İMGELEME UYGULAMALARININ ELİT BOKSÖRLERDE BAŞARI ‎MOTİVASYONLARINA OLAN ‎ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 90
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-21 10:28:31.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 597-617
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, elit boksörlerin kullandıkları imgeleme türüne bağlı olarak sporda motivasyon düzeylerinin incelenmesidir. İmgeleme ve sporda Motivasyon değişkenlerinin arasındaki ilişkinin belirlenmesi, ülkemizde eksik olan kaynaklara destek niteliğinde olmakla birlikte literatüre katkı sağlamak da araştırmamızın bir diğer amacını oluşturmuştur. Araştırmamızın amacı olan elit boksörlerin kullandıkları imgeleme uygulamalarının başarı motivasyon düzeylerini incelemek ve aralarındaki ilişkinin belirlenmesi için çalışmamızda ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye genelindeki elit boksörler oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini ise bu elit boksörler arasından rasgele belirlenen, sporcu yaşı en az 5 yıl olan, ulusal ve uluslararası düzeyde en az 20 müsabakaya katılmış olan sporcular oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak demografik bilgi formu, Sporda İmgeleme Envanteri ve Spora Özgü Başarı Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. Demografik bilgi formu araştırmacı tarafından hazırlanmış olup, bu 5 maddelik formda katılımcıların demografik bilgilerini (cinsiyet, yaş, kategorisi, spor yaşı, millilik durumu) araştırmak amacına yönelik sorulara yer verilmiştir. Araştırma verilerinin analizi sonucunda elit boksörlerin başarı motivasyon düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca cinsiyetleri ile spora özgü motivasyon düzeyleri arasında istatistiksel açıdan ölçeğin toplam puanlarında erkeklerin daha yüksek puana sahip oldukları, cinsiyetleri ile sporda imgeleme düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadığı, yaş değişkeni ile elit boksörlerin spora özgü motivasyonları ve imgeleme düzeyleri arasında farklılık meydana gelmediği belirlenmiştir. Elit boksörlerin spor yapma süresi ile spora özgü motivasyonlarında Başarıya Yaklaşma Güdüsü alt boyutu ile ölçeğin toplam puanlarında anlamlı farklılık meydana gelmiştir. Elit boksörlerin başarı motivasyon düzeyleri yüksektir ve başarı motivasyonları ile imgeleme düzeyleri arasında orta düzeyde pozitif yönlü ilişkiler bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the motivation levels of elite boxers in sports depending on the type of imagery they use. Determining the relationship between the variables of imagination and motivation in sports, while supporting the missing resources in our country, contributing to the literature is another aim of our research. Relational scanning model was used in our study to examine the success motivation levels of the visualization applications used by elite boxers, which is the aim of our research, and to determine the relationship between them. ‎The universe of the research consists of elite boxers throughout Turkey. The sample of the research consists of the athletes who are randomly selected among these elite boxers, whose athlete age is at least 5 years, and who have participated in at least 20 national and international competitions. Demographic information form, ‎Imagination in Sports Inventory and Sports-Specific Achievement Motivation Scale were used as data collection tools in the research. ‎Demographic information form was prepared by the researcher, and in this 5-item form, questions were included in order to investigate the demographic information (gender, age, category, sports age, nationality status) of the participants. As a result of the analysis of the research data, it was found that the success motivation levels of the athletes were high. In addition, there was a statistically significant difference between genders and sport-specific motivation levels, that males had higher scores in the total scores of the scale, there was no statistically significant difference between their genders and their level of imagery in sports, and there was a difference between the age variable and the sport-specific motivation and imagery levels of elite boxers. It was determined that he did not come. There was a significant difference between the duration of doing sports and the sport-specific motivations of elite boxers in the sub-dimension of Approaching Success and the total scores of the scale. Athletes' success motivation levels are high and moderate positive correlations were found between their success motivation and imagination levels.

Keywords


 • Abakay, U. & Kuru, E. (2013). Kadın Futbolcularda Antrenörle İletişim Düzeyi ve Başarı Motivasyonu İlişkisi. Gaziantep University Journal of Social Sciences. 12(1):20-33.

 • Aktaş, Z., Çobanoğlu, G., Yazıcılar, İ. & Nihal, E. (2006). Profesyonel Basketbolcularda Spora Özgü Başarı Motivasyon Düzeyinin Cinsiyetler Açısından Karşılaştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. IV (2), 55-59.

 • Altıntaş, A. & Akalan, C. (2008). Zihinsel Antrenman ve Yüksek Performans, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. VI (1), 39-43.

 • Aydoğdu C., Şahan A. & Erman K.A. (2018). Genç Tenisçilerde Spora Özgü Başarı Motivasyon Düzeylerinin Müsabaka Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 655-666.

 • Batmaz, S. ve Kılınçoğlu, Ş. (2017). Ortaöğretim Spor Lisesi Bireysel Sporlar Boks Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları.

 • Bayraktar, B. & Kurtoğlu, M. (2009). Sporda Performans, Etkili Faktörler, Değerlendirilmesi Ve Artırılması. Klinik Gelişim Dergisi.

 • Can, Y., Güven, H., Soyer, F., Demirel, M., Bayansalduz, M., & Şahin, K. (2009). Elit Taekwondo Sporcularında Aile-Antrenör-Kulüp Desteği Ve Başarı Motivasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi.

 • Dirmen, A. (2014). Farklı Liglerde Oynayan Kadın Futbol Takımı Oyuncularının Başarı Motivasyon Düzeylerinin Karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

 • Doğan, E. (2019). Kadın ve Erkek Sporcuların İmgeleme Biçimlerinin Karşılaştırılması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi.

 • Elçi, G. (2014). İmgeleme Çalışmasının Voleybol Branşındaki Performans Sporcularında Beceri Gelişimine Etkisinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Denizli.

 • Hall, C. R., Mack, D., Paivio, A. & Hausenblas, H. (1998). Imagery Use By Athletes: Development Of The Sport İmagery Questionnaire. International Journal Of Sport Psychology.

 • Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Kartal, Z., Güvendi, B., Türksoy, A. & Altıncı, E. E. (2017). Takım Sporcularının İmgeleme Kullanımları İle Başarı Motivasyonları Arasındaki İlişki, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi.

 • Kavas, E. T. (2018). Voleybolcuların Başarı Motivasyonu Düzeylerinin Araştırılması, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.

 • Kaya, D. G. & Günay, M. (2020). Güreş Grekoromen Milli Sporcularının İmgeleme ve Başarı Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi.

 • Kaya, F. (2010). Performans İçin İmgeleme, http://performansgelistirme.blogspot.com.tr, Erişim Tarihi: 28.03.2021.

 • Kızıldağ, E. & Tiryaki, M., Ş. (2012). Sporda İmgeleme Envanterinin Türk Sporcular İçin Uyarlanması, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi.

 • Kızıldağ, E. (2007). Farklı Spor Branşındaki Sporcuların İmgeleme Biçimleri. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Mersin.

 • Koçel T. (2003) İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Beta Yayınları.

 • Kolayiş, H., Sarı, İ., Köle, Ö. (2015). Takım Sporlarıyla Uğrasan Kadın Sporcuların İmgeleme, Güdüleme ve Kaygı Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dergisi.

 • Soyer, F., Can, Y., Güven, H., Hergüner, G., Bayansalduz, M. & Tetik, B. (2010). Sporculardaki Başarı Motivasyonu ile Takım Birlikteliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi.

 • Tiryaki, Ş. (2000). Spor Psikolojisi, Kuramlar ve Uygulama, Mersin: Eylül Kitap ve Yayınevi.

 • Tiryaki, Ş., Gödelek E. (1997). Spora Özgü Başarı Motivasyon Ölçeğinin Türk Sporcular için Uyarlama Çalışması, I Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, Ankara.

 • Weinberger, R. S. & Gould, D. (2015). Spor ve Egzersiz Psikolojisinin Temelleri, Human Kinetics, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

 • Yanar, Ş., Kırandı, Ö. & Yusuf, C. A. N. (2017). Tenis ve Badminton Sporcularının Sporcu Kimlik Algısı ve Başarı Motivasyon Düzeyleri Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi, Spor Eğitim Dergisi.

 • Yarayan, Y. E. & Ayan, S. (2018). Farklı Takım Sporlarında Olan Sporcuların İmgeleme Biçimlerinin İncelenmesi, Journal of International Social Research.

 • Yurtsever F. (1999). Boks Teknik-Taktik Eğitiminin Esasları, Ankara: GSGM Boks Federasyonu Yayınları.

 • Zorba, E. (2012). Herkes İçin Yaşam Boyu Spor, Ankara: Neyir Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics