ÜNİVERSİTE MEMNUNİYETİ VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 89
Number of pages: 21-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin okul memnuniyetleri ile yaşam doyum düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. Okul memnuniyeti öğrencilerin okulları için yapmış oldukları genel bir değerlendirmeyi ifade ederken, aynı zamanda üniversitelerinden ne derece memnun olduklarını göstermektedir. Öğrencilerin üniversitelerinden memnuniyetlerinde üniversite binası, teknolojik imkanlar, fiziki durum, akademisyen davranışları, yurt ve yemekhane olanakları gibi birçok faktör etkili olmaktadır. Yaşam doyumu ise bireyin bütün yaşamından hangi derecede memnun olduğunu olumlu veya olumsuz değerlendirmesidir. Diğer bir deyişle bireyin ulaşmak istedikleri ile elde ettikleri arasındaki farkı ifade etmektedir. Çalışmanın katılımcıları 176 üniversite öğrencisinden oluşmuştur. Çalışma nicel yaklaşım kapsamında ilişkisel tarama yöntemine dayalı olarak yürütülmüştür. Betimsel bir özellik taşıyan araştırmada öğrencilerin üniversite memnuniyetleri ile yaşam doyumları betimlenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin üniversitelerinden memnun oldukları, buna karşım yaşamlarını orta düzeyde memnun olarak değerlendirdikleri görülmüştür. Okul memnuniyeti ve yaşam doyumu arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki söz konusudur. Diğer bir deyişle, öğrencilerin yaşam doyumları arttıkça üniversite memnuniyetlerinde de artış olmaktadır. Araştırmada ulaşılan diğer bir sonuç yaşam doyumunun okul memnuniyetinin önemli bir yordayıcısı olduğu yönündedir. Ayrıca öğrencilerin okul memnuniyetlerinin yaş değişkenine göre istatistiki açıdan anlamlı olarak farklılaştığı, sınıf ve cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı belirlenmiştir. Yaşam doyumunun ise, yaş, sınıf ve cinsiyet değişkenine göre ise istatistiki açıdan farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to investigate the school satisfaction and life satisfaction levels of university students. While school satisfaction expresses a general evaluation of students for their school, it also shows how satisfied they are with their university. Many factors such as university building, technological facilities, physical condition, academician behavior, dormitory and cafeteria facilities affect students' satisfaction with their university. Life satisfaction, on the other hand, is the positive or negative evaluation of the degree to which an individual is satisfied with his or her whole life. In other words, it expresses the difference between what an individual wants to achieve and what he has achieved. The participants of the study consisted of 176 university students. The study was carried out based on the relational screening method within the scope of the quantitative approach. In this descriptive study, students' university satisfaction and life satisfaction were described. As a result of the research, it was seen that the students were satisfied with their university, but they evaluated their lives as moderately satisfied. There is a highly positive and significant relationship between school satisfaction and life satisfaction. In other words, as students' life satisfaction increases, their university satisfaction also increases. Another result of the research is that life satisfaction is an important predictor of school satisfaction. In addition, it was determined that the school satisfaction of the students differed statistically significantly according to the age variable, and there was no significant difference according to the class and gender variable. It was concluded that life satisfaction did not differ statistically according to age, class and gender.

Keywords