İMGELEME UYGULAMALARININ ELİT BOKSÖRLERDE BAŞARI ‎MOTİVASYONLARINA OLAN ‎ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 90
Number of pages: 597-617
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, elit boksörlerin kullandıkları imgeleme türüne bağlı olarak sporda motivasyon düzeylerinin incelenmesidir. İmgeleme ve sporda Motivasyon değişkenlerinin arasındaki ilişkinin belirlenmesi, ülkemizde eksik olan kaynaklara destek niteliğinde olmakla birlikte literatüre katkı sağlamak da araştırmamızın bir diğer amacını oluşturmuştur. Araştırmamızın amacı olan elit boksörlerin kullandıkları imgeleme uygulamalarının başarı motivasyon düzeylerini incelemek ve aralarındaki ilişkinin belirlenmesi için çalışmamızda ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye genelindeki elit boksörler oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini ise bu elit boksörler arasından rasgele belirlenen, sporcu yaşı en az 5 yıl olan, ulusal ve uluslararası düzeyde en az 20 müsabakaya katılmış olan sporcular oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak demografik bilgi formu, Sporda İmgeleme Envanteri ve Spora Özgü Başarı Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. Demografik bilgi formu araştırmacı tarafından hazırlanmış olup, bu 5 maddelik formda katılımcıların demografik bilgilerini (cinsiyet, yaş, kategorisi, spor yaşı, millilik durumu) araştırmak amacına yönelik sorulara yer verilmiştir. Araştırma verilerinin analizi sonucunda elit boksörlerin başarı motivasyon düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca cinsiyetleri ile spora özgü motivasyon düzeyleri arasında istatistiksel açıdan ölçeğin toplam puanlarında erkeklerin daha yüksek puana sahip oldukları, cinsiyetleri ile sporda imgeleme düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadığı, yaş değişkeni ile elit boksörlerin spora özgü motivasyonları ve imgeleme düzeyleri arasında farklılık meydana gelmediği belirlenmiştir. Elit boksörlerin spor yapma süresi ile spora özgü motivasyonlarında Başarıya Yaklaşma Güdüsü alt boyutu ile ölçeğin toplam puanlarında anlamlı farklılık meydana gelmiştir. Elit boksörlerin başarı motivasyon düzeyleri yüksektir ve başarı motivasyonları ile imgeleme düzeyleri arasında orta düzeyde pozitif yönlü ilişkiler bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the motivation levels of elite boxers in sports depending on the type of imagery they use. Determining the relationship between the variables of imagination and motivation in sports, while supporting the missing resources in our country, contributing to the literature is another aim of our research. Relational scanning model was used in our study to examine the success motivation levels of the visualization applications used by elite boxers, which is the aim of our research, and to determine the relationship between them. ‎The universe of the research consists of elite boxers throughout Turkey. The sample of the research consists of the athletes who are randomly selected among these elite boxers, whose athlete age is at least 5 years, and who have participated in at least 20 national and international competitions. Demographic information form, ‎Imagination in Sports Inventory and Sports-Specific Achievement Motivation Scale were used as data collection tools in the research. ‎Demographic information form was prepared by the researcher, and in this 5-item form, questions were included in order to investigate the demographic information (gender, age, category, sports age, nationality status) of the participants. As a result of the analysis of the research data, it was found that the success motivation levels of the athletes were high. In addition, there was a statistically significant difference between genders and sport-specific motivation levels, that males had higher scores in the total scores of the scale, there was no statistically significant difference between their genders and their level of imagery in sports, and there was a difference between the age variable and the sport-specific motivation and imagery levels of elite boxers. It was determined that he did not come. There was a significant difference between the duration of doing sports and the sport-specific motivations of elite boxers in the sub-dimension of Approaching Success and the total scores of the scale. Athletes' success motivation levels are high and moderate positive correlations were found between their success motivation and imagination levels.

Keywords