ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 93
Yayımlanma Tarihi: 2022-11-03 00:43:29.0
Language : İngilizce
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 1-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, özel eğitim okullarında zihinsel yetersizliği olan öğrenciler için fen bilgisi eğitim süreçlerini planlayan ve yürüten özel eğitim öğretmenlerinin fen bilgisi eğitimine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi ve yaşadıkları güçlüklerin tanımlanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma, Giresun ili özel eğitim ilkokul ve ortaokulunda görev yapan ve çalışmaya gönüllü katılım sağlayan 13 özel eğitim öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu”, “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” ile “Gözlem Kayıt Çizelgesi Formu” kullanılarak yüz yüze görüşmeler ve sınıf gözlemleri yoluyla toplanmıştır. Öğretmenlerle gerçekleştirilen görüşme ve gözlemler yoluyla elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile analiz edilerek öğrenme sürecini etkileyen beş tema belirlenmiştir. Bu temalar, öğrenen niteliği, öğretim yöntemi, öğrenme materyali, öğretmen niteliği ve öğrenme ortamı olarak tanımlanmıştır. Bu temalara dair çalışmanın sonuçlarına göre; öğretmenler, zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilerine fen kavramlarının öğretiminde uygun yöntem seçimi ve uygulama süreci ile ilgili zorluklar yaşadıkları belirlenmiştir. Öğretmenler, vücudumuz, dünyamız, maddenin halleri, hareket ve destek sistemi, canlı-cansız varlıklar ve beslenme gibi daha çok somutlaştırabilecekleri Fen Bilimleri Dersi konularını tercih ettiklerini; hareket ve kuvvet, dünyanın hareketi, dolaşım sistemi gibi konularda ise zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Mevcut programdaki fen bilimleri dersinin haftalık ders saati sürelerinin ise yeterli olduğunu;  ayrıca eğitim sürecini destekleyici iç ve dış eğitim ortamlarının uygun şekilde tasarlanarak kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

This qualitative study investigated special education teachers’ opinions and practices on science education for students with intellectual disabilities. The participants consisted of 13 special education teachers of various ages working in a special education school in the city of Giresun, Turkey in the 2017-2018 academic year. Data were collected via face to face interviews using the “demographic information form”, “semi-structured interview form” and “observation record chart form” developed by the researcher. In line with the data obtained from teachers, five themes that affect the teaching-learning process were determined: student quality, teaching method, learning material, teacher quality and learning environment. Teachers used strategies such as simplification, connection with life, concretization, and frequent repetition during science instruction. They stated to have difficulty in choosing suitable methods for science concepts and access to different kinds of materials in the learning process. In addition, it was determined that they sometimes use different environments in teaching however; they mostly use in-school learning environments due to lack of opportunities. The teachers have remarked that their science textbooks, supporting teaching materials, and teaching environments should be improved, special education teachers should be offered in-service trainings and supportive indoor and outdoor education environments should be designed and used appropriately. 

Keywords