. H. Saklofske, C. R. Reynolds ve V. Schwean). The Oxford Handbook of Child Psychological Assessment İçinde (s. 0-0). Birleşik Krallık: Oxford University Press.

 • Huebner, E. S., Suldo, S. M., Smith, L. C. and McKnight, C. G. (2004). Life Satisfaction in Children and Youth: Empirical Foundations and Implications for School Psychologists. Psychology in the Schools, 41(1), 81– 93.

 • Kayadibi, F. (2012). Eğitim Kalitesine Etki Eden Faktörler ve Kaliteli Eğitimin Üretime Katkısı. Journal of Istanbul University Faculty of Theology, 3(1), 71-94.

 • Kıvılcım, P. (2014). Öğretmenlerde İş Doyumu, Özyeterlik İnancı ve Yaşam Doyumu İlişkisinin Karşılaştırılması, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Doç. Dr. Turhan Toros), Mersin: Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Korkmaz, M.; Germir, H. N.; Yücel, A. S. ve Gürkan, A. (2015). Yaşam Memnuniyeti Üzerinde Etkili Olan Sosyodemografik Bileşenler Üzerine Bir Analiz. Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 3(2), 78-111.

 • Longman Dictionary of Contemporary English (1981). Satisfaction. Low-Priced Edition.

 • Lyubomirsky, S.; King, L. ve Diener, E. (2005). The Benefits of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead to Success? Psychological Bulletin, 131(1), 803–855.

 • MacDonald, J. M;, Piquero, A. R.; Valois, R. F. ve Zullig, K. J. (2005). The Relationship Between Life Satisfaction, Risk-Taking Behaviors, and Youth Violence. Journal of Interpersonal Violence, 20(11), 1495–1518.

 • OECD Report (2017). Pisa 2015 Results and Student’s Well-Being. https://www.oecd-ilibrary.org/ adresinden 17.01.2022 tarihinde erişildi.

 • Oxford Advanced Learner’s Dictionary. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ adresinden 09.01.2022 tarihinde erişildi.

 • Özer, M. ve Karabulut, O. O. (2003). Yaşlılarda Yas am Doyumu. Geriatri, 6(2), 72-74.

 • Jaber, F. G. ve Robert J. L. (1983). Rethin King life Satisfaction. Human Organization, 42(1), 30- 38.

 • Proctor, C. L.; Linley, P. A. ve Maltby, J. (2009). Youth Life Satisfaction: A Review of The Literature. Journal of Happiness Studies, 10(5), 583–630.

 • Rai, A. K. (2013). Customer Relationship Management: Concept and Cases. PHI Learning Private Limited.

 • Rowan, B.; Chiang, F-S. ve Miller, R. J. (1997). Using Research on Employees’ Performance to Study The Effects of Teachers on Students' Achievement. Sociology of Education, 70(1), 256-284.

 • State, M. T. ve Kern, L. (2017). Life Satisfaction Among High School Students With Social, Emotional, and Behavioral Problems. Journal of Positive Behavior Interventions, 19(4), 205–215.

 • Suldo, S. M.; Shaffer, E. J. ve Riley, K. N. (2008). A Social-Cognitive-Behavioral Model of Academic Predictors of Adolescents’ Life Satisfaction. School Psychology Quarterly, 23(1), 56–69.

 • Şahin, Ç. (2011). Perceptions of Prospective Teachers About Tolerance Education. Educational Research and Reviews, 6(1), 77-86.

 • Şahin, İ.; Kaya, S. ve Kablan, Z. (2017). Okul Memnuniyeti İle Akademik Başarı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Turkish Studies, 12(18), 577-590.

 • Sirgy, M. J. (2012). The Psychology of Quality of Life: Hedonic Well-Being, Life Satisfaction and Eudaimonia, (2th ed.). Springer: Social Indicator Research Series 50.

 • Turner, I.; Reynolds, K. J.; Lee, E.; Subasic, E. ve Bromhead, D. (2014). Well-Being, School Climate, and the Social Identity Process: A Latent Growth Model Study of Bullying Perpetration and Peer Victimization. School Psychology Quarterly, 29(3), 320–335.

 • Uca, M. A. (2015). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Hos görü Değerine Sahip Olma Düzeyleri Arasındaki İlişki, (Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Prof. Dr. Halil Işık),Van: Yu zu ncu Yıl U niversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Valois, R. F.; Zullig, K. J.; Huebner, E. S. ve Drane, J. W. (2001). Relationship Between Life Satisfaction and Violent Behaviors Among Adolescents. American Journal of Health Behavior, 25(4), 353–366.

 • Varela, J.; Zimmerman, M.; Ryan, A.; Stoddard, S.; Heinze, J. ve Alfaro, J. (2016). Life Satisfaction, School Satisfaction, and School Violence: a Mediation Analysis for Chilean Adolescent Victims and Perpetrators. Child Indicators Research, 0(11), 487-505.

 • Zaid, A. Z. (2015). Correlation and Regression Analysis Textbook. Ankara: Organisation of Islamic Cooperation SESRIC.

                                                                                                    
 • Article Statistics