YENİDEN YAPILANAN AİLELERİN TANINMASI VE YAŞANILAN BAŞLICA GÜÇLÜK ALANLARININ BELİRLENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 89
Number of pages: 449-476
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma, yeniden yapılanan aileleri tanımlamak, bu aile türünü damgalayıcı (üvey aile olarak anılmaları) boyuttan çıkararak keşfedilmemiş yönleri ve yaşanılan güçlük alanlarının derinlikleri ile birlikte alan yazınına kazandırmak amacıyla kaleme alınmıştır. Bu bağlamda ilk olarak yeniden yapılanan aileler tanımlanmış ve bu ailelerde ebeveyn ve çocuk arasında yaşanan belirli güçlük alanlarına yer verilmiştir.

Araştırmada fenomenolojik temele dayanan nitel bir araştırma deseni oluşturulmuştur. Kırıkkale ilinde ikamet eden yirmi yeniden yapılanan aile üyesi ile ayrı ayrı ve derinlemesine görüşmeler yapılarak bulgular elde edilmiştir. Araştırmaya dâhil edilen aileler, kişilerin kasıtlı olarak seçimine dayanan amaca yönelik örnekleme (amaçsal örnekleme) yöntemi ile belirlenmiştir. Elde edilen görüşme bulguları Maxquda 2020 programı kullanılarak öncelikle ortak kavramsal kodlar oluşturulup akabinde ilgili temaların oluşturulması ile analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan tema ve alt temalar ise; ‘Çocuklar, Yeni eş, Eski eş, Evlilikte geçen süre, Psikolojik Güçlükler, Ekonomik Güçlükler, Hukuksal Güçlükler, Kültürel mit güçlükleri, Mahremiyet güçlükleri, Sosyo-kültürel Güçlükler’ olarak belirlenmiş ve paylaşılmıştır.

Elde edilen bulgular neticesinde yeniden yapılanan ailelerin hem temel belirleyicinin hem de başat güçlük alanının ‘çocuk/lar’ olduğu tespit edilmiş, bunun yanında temalara ayrılan diğer birçok etmenin ayrı ayrı güçlük alanı oluşturduğu tespit edilmiştir. Bilhassa aile yapılarının, rollerinin, aile içi etkileşim ağının, hiyerarşinin, gücün ve dengenin yeniden yapılandığı ve uygun bir müdahalenin sunulamadığı durumlarda evlilik ve aile birliğinin tekrar tekrar sekteye uğradığı ve boşanmaya kadar gidebildiği de tespit edilen çarpıcı veriler arasında yer almaktadır.

Keywords

Abstract

This research was written in order to define the restructured-restructuring families, to get this family type out of the stigmatizing (they are called step-family) dimension and to bring it to the literature with its unexplored aspects and the depth of the difficulties experienced. In this context, firstly, the restructured- restructuring families were defined and the specific difficulties experienced between the parent and the child in these families were included.

In the research, a qualitative research design based on phenomenological basis was created. Findings were obtained by conducting separate and in-depth interviews with twenty restructured-restructuring family members residing in Kırıkkale province. Families included in the study were determined by the purposeful (purposive sampling) sampling method based on the deliberate selection of individuals. The interview findings were analyzed by first creating common conceptual codes and then creating related themes using the Maxquda 2020 program. The themes and sub-themes used in the research are; It was determined and shared as 'Children, New spouse, Ex-spouse, Time spent in marriage, Psychological Difficulties, Economic Difficulties, Legal Difficulties, Cultural Myth Difficulties, Privacy Difficulties, Socio-cultural Difficulties'.

As a result of the findings obtained, it has been determined that both the main determinant and the dominant difficulty area of restructured-restructuring families are 'child/s'. It is among the striking data that it has been determined that marriage and family unity are repeatedly interrupted and may lead to divorce, especially in cases where family structures, roles, intra-family interaction network, hierarchy, power and balance are restructured and an appropriate intervention cannot be offered.

Keywords