TÜRKİYE’DE DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNİN MALİ SOSYOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 89
Number of pages: 509-526
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de 1950 yılı genel seçimleri, “Beyaz İhtilal” olarak adlandırılmaktadır. Bu kavramın kullanılma sebebi, Türkiye’de tek partili dönemin demokratik bir seçimle sonlanması ve henüz kuruluş aşamasındaki genç bir partinin iktidarı devralmasıdır. Demokrat Parti’nin, Türkiye’de tek partili rejimin biraz da baskı unsuru ile uygulamaya çalıştığı politikaları köklü bir şekilde değiştirdiği söylenebilir. İlk dönemdeki dışa kapalı, korumacı ve tarafsız devlet anlayışı yerine; özellikle Amerika ve Batı Bloku çevresinde yeni bir “cephe bulma arayışı” ile sürdürülen bu dönemde, Türkiye’nin tercihi NATO’dan yana olmuştur. Böyle bir dönemde ekonomik, siyasi ve toplumsal anlamda yaşanan tüm gelişmeler, dönemin iktidar partisinin tercihleri doğrultusunda önemli değişimler geçirmiştir. Bu bakımdan Türkiye’de 1950’li yıllar hem ekonomik hem de siyasal ve sosyal alanda önemli bir kilometre taşı olarak görülen özel bir dönemdir. Türkiye’de 1950’li yılların, ekonomik, siyasi ve toplumsal boyutu üzerine yoğunlaşan bu araştırmada hem ilgili yılları hem de yakın tarihi ilgilendiren önemli örnekler üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada mali sosyolojik ve toplumsal boyutta: “Amerikan yardımlarının sosyo ekonomik analizi ve tarım sektörünün dönüşümü”, “Kore Savaşı ve NATO üyeliği: Türklerin Batı Dünyasına girişi”, “popülizmin Türk siyasi ve ekonomi tarihine girişi”, “göç, kentleşme ve imar faaliyetleri üzerine: gecekondunun yükselişi ve İstanbul imarı tartışmaları”, “Demokrat Parti’nin göçmenlere yönelik politikaları: “Balkan göçmenleri”, “ezanın Türkçe olarak okunması kararının toplumsal etkisi” ve “tüketim alışkanlıklarının dönüşümü: kahvaltı, kahve ve çay örneği” konuları araştırılmıştır. Bu bakımdan ele alınan örnekler çerçevesinde, dönemin mali sosyolojik tahliline yönelik değerlendirmeler yapılmıştır.

 

Keywords

Abstract

The general elections of 1950 in Turkey are called the "White Revolution". The reason for using this concept is that the single-party period in Turkey ended with a democratic election and a young party that was still in the establishment phase took over the power. It can be said that the Democrat Party radically changed the policies that the single-party regime in Turkey tried to implement with pressure. Instead of the self-enclosed, protective and impartial state understanding in the first period; Turkey's preference was for NATO, especially in this new period, which was pursued with the pursuit of a new "front finding" around America and the Western Bloc. In such a period, all the economic, political and social developments have undergone significant changes in line with the preferences of the ruling party of the period. In this respect, the 1950s in Turkey is a special period that is seen as an important milestone in both economic, political and social fields. This research, which focuses on the economic, political and social dimensions of the 1950s in Turkey, focuses on important examples that concern both the relevant years and recent history. This research, which focuses on the economic, political and social dimensions of the 1950s in Turkey, focuses on important examples that concern both the relevant years and recent history of 50s. In this study, in Fiscal Sociological and social dimensions: "Socio-economic analysis of American aids and the transformation of the agricultural sector", "Korean War and NATO membership: Entry of Turks to the Western World", "Introduction of populism to Turkish political and economic history", "migration, urbanization and reconstruction activities on: the rise of the slum and the debates on the construction of Istanbul”, “Democratic Party's policies towards immigrants: Balkan immigrants”, “social impact of the decision to recite the azan in Turkish” and “transformation of consumption habits: breakfast, coffee and tea example” were investigated. In this respect, within the framework of the examples discussed, evaluations were made for the sociological analysis of the period's public finance.

Keywords