TÜKETİCİLERİN FİBEROPTİK İNTERNET TERCİHLERİ

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 90
Number of pages: 551-564
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geniş bant ve dar bant erişim terimleri, internet bağlantı teknolojisi gelişim sürecinde ortaya çıkmış kavramlardır. Geniş bant internet erişimi; kablolu sabit, kablosuz sabit ve mobil erişimlerden oluşmaktadır. Kablolu sabit bağlantı çeşitleri arasında ADSL, VDSL, Uydunet, Fiber, PLC ve Ethernet bulunmaktadır. Kablosuz sabit erişim çeşitleri arasında ise TTnetwifi, Vsat, tooway yer almaktadır. Tüketicilerin internet bağlantı tercihleri yıllar itibari ile değişiklik göstermektedir. Tüketicilerin internet bağlantı tercih nedenleri arasında birçok unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar arasında hız, fiyat avantajı, bağlantı kalitesi gibi özellikler yer almaktadır. Fiber optik sistemlerin genel anlamda üstünlükleri arasında ise büyük bant genişliği, hafif ağırlık ve küçük boyut, düşük iletim kaybı, sinyal güvenliği, elektromanyetik ortam etkilerine karşı direnç, esneklik, dayanıklılık ve kullanım kolaylığı, elektrikli izolasyon, sistem güvenliği ve bakım kolaylığı, düşük hata oranı ve düşük maliyet yer almaktadır. En fazla tercih edilen internet bağlantı türleri sırası ile mobil cepten internet, xDSL ve fiber internet bağlantıları yer almaktadır. Genel itibari ile internet bağlantı türleri yıllar itibari ile artış göstermiştir. Ancak mobil bilgisayar internet bağlantısı düşme eğilimindedir. xDSL bağlantı türü en yüksek bağlantı türü olsa da son yıllarda artış hızında düşüş görülmektedir. . İnternet bağlantı türlerinde en hızlı artış fiber internet bağlantı türünde görülmektedir. Tüketicilerin fiberoptik internet tercihleri bu çalışmada değerlendirilmiştir. Tüketicilerin satın alma davranışlarına etki eden etmenler kişisel, sosyal ve ekonomik faktörlerden oluşmaktadır. Bu etmenlerin firmalar tarafından belirlenmesi tüketicilere ulaşabilme ve etkin hizmet verme olanağı sağlayabilecektir.

Keywords

Abstract

Broadband and narrowband access terms are concepts that emerged in the development process of internet connection technology. Broadband internet access; consists of wired fixed, wireless fixed and mobile accesses. Wired fixed connection types include ADSL, VDSL, Satellitenet, Fiber, PLC and Ethernet. Wireless fixed access types include TTnetwifi, Vsat, tooway. Internet connection preferences of consumers have changed over the years. There are many factors among the reasons why consumers prefer internet connection. These elements include features such as speed, price advantage, connection quality. Among the general advantages of fiber optic systems are large bandwidth, light weight and small size, low transmission loss, signal security, resistance to electromagnetic environment effects, flexibility, durability and ease of use, electrical isolation, system security and ease of maintenance, low error rate. and low cost. The most preferred internet connection types are mobile mobile internet, xDSL and fiber internet connections, respectively. In general, the types of internet connections have increased over the years. But mobile computer internet connection tends to drop. Although the xDSL connection type is the highest connection type, there has been a decrease in the rate of increase in recent years. . The fastest increase in internet connection types is seen in fiber internet connection type. Fiberoptic internet preferences of consumers were evaluated in this study. Factors affecting the purchasing behavior of consumers consist of personal, social and economic factors. Determining these factors by companies will enable them to reach consumers and provide effective service..

Keywords