YEREL YÖNETİM SİSTEMİ İÇİNDE BELEDİYELERİN STRATEJİK YÖNETİM KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 90
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-23 10:42:34.0
Language : Türkçe
Konu : Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları
Number of pages: 421-444
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Stratejik yönetim kavramının temeli yönetim bilimleri alanından doğmaktadır. 1980 yıllarından itibaren yönetim kavramı konusunda her geçen gün gittikçe artan bir biçimde klasik yönetim kavramı anlayışından stratejik yönetim kavramı anlayışına doğru bir anlayış devam etmektedir. Belediyelerin yönetimsel kültüründe, kamunun idaresinde meydana gelen değişimlerin de etkisiyle ortaya çıkan arayışlar sonucunda kamu kaynaklarının hem etkin hem de verimli kullanılabilmesi için stratejik yönetim kültürünü oluşturmaya yönelttiği anlaşılmaktadır. Sonuçta bu durumda varlık amacı topluma hizmet vermek olan belediyelerin kamu kaynaklarını verimli ve etkin bir biçimde kullanmalarına sebep olmaktadır. Aksi halde ise, belediyelerin ileride kaliteye dönük gayretleri, raporlama sistematiği, bütçeleme, program değerlemesi ve kaynakların planlaması ile lüzumlu olan düzenlemelerin yapılmasını zorlaştırmaktadır.

Bu makalede Türkiye’de yerel yönetim sisteminin icra unsuru bulunan teknik, ekonomik ve sosyal anlamda ciddi görevleri üzerine alan belediyelerin 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ortaya çıkan stratejik yönetim geleneğini oluşturma yönündeki çalışmalar genellikle değerlendirilmiştir. Yerel ölçekte yurttaşların ihtiyaçlarını giderebilmek için gerekli kaynak planlaması, bütçeleme, süreç yönetimi ve raporlama görevlerini yerine getiren, stratejik yönetim döngüsü kapsamında izleme, değerlendirme ve raporlama işlevlerini yapmakta olan belediyelerin bahsi geçen planlama şekli ve yönetsel döngü ile sunulan hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılmasını da benimsemiş oldukları görülmektedir. Makale kapsamındaki çalışma sonuçlarına göre; belediyelerin bahse konu amaçlarını gerçekleştirebilmek üzere yönetsel alanda süregelen değişim ve gelişmeleri göz önünde bulundurarak önlem almasının gerekliliğinin yanında var olan tehditler ve fırsatları ile güçlü ve zayıf yönlerini saptayarak geleceğini planlama hususuna bilhassa önem vermelerinin gerekli olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The basis of the concept of strategic management arises from the field of management sciences. Since the 1980s, the concept of management has been continuing increasingly from the classical management concept to the strategic management concept. It is understood that because of the searches that emerged with the effect of the changes in the administrative culture of the municipalities, the changes in the administration of the public led to the creation of a strategic management culture to use the public resources both effectively and efficiently. As a result, in this case, it causes municipalities whose purpose is to serve the community to use public resources efficiently and effectively. Otherwise, the efforts of municipalities towards achieving quality in the future, reporting system, budgeting, program valuation, and planning of resources will be difficult to make the necessary arrangements.

In this article, the efforts to create a strategic management culture, which started with the Public Financial Management and Control Law No. 5018, in municipalities that are the executive element of the local government system in Turkey and undertake important economic, technical and social tasks are evaluated in general. Municipalities, which perform the necessary resource planning, budgeting, process management and reporting tasks in order to meet the needs of the citizens on a local scale, and carry out monitoring, evaluation and reporting functions within the scope of the strategic management cycle, have also adopted the increase in the quality and diversity of the services offered with the aforementioned planning style and administrative cycle. is seen. According to the results of the study within the scope of the article; In addition to the necessity of the municipalities to take precautions by considering the ongoing changes and developments in the administrative field in order to realize the aforementioned objectives, it has emerged that they should give particular importance to planning their future by determining the existing threats and opportunities, as well as their strengths and weaknesses.

Keywords