SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 21. YÜZYIL ÖĞRENME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 89
Number of pages: 77-88
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

21. yüzyılda küresel anlamda yaşanan gelişim ve değişimler başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere birçok alanı etkilemiştir. Bu gelişmeler neticesinde toplumların yaşam tarzları ve ihtiyaçlarında farklılaşmalar yaşanmıştır. Bireylerin bu farklılıklara uyum sağlayabilmesi ve çağın gereksinimlerini karşılayabilmesi için eğitim sistemlerinde de önemli değişikliklere gidilmiştir. Bu değişikliklerin başında eğitim programlarının güncellenmesi ve 21. yüzyılın hem öğreteni hem de öğreneni konumunda olan öğretmenlerin sahip olması gereken becerilerin neler olduğu gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin yaşadığımız çağın gerektirdiği 21. yüzyıl öğrenme becerilerini kullanım düzeylerini tespit etmek ve bu becerileri kullanım düzeylerini cinsiyet, mezuniyet durumu ve mesleki tercih değişkenleri açısından incelemektir. Araştırmada nicel araştırma yaklaşımında ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada basit tesadüfi örneklem yöntemi kullanılmış ve 269 sınıf öğretmenine araştırma ölçeği uygulanmıştır. Toplanan veriler SPSS 22.0 programında analiz edilmiştir. Araştırma verileri normal dağılım göstermediğinden iki kategorili değişkenler için Mann-Whitney U, üç ve daha fazla kategorideki değişkenler için Kruskal-Wallis testleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl öğrenme becerilerini kullanımlarının iyi düzeyde olduğu anlaşılmıştır. 21. yüzyıl öğrenme becerilerinin alt boyutları arasından en yüksek kullanım düzeyinin “bilişsel becerilere” ait olduğu görülmüştür. Ayrıca 21. yüzyıl öğrenme becerileri alt boyutlarında cinsiyet ve mezuniyet durumuna göre farklılaşma görülmezken mesleki tercihe göre; bilişsel, işbirliği ve esneklik ile yenilikçilik becerilerinde anlamlı farklılaşma olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Global developments and changes in the 21st century have affected many areas, especially information and communication technologies. As a result of these developments, there have been differences in the lifestyles and needs of societies. In order for individuals to adapt to these differences and meet the needs of the age, important changes have been made in education systems. At the first of these changes are the updating of education programs and the skills that teachers, who are both teachers and learners of the 21st century, should have. The aim of this study is to determine the level of use of 21st century learning skills required by the age we live in and to examine the level of use of these skills in terms of gender, graduation status and professional preference variables. In the study, the relational screening model was used in the quantitative research approach. Simple random sampling method was used in the research and the research scale was applied to 269 primary school teachers. The collected data were analyzed in the SPSS 22.0 program. Since the research data did not show a normal distribution, Mann-Whitney U tests were used for two-category variables and Kruskal-Wallis tests were used for three or more categories. As a result of the study, it was understood that the classroom teachers' use of 21st century learning skills was at a good level. It was seen that the highest level of use among the sub-dimensions of 21st century learning skills belonged to "cognitive skills". In addition, while there is no difference in 21st century learning skills sub-dimensions according to gender and graduation status, according to vocational preference; It was observed that there was a significant difference in cognitive, cooperation and flexibility, and innovativeness skills.

Keywords